OUK_PLDD_001_21 - KVANTITATIVNÍ INDEX

Zobrazit výsledky měření
SHRNUTÍ (ABSTRAKT)

Na základě přehledu preskripce antibiotik na recept v ordinaci praktických lékařů pro děti a dorost přepočtených na 1000 návštěv pacientů ve sledovaných letech 2017 až 2021 je zřejmý celkově mírný pokles mediánu jako referenční prahové hodnoty: z prahové hodnoty 299,99 v roce 2017, klesla v roce 2018 tato hodnota na 287,98 a v roce 2019 na 282,76. V letech 2020 a 2021 se s ohledem na pandemickou situaci vyvíjel medián zcela specificky, kdy referenční prahová hodnota klesla na 204,86 (rok 2020), resp. 197,15 (rok 2021), neboť v těchto letech byly objemy preskripce antibiotik přibližně výrazně nižší ve srovnání s roky předchozími. To potvrzuje nezbytnost sledovat vývoj preskripce antibiotik nejen v celkovém objemu, nýbrž v kontextu struktury této preskripce tak, jak ji sledují ostatní ukazatele kvality preskripce antibiotik, tedy penicilin-amoxicilinový index, AWaRe index a amoxicilin-klavulanátový index, u nichž se naopak projevuje nežádoucí trend ve struktuře preskripce antibiotik.

V souladu se zahraničními zdroji jsou výstupy sledovány podle níže doporučených věkových kohort. S výjimkou roku 2020 nebyl ani v jednom ze sledovaných roků medián za celou ČR u všech těchto věkových kohort pod sledovanou prahovou hodnotou. Nelineárně se vyvíjel celorepublikový medián pouze u věkové kohorty Kojenců (věk <1 rok), kdy se v roce 2017 pohyboval na hodnotě 91,36, v roce 2018 na hodnotě 84,34 a v roce 2019 na hodnotě 91,45 (rok 2020 zaznamenal stejně jako u ostatních výstupů hodnotu mediánu 17,75). V případě ostatních věkových kohort medián průběžně každoročně klesal.

V souladu se zahraničními zdroji jsou výstupy sledovány podle níže doporučených věkových kohort. Ani v jednom ze sledovaných roků nebyl medián za celou ČR u věkové kohorty Kojenců (věk <1 rok) a Batolat (věk >=1 a <3) pod sledovanou prahovou hodnotou. Naopak pouze u věkové kohorty Starších školáků a adolescentů (věk >=12 a <19) byly celorepublikové hodnoty ve všech letech pod prahovou hodnotou. V případě všech věkových kohort medián průběžně každoročně převážně klesal, a to až do roku 2021, kdy medián mladších věkových kohort (Kojenci, Batolata, Předškoláci) mírně vzrostl, zatímco u věkových kohort Mladších školáků a Starších školáků a adolescentů setrval nadále klesající trend mediánu.

Z regionálního pohledu byla ve sledovaných letech 2017-2021 zaznamenána stabilně nižší než referenční míra preskripce antibiotik vždy v krajích hlavní město Praha (od 294,27 v roce 2017 po 178,61 v roce 2021), v Jihočeském kraji (299,19-178,07), v Karlovarském kraji (283,00-190,33) a v Moravskoslezském kraji (266,97-185,52). Naopak nejvyšší míru preskripce antibiotik si ve sledovaných letech stabilně drží Olomoucký (315,12-234,57) a Zlínský kraj (325,54-234,06). Od roku 2018 patří mezi kraje s nejvyšší mírou preskripce antibiotik také Kraj Vysočina (v roce 2019 a 2020 má dokonce nejvyšší míru preskripce).

DEFINICE - SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY

Úplný název: kvantitativní index: počet předpisů na antibiotika na 1000 návštěv pacientů u lékaře, které byly spojeny s preskripcí jakýchkoli léků na recept v ordinaci praktických lékařů pro děti a dorost.

Ukazatel sleduje počet návštěv v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost, při kterých byl vystaven recept na antibiotika (pro unikátního pacienta v jeden den a bez ohledu na počet balení a terapeutickou dávku) v přepočtu na 1000 návštěv s předpisem na jakýkoliv léčivý přípravek.

Návštěva v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost je identifikována datem prvního uplatnění receptu v lékárně v rozmezí 7 dnů od data vystavení předpisu.

Léčivé přípravky předepsané na recept s následujícími ATC skupinami (viz Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění SUKL): ATC účinné látky, respektive léčivého přípravku, začíná na J01*[1], neboli ANTIBAKTERIÁLNÍ LÉČIVA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACI (antibiotika).

