OUK_PLDD_003_21 - AWaRe INDEX

Zobrazit výsledky měření
SHRNUTÍ (ABSTRAKT)

Z výstupů podílu preskripce antibiotik podle AWaRe klasifikace WHO ve sledovaných letech 2017 až 2021 je zřejmý kontinuálně nežádoucí pokles preskripce v porovnání s referenční dolní prahovou hodnotou 70 %: v roce 2017 byla hodnota indexu 64,00 %, v roce 2018 klesla na 61,80 %, v roce 2019 na 61,14 %, v roce 2020 na 58,05 % a v roce 2021 na 58,67. Ve všech letech se tedy držela tato preskripce výrazně pod požadovanou minimální prahovou hodnotou. Tyto údaje sice obsahují pouze antibiotika předepsaná na recept a uhrazená zdravotními pojišťovnami, nicméně vliv nehrazených antibiotik by měl být ve sledovaných letech proporčně stejný.

Stejně tak meziročně klesal podíl praktických lékařů pro děti a dorost, kteří splnili minimální prahovou hodnotu tohoto indexu. Zatímco v roce 2017 předepisovalo nad požadovanou prahovou hodnotou 45,20 % lékařů, v roce 2018 již jen 40,45 % lékařů, v roce 2019 poklesl tento podíl na 39,15 % lékařů a v roce 2020 dokonce jen na 34,92 % lékařů. Trend se podařilo zvrátit až v roce 2021, kdy podíl příkladně preskribujících lékařů vzrostl na 39,08 %.

Nejméně příznivý podíl této preskripce se u sledovaných věkových kohort ve všech sledovaných letech objevuje u kategorie Mladší školáci (rok 2017 – 64,03 %, 2018 – 60,84 %, 2019 – 59,56 %, 2020 – 54,46 %, 2021 – 54,71 %). Nejblíže požadované prahové hodnotě se naopak pohybují Kojenci (rok 2017 – 68,43 %, 2018 – 67,76 %, 2019 – 66,82 %, 2020 – 64,81 %, 2021 – 67,19 %). I u nich je hodnota za celou republiku stabilně pod sledovanou prahovou hodnotou ve všech sledovaných letech.

Z regionálního pohledu bylo dosaženo za celé sledované období prahové hodnoty v některých krajích zcela výjimečně, v letech 2020 a 2021 již ani v jednom kraji. Stabilně nejnižších hodnot indexu dosahuje preskripce lékařů v Moravskoslezském (rok 2017 – 56,58 %, 2018 – 53,75 %, 2019 – 53,05 %, 2020 – 50,03 %, 2021 – 49,84 %) a Zlínském kraji (rok 2017 – 58,26 %, 2018 – 53,38 %, 2019 – 50,67 %, 2020 – 47,36 %, 2021 – 48,18 %). Nejblíže požadovaným hodnotám indexu se pohybuje preskripce lékařů v Karlovarském kraji (rok 2017 – 71,90 %, 2018 – 69,77 %, 2019 – 69,75 %, 2020 – 68,01 %, 2021 – 68,65 %), byť také v tomto kraji není možné preskripci označit za příkladnou, neboť se v posledních sledovaných letech drží stabilně pod prahovou hodnotou.

DEFINICE - SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY

Úplný název: AWaRe index: podíl preskripce atb podle AWaRe klasifikace WHO v ordinaci praktických lékařů pro děti a dorost

V rámci mezinárodních doporučení pro sledování kvality antibiotické preskripce v pediatrii je jedním z hlavních užívaných indexů tzv. AWaRe index.

Ukazatel sleduje preskripci antibiotik podle AWaRe klasifikace WHO v ordinaci praktických lékařů pro děti a dorost. V rámci této klasifikace jsou antibiotika rozdělena do skupin s následující definicí:

Návštěva v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost je identifikována datem prvního uplatnění receptu v lékárně v rozmezí 7 dnů od data vystavení předpisu.