Za sledovanou událost je tedy považován předpis ATB u konkrétního pacienta v jeden den provedený dotyčným lékařem (IČP) nezávisle na tom, kolik balení jaké velikosti bylo předepsáno, ani na tom, kolik denních definovaných dávek (DDD) bylo předepsáno. Počet všech návštěv s preskripcí je stanoven z uplatněných receptů k úhradě zdravotní pojišťovnou, protože datum návštěvy nelze z dostupných dat zjistit. V ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost se totiž nevykazuje příslušný kód výkonu z důvodu kapitační platby.

Diagnózy: všechny

Výstupy ukazatele jsou v jednotlivých věkových kategoriích natolik rozdílné, že je nutné tyto výstupy diferencovat podle níže stanovených věkových kohort:

PopisDefinice intervalu věku
AKojenci (do 1 roku)0 až 364 dnů
BBatolata (1-3 roky)365 dnů až 2 roky + 364 dnů
CPředškoláci (3-6 let)3 roky až 5 let+364 dnů
DMladší školáci (6-12 let) 6 let až 11 let + 364 dnů
EStarší školáci a adolescenti (12-19 let)12 let až 18 let +364 dnů

TECHNICKÉ INFORMACE K UKAZATELI
VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE

Ukazatel byl vytvořen a aktualizován odborným panelem v období 08/2021–12/2021

Odborný panel byl složený ze zástupců:
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU ZE DNE 16.12.2021
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenANO2
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE3
1 Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)
2 Zdravotní pojišťovny využijí ukazatel pro nastavení smluvní politiky v rámci definice bonifikačního systému.
3 Agregované výstupy poskytovatelů je možné zveřejnit.

Ukazatel je vhodný k použití všemi subjekty, které řídí (plánují, či uskutečňují) zdravotní politiku na celostátní nebo regionální úrovni, případně tvorbu této politiky mohou ovlivnit, zejména pak v oblasti horizontálních programů a strategií za účelem prevence nadužívání antibiotik a edukace poskytovatelů.

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY

Důležitost: Strategickým cílem je zabránit nárůstu antibiotické rezistence bakteriálních kmenů zlepšením racionální preskripce v primární péči. Antibiotická rezistence je považována za jedno z nejvážnějších zdravotních rizik. Pro tento účel je žádoucí poskytnout nejen každému praktickému lékaři pro děti a dorost přehled o vlastní preskripci ve srovnání s celkem. Důležitost ukazatele je podpořena rešeršemi a spočívá primárně v zajištění podkladů pro edukativní a preventivní působení na odbornou veřejnost.

Vyhodnocování spotřeby antibiotik prostřednictvím indexů správné (kvalitní) léčby je v zahraničí běžné, vytváření a užívání takových ukazatelů je dostupné na webových stránkách ECDC [2]. V ČR existují doporučené postupy, kterými by se měli lékaři při volbě antibiotik řídit [3], které jsou v souladu i s doporučenými postupy ve Velké Británii vypracované NICE [4]. Z dostupných pramenů je zřejmé, že compliance lékařů k těmto postupům není optimální [5], z čehož vyplývá, že by bylo vhodné poskytnout lékařům zpětnou vazbu, například prostřednictvím určitých ukazatelů správné (respektive nesprávné) preskripce, ke kterým patří i tento index. Akční plán NAP pro rok 2019-2022 [6] uvádí, že „dodržování doporučených terapeutických postupů je třeba monitorovat a zajistit, aby preskripční data byla předložena konkrétním předepisujícím lékařům s nabídkou odborné interpretace“.

Vědecká správnost: Zahraniční rešerše dostatečně podporují názor, že nadbytečné předepisování antibiotik zvyšuje rezistenci bakterií.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, jsou k dispozici data v potřebné kvalitě. Kódy léčivých přípravků jsou standardní součástí receptu. Předpokladem je skutečnost, že v měřeném období nedošlo k zásadnějšímu lokálnímu výkyvu předepisování antibiotik v důsledku mimořádné epidemiologické situace. Tento předpoklad je nutné průběžně v rámci dalšího rozvoje a doplňování ukazatele sledovat.

Užitečnost: Ukazatel je užitečný pro praktické lékaře pro děti a dorost, kterým poskytne důležitou informaci o jejich chování v rámci celku v účelné farmakoterapii a vede tak k pečlivějšímu dodržování doporučených postupů a k větší racionalizaci terapie. V důsledku této edukace lze očekávat zadržování vzniku rezistence mikrobů na antibiotika, ke které nesprávná nebo nadměrná indikace antibiotik vede.