Léčivé přípravky předepsané na recept s následujícími ATC skupinami (viz Seznam hrazených přípravků a PZLÚ, SUKL [1]):

Skupina ACCESS:

Skupina WATCH

Za sledovanou událost je tedy považován předpis sledovaných ATC skupin ATB u konkrétního pacienta v jeden den provedený dotyčným lékařem (IČP) nezávisle na tom, kolik balení jaké velikosti bylo předepsáno, ani na tom, kolik denních definovaných dávek (DDD) bylo předepsáno. Preskripce je stanovena z uplatněných receptů k úhradě zdravotní pojišťovnou, protože datum návštěvy nelze z dostupných dat zjistit. V ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost se totiž nevykazuje příslušný kód výkonu z důvodu kapitační platby. Údaje o lécích obsahují pouze antibiotika předepsaná na recept a uhrazená zdravotními pojišťovnami. U lékařů, kteří předepisují nehrazená antibiotika, mohou být výsledky indexu touto preskripcí tedy zkresleny.

Diagnózy: všechny

Výstupy ukazatele jsou v jednotlivých věkových kategoriích natolik rozdílné, že je nutné tyto výstupy diferencovat podle níže stanovených věkových kohort:

PopisDefinice intervalu věku
AKojenci (0-1 rok)0 až 364 dnů
BBatolata (1-3 roky)365 dnů až 2 roky + 364 dnů
CPředškoláci (3-6 let)3 roky až 5 let+364 dnů
DMladší školáci (6-12 let) 6 let až 11 let + 364 dnů
EStarší školáci a adolescenti (12-19 let)12 let až 18 let +364 dnů

TECHNICKÉ INFORMACE K UKAZATELI
VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE

Ukazatel byl vytvořen a aktualizován odborným panelem v období 08/2021–12/2021

Odborný panel byl složený ze zástupců:
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU ZE DNE 16.12.2021
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenANO2
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE3
1 Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)
2 Zdravotní pojišťovny využijí ukazatel pro nastavení smluvní politiky v rámci definice bonifikačního systému.
3 Agregované výstupy poskytovatelů je možné zveřejnit.

Ukazatel je vhodný k použití všemi subjekty, které řídí (plánují, či uskutečňují) zdravotní politiku na celostátní nebo regionální úrovni, případně tvorbu této politiky mohou ovlivnit, zejména pak v oblasti horizontálních programů a strategií za účelem prevence nadužívání antibiotik a edukace poskytovatelů.

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY

Důležitost: Strategickým cílem je zabránit nárůstu antibiotické rezistence bakteriálních kmenů zlepšením racionální preskripce v primární péči. Antibiotická rezistence je považována za jedno z nejvážnějších zdravotních rizik. Pro tento účel je žádoucí poskytnout nejen každému praktickému lékaři pro děti a dorost přehled o vlastní preskripci ve srovnání s celkem. Důležitost ukazatele je podpořena rešeršemi a spočívá primárně v zajištění podkladů pro edukativní a preventivní působení na odbornou veřejnost.

Vyhodnocování spotřeby antibiotik prostřednictvím indexů správné (kvalitní) léčby je v zahraničí běžné, vytváření a užívání takových ukazatelů je dostupné na webových stránkách ECDC [2]. V ČR existují doporučené postupy, kterými by se měli lékaři při volbě antibiotik řídit [3], které jsou v souladu i s doporučenými postupy ve Velké Británii vypracované NICE [4]. Z dostupných pramenů je zřejmé, že compliance lékařů k těmto postupům není optimální [5], z čehož vyplývá, že by bylo vhodné poskytnout lékařům zpětnou vazbu, například prostřednictvím určitých ukazatelů správné (respektive nesprávné) preskripce, ke kterým patří i tento index. Akční plán NAP pro rok 2019-2022 [6] uvádí, že „dodržování doporučených terapeutických postupů je třeba monitorovat a zajistit, aby preskripční data byla předložena konkrétním předepisujícím lékařům s nabídkou odborné interpretace“.

Vědecká správnost: Zahraniční rešerše dostatečně podporují názor, že nadbytečné předepisování antibiotik zvyšuje rezistenci bakterií.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, jsou k dispozici data v potřebné kvalitě. Kódy léčivých přípravků jsou standardní součástí receptu. Předpokladem je skutečnost, že v měřeném období nedošlo k zásadnějšímu lokálnímu výkyvu předepisování antibiotik v důsledku mimořádné epidemiologické situace. Tento předpoklad je nutné průběžně v rámci dalšího rozvoje a doplňování ukazatele sledovat.

Užitečnost: Ukazatel je užitečný pro praktické lékaře pro děti a dorost, kterým poskytne důležitou informaci o jejich chování v rámci celku v účelné farmakoterapii a vede tak k pečlivějšímu dodržování doporučených postupů a k větší racionalizaci terapie. V důsledku této edukace lze očekávat zadržování vzniku rezistence mikrobů na antibiotika, ke které nesprávná nebo nadměrná indikace antibiotik vede.

Ukazatel je rovněž užitečný pro plátce, kterým poskytne informaci o přístupu jejich smluvních partnerů k otázce předepisování antibiotik.

DATOVÝ ZDROJ

K - dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA

Strukturální (objemový) ukazatel

NAVRHOVANÁ PERIODA MĚŘENÍ UKAZATELE

Jeden rok

STANDARDIZACE (ADJUSTACE)

U tohoto typu ukazatele se neprovádí.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE

ČR, kraj, okres, IČP ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

VÝPOČETNÍ VZOREC / METODIKA STATISTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UKAZATELE

x/y*100
x = Počet lékařských předpisů J01(AA*+CA*+CE*+CF*+CR*+DB*+EA*+EE*+FF*+XE01)+P01AB01
y = Počet lékařských předpisů J01(AA*+CA*+CE*+CF*+CR*+DB*+EA*+EE*+FF*+XE01+DC*+DD*+FA*) +P01AB01

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ
SubjektTyp hodnotyDoporučená hodnota ukazatele
IČP odbornosti praktický lékař pro děti a dorost (002)Dolní práh kvality70%
Horní práh kvalityNení stanoven

Ve všech vyspělých zemích platí, že čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím je možno považovat preskripci za kvalitnější.

DOPORUČENÍ Z HLEDISKA DALŠÍHO VÝVOJE NEBO DOPLNĚNÍ UKAZATELE

Pro sledování ukazatele v čase je třeba sledovat změny v Seznamu léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění vydávaným SÚKL.
Je vhodné diskutovat o prahové hodnotě z absolutního počtu receptů s předpisem jakéhokoliv antibiotika.

Vzhledem ke skutečnosti, že se spotřeba ATB v jednotlivých věkových kohortách liší, je v budoucnu vhodné stanovit práh kvality pro jednotlivé věkové kohorty.

REŠERŠE

[1] Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni , (vstup 21.2.2021)

[2] European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Antimicrobial consumption database (ESAC-Net). Dostupné na https://ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-consumption/database/quality-indicators, (vstup 21.2.2021)

[3] Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Subkomise pro antibiotickou politiku (SKAP): Konsensus používání antibiotik I. Peniciliny 2017. Dostupné na https://www.cls.cz/dokumenty/atb_konsensus02.pdf, (vstup 20.2.2021)

[4] Karen I, Kolek V, Roháčová H, et al: Antibiotická terapie respiračních, močových a kožních infekcí v ordinaci všeobecného praktického lékaře. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2018, https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf, (vstup 16.8.2019)

[5] NICE: Summary of antimicrobial prescribing guidance – managing common infections. 2020, November, dostupné na: https://www.nice.org.uk/Media/Default/About/what-we-do/NICE-guidance/antimicrobial%20guidance/summary-antimicrobial-prescribing-guidance.pdf, (vstup 20.2.2021)

[6] Prokeš M, Kalousek K, Žemličková H, Marešová V, Urbášková P.: Kvalita spotřeby antibiotik v České republice v letech 2008-2017. Practicus 2018; 17(4): 18-24

[7] Ministerstvo zdravotnictví: Akční plán Národního antibiotického programu ČR 2019-2022, str. 7. Dostupné na: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub/7725/36701/Ak%C4%8Dn%C3%AD%20pl%C3%A1n%20NAP%202019-22.pdf , (vstup 6.3.2021)

[8] Holstiege J, Schink T, Molokhia M, at al: Systemic antibiotic prescribing to paediatric outpatients in 5 european countries: a population-based cohort study. BMC Pediatr 2014;14:174, doi: 10.1186/1471-2431-14-174

[9] Holstiege J, Schulz M, Akmatov MK, et al: Marked reductions in outpatient antibiotic prescriptions for children and adolescents - a population-based study covering 83% of the paediatric population, Germany, 2010 to 2018. Euro Surveill 2020 Aug;25(31):pii=1900599.