Ukazatel je rovněž užitečný pro plátce, kterým poskytne informaci o přístupu jejich smluvních partnerů k otázce předepisování antibiotik.

DATOVÝ ZDROJ

K - dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA

Strukturální (objemový) ukazatel

NAVRHOVANÁ PERIODA MĚŘENÍ UKAZATELE

Jeden rok

STANDARDIZACE (ADJUSTACE)

U tohoto typu ukazatele se neprovádí.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE

ČR, kraj, okres, IČP ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

VÝPOČETNÍ VZOREC / METODIKA STATISTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UKAZATELE

x/y*1000
x = počet návštěv s uplatněným receptem s ATC kódem léčiva J01* (ANTIBAKTERIÁLNÍ LÉČIVA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACI)
y = počet všech návštěv s uplatněným receptem na jakékoliv léčivo

Způsob výpočtu počtu návštěv jakéhokoli pacienta z jakýchkoli příčin, které byly spojeny s preskripcí jakýchkoli léků u dotyčného lékaře je uveden výše (včetně navržené korekce).

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ
SubjektTyp hodnotyDoporučená hodnota ukazatele
IČP odbornosti praktický lékař pro děti a dorost (002)Dolní práh kvalityNení stanovena
Horní práh kvalityMedián celostátních hodnot

Přehled referenčních hodnot v letech:
Rok
Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až 3 roky)
Předškoláci
(3 až 6 let)
Mladší školáci
(6 až 12 let)
Starší školáci a adolescenti
(12 až 19 let)
Celkem
2017
194.73
279.07
356.31
380.00
405.41
302.58
2018
111.11
260.87
336.45
362.24
377.05
289.96
2019
122.75
257.63
319.44
342.72
363.55
283.49
2020
76.92
181.82
253.73
247.19
282.79
204.61
2021
97.06
215.60
254.79
204.86
256.55
197.04
2022
109.82
215.80
274.51
283.23
300.72
237.77

Ve všech vyspělých zemích platí, že čím nižší je hodnota preskripce, tím lépe. Interpretaci je vhodné provést spolu s všemi dalšími navrženými ukazateli, a to jak s hodnotou ukazatele „amoxicilin-klavulanátový index“, tak i s hodnotou ukazatele „AWaRe indexu“ a „penicilin-amoxicilinového indexu“.

DOPORUČENÍ Z HLEDISKA DALŠÍHO VÝVOJE NEBO DOPLNĚNÍ UKAZATELE

Pro sledování ukazatele v čase je třeba sledovat změny v Seznamu léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění vydávaným SÚKL.
Je vhodné diskutovat o prahové hodnotě z absolutního počtu receptů s předpisem jakéhokoliv antibiotika.

REŠERŠE

[1] Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni , (vstup 21.2.2021)

[2] European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Antimicrobial consumption database (ESAC-Net). Dostupné na https://ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-consumption/database/quality-indicators, (vstup 21.2.2021)

[3] Karen I, Kolek V, Roháčová H, et al: Antibiotická terapie respiračních, močových a kožních infekcí v ordinaci všeobecného praktického lékaře. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2018, https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf, (vstup 16.8.2019)

[4] NICE: Summary of antimicrobial prescribing guidance – managing common infections. 2020, November, dostupné na: https://www.nice.org.uk/Media/Default/About/what-we-do/NICE-guidance/antimicrobial%20guidance/summary-antimicrobial-prescribing-guidance.pdf, (vstup 20.2.2021)

[5] Prokeš M, Kalousek K, Žemličková H, Marešová V, Urbášková P.: Kvalita spotřeby antibiotik v České republice v letech 2008-2017. Practicus 2018; 17(4): 18-24

[6] Ministerstvo zdravotnictví: Akční plán Národního antibiotického programu ČR 2019-2022, str. 7. Dostupné na: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub/7725/36701/Ak%C4%8Dn%C3%AD%20pl%C3%A1n%20NAP%202019-22.pdf , (vstup 6.3.2021)

[7] Ternhag A, Hellman J: More on U.S. outpatient antibiotic prescribing, 2010. N Engl J Med 2013; 369(12): 1175-1176

[8] Aabenhus R, Siersma V, Hansen MP, Bjerrum L: Antibiotic prescribing in Danish general practice 2004-13. J Antimicrob Chemother 2016; 71: 2286-2294

[9] Kourlaba G, Gkrania-Klotsas E, Kourkouni E, et al: Antibiotic prescribing and expenditures in outpatient adults in Greece, 2010 to 2013: evidence from real-world practice. Euro Surveill 2016; 21(26): doi: 10.2807/1560-7917.ES.2016.21.26.30266.