[10] Webová stránka AWaRe: https://aware.essentialmeds.org/groups, (vstup 19.8.2021)

[11] Brink AJ, Mendelson M. Be AWaRe: new metrics for paediatric antibiotic stewardship. Lancet Inf Dis 2019; 19(1): 6-7.

[12] Hsia Y, Sharland M, Jackson C, Wong ICK, Magrini N, Bielicki JA. Consumption of oral antibiotic formulations for young children according to the WHO Access, Watch, Reserve (AWaRe) antibiotic groups: an analysis of sales data from 70 middle-income and high-income countries. Lancet Infect Dis 2018

VÝSLEDKY MĚŘENÍ
Přehled celé ČR:

Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje velikost AWaRe indexu v jednotlivých krajích. Dolní práh je definován na 70% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.

Kraj
Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až < 3 roky)
Předškoláci
(3 až 6 let)
Mladší školáci
(6 až 12 let)
Starší školáci a aolescenti
(12 až 19 let)
Celkem
Hlavní město Praha
70,85% (1760/2484)
65,53% (6771/10333)
60,31% (13010/21573)
53,96% (12704/23543)
56,07% (8666/15457)
58,47% (42911/73390)
Jihočeský kraj
70,26% (848/1207)
69,55% (3159/4542)
65,2% (6741/10339)
66,06% (7915/11981)
68,63% (6074/8850)
67% (24737/36919)
Jihomoravský kraj
62,65% (2333/3724)
60,84% (7958/13081)
55,8% (16006/28686)
49,74% (14672/29497)
52,26% (10541/20170)
54,13% (51510/95158)
Karlovarský kraj
66,16% (305/461)
67,13% (956/1424)
63,5% (2013/3170)
63,97% (2344/3664)
66,57% (2071/3111)
65% (7689/11830)
Kraj Vysočina
72,32% (857/1185)
71,67% (3540/4939)
66,6% (7056/10594)
64,41% (7738/12014)
65,01% (5064/7790)
66,41% (24255/36522)
Královéhradecký kraj
63,76% (702/1101)
62,31% (2696/4327)
58,25% (5653/9704)
52,88% (5602/10594)
57,15% (4829/8450)
57% (19482/34176)
Liberecký kraj
68,65% (670/976)
67,41% (2441/3621)
62,5% (5193/8309)
56,01% (4897/8743)
60,67% (3826/6306)
60,91% (17027/27955)
Moravskoslezský kraj
57,75% (1614/2795)
51,58% (5296/10268)
46,51% (9898/21283)
42,53% (9982/23470)
45,82% (8616/18805)
46,21% (35406/76621)
Olomoucký kraj
60,77% (1007/1657)
59,97% (3737/6231)
54,86% (7406/13499)
49,79% (7124/14308)
54,37% (6358/11694)
54,09% (25632/47389)
Pardubický kraj
62,17% (978/1573)
55,17% (2816/5104)
49,69% (5425/10918)
44,59% (5115/11471)
48,85% (4395/8997)
49,21% (18729/38063)
Plzeňský kraj
70,48% (740/1050)
62,01% (2486/4009)
57,28% (5385/9402)
55,18% (5769/10454)
56,38% (4475/7937)
57,39% (18855/32852)
Středočeský kraj
70,29% (1966/2797)
65,25% (6672/10225)
60,4% (13591/22500)
56,01% (13907/24830)
59,7% (10843/18164)
59,83% (46979/78516)
Ústecký kraj
64,54% (1030/1596)
60,4% (3376/5589)
54,98% (6447/11727)
55,79% (8020/14375)
59,33% (7052/11886)
57,39% (25925/45173)
Zlínský kraj
54,59% (797/1460)
51,03% (2762/5412)
47,3% (5692/12033)
41,06% (4932/12012)
43,06% (3887/9027)
45,24% (18070/39944)
Celá ČR
64,85% (15607/24066)
61,35% (54666/89105)
56,53% (109516/193737)
52,49% (110721/210956)
55,35% (86697/156644)
55,92% (377207/674508)

Přehled okresů:

Graf "Přehled okresů" zobrazuje grafickou distribuci v jednotlivých letech a okresech.Pro zobrazení dat konkrétního poskytovatele musíte být přihlášeni.

© Kancelář zdravotního pojištění z.s.