[10] Holstiege J, Schulz M, Akmatov MK, et al: Marked reductions in outpatient antibiotic prescriptions for children and adolescents - a population-based study covering 83% of the paediatric population, Germany, 2010 to 2018. Euro Surveill 2020 Aug;25(31):pii=1900599.

VÝSLEDKY MĚŘENÍ
Přehled celé ČR:

Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje Počet předpisů na antibiotika na 1000 návštěv paceintů u lékaře, které byly spojeny s preskripcí jakýchkoli léků na recept v jednotlivých krajích. Horní práh je definován jako medián celostátních hodnot viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.

Kraj
Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až < 3 roky)
Předškoláci
(3 až 6 let)
Mladší školáci
(6 až 12 let)
Starší školáci a adolescenti
(12 až 19 let)
Celkem
Hlavní město Praha
157,33 (9350/59428)
206,33 (8857/42926)
262,09 (14191/54146)
273,2 (18556/67921)
259,92 (14992/57679)
233,77 (65946/282100)
Jihočeský kraj
132,12 (3174/24023)
190,62 (4121/21619)
238,63 (6944/29099)
270,77 (10944/40418)
238,04 (8676/36448)
223,33 (33859/151607)
Jihomoravský kraj
218,04 (25451/116727)
243,35 (11819/48568)
281,71 (17373/61669)
301,3 (18305/60754)
341,31 (9830/28801)
261,53 (82778/316519)
Karlovarský kraj
89,85 (363/4040)
195,64 (915/4677)
233,03 (2255/9677)
241,92 (4541/18771)
244,62 (2684/10972)
223,49 (10758/48137)
Kraj Vysočina
184,17 (4380/23783)
266,83 (4803/18000)
303,27 (8386/27652)
330,15 (10454/31664)
347,99 (6174/17742)
287,75 (34197/118841)
Královéhradecký kraj
82,27 (926/11255)
201,76 (2870/14225)
274,92 (5871/21355)
247,43 (13187/53296)
261,07 (7320/28038)
235,42 (30174/128169)
Liberecký kraj
102,78 (1010/9827)
232,15 (2605/11221)
279,96 (6100/21789)
280,37 (10171/36277)
279,7 (6104/21823)
257,49 (25990/100937)
Moravskoslezský kraj
200,15 (43910/219386)
236,71 (3045/12864)
270,71 (4347/16058)
297,5 (4395/14773)
308,96 (3617/11707)
215,85 (59314/274788)
Olomoucký kraj
197,53 (14648/74156)
244,1 (5288/21663)
292,33 (5656/19348)
275,47 (6693/24297)
324,96 (4215/12971)
239,45 (36500/152435)
Pardubický kraj
113,5 (1761/15516)
235,59 (3629/15404)
296,86 (7432/25035)
282,83 (12873/45515)
299,8 (8545/28502)
263,44 (34240/129972)
Plzeňský kraj
97,56 (902/9246)
230,49 (2702/11723)
282,07 (5697/20197)
250,33 (12994/51908)
301,95 (7395/24491)
252,54 (29690/117565)
Středočeský kraj
165,24 (8813/53333)
228,21 (6940/30410)
283,74 (12798/45104)
261,64 (20864/79744)
286,63 (18866/65821)
248,83 (68281/274412)
Ústecký kraj
172,62 (5096/29521)
221,49 (4785/21604)
264,51 (10154/38388)
296,55 (12917/43558)
296,14 (9259/31266)
256,86 (42211/164337)
Zlínský kraj
225,28 (10464/46449)
230,41 (4303/18675)
276,44 (7776/28129)
291,75 (7907/27102)
317,85 (5337/16791)
260,94 (35787/137146)
Celá ČR
186,95 (130248/696690)
227,13 (66682/293579)
275,3 (114980/417646)
276,51 (164801/595998)
287,53 (113014/393052)
246,03 (589725/2396965)

Přehled okresů:

Graf "Přehled okresů" zobrazuje grafickou distribuci v jednotlivých letech a okresech.Pro zobrazení dat konkrétního poskytovatele musíte být přihlášeni.

© Kancelář zdravotního pojištění z.s.