OUK_PLD_001_19 - Podíl preskripce chráněných aminopenicilinů z celkové preskripce aminopenicilinů u praktických lékařů

Zobrazit výsledky měření
SHRNUTÍ (ABSTRAKT)

Jedním z problémů preskripce antibiotik v ČR je stále častější indikace širokospektrých antibiotik (např. amoxicilin a kyselina klavulanová, neboli chráněný amoxicilin). Antibiotika s užším spektrem, jako je samotný (nechráněný) amoxicilin, jsou předepisována stále méně. Zatímco samotný amoxicilin je lékem prvé volby u řady běžně se vyskytujících respiračních onemocnění, chráněný aminopenicilin (respektive amoxicilin) je lékem prvé volby v běžné klinické praxi pouze vzácně, a to u akutní pyelonefritidy a některých rozsáhlých kožních infekcí, což potvrzují aktuální doporučené postupy (viz níže). Proto by bylo možno očekávat, že z aminopenicilinů bude mnohem častěji předepisován amoxicilin samotný než amoxicilin a kyselina klavulanová.

Ve skutečnosti je to naopak: v ČR je spotřeba aminopenicilinu nechráněného šestkrát nižší než spotřeba aminopenilinu chráněného, který se stal nejčastěji předepisovaným antibiotikem (data SÚKL, která zahrnují i nehrazené léky). Proto byl vytvořen amoxicilin-klavulanátový index, který ukazuje, do jaké míry je předepisován chráněný aminopenicilin ze všech předepsaných aminopenicilinů (chráněných i nechráněných). Na suboptimální preskripci se podílí i všeobecní praktiční lékaři, jak je zřejmé z výsledků dat zdravotních pojišťoven, ze kterých čerpá údaje KZP.

Je však třeba upozornit na určitý artefakt: Někteří lékaři běžně předepisují samotný (nechráněný) amoxicilin, který není hrazen ze zdravotního pojištění a jehož preskripce ve statistikách pojišťoven (a tedy i KZP) nefiguruje (přípravek DUOMOX). Nehrazeného amoxicilinu se v ČR předepisuje asi 40 %, což má určitý vliv na hodnotu amoxicilin-klavulanátového indexu. Vzhledem k tomu, že hranice kvality ve výši 50 % byla úmyslně nastavena se značnou benevolentností, na úrovni kraje se nejedná o odchylku zásadního charakteru. Na úrovni jednotlivého lékaře to může být jiné. Pokud tedy dotyčný lékař ví, že on sám často předepisuje amoxicilin nehrazený (přípravek DUOMOX), neměl by tento index své preskripce brát v potaz a měl by se řídit dalšími ukazateli kvality, které nezahrnují spotřebu samotného amoxicilinu, například podílem preskripce chráněných amino-PNC z celkové preskripce antibiotik (kód ukazatele OUK_PLD_004_19).

Z výstupů podílu preskripce chráněných aminopenicilinů z celkové preskripce aminopenicilinů v celé ČR ve sledovaných letech 2017 až 2021 je zřejmý nežádoucí nárůst preskripce v porovnání s referenční horní prahovou hodnotou 50 %: v roce 2017 byla hodnota indexu 67,72 %, v roce 2018 vzrostla na 76,64 %, v roce 2019 na 84,98 %, v roce 2020 na 87,80 % a v roce 2021 mírně poklesla 86,66 %. Lze spekulovat, že řada lékařů (nesprávně) považuje chráněný amoxicilin za lék prvé volby u řady běžných onemocnění a že trend je nepříznivý. Tyto skutečnosti nelze vysvětlit preskripcí nehrazeného (samotného) amoxicilinu, neboť odchylka od žádoucí normy je příliš velká a protože podíl nehrazeného amoxicilinu na celkové preskripci amoxicilinu v průběhu posledních let klesá.

Z regionálního pohledu nebylo dosaženo za celé sledované období prahové hodnoty indexu 50 % v žádném ze sledovaných krajů. Nejvyšší hodnoty indexu nad stanoveným prahem v letech 2017 až 2019 dosahovala preskripce lékařů v Plzeňském kraji (rok 2017 – 73,33 %, 2018 – 82,73 %, 2019 – 90,68 %, 2020 – 92,37 % a 2021 – 93,73 %). Druhé nejvyšší hodnoty byly zjištěny v Královéhradeckém kraji: rok 2017 – 71,88 %, rok 2018 – 81,35 %, rok 2019 – 87,78 %, rok 2020 – 90,99 % a rok 2021 – 92,66 %. Na třetím místě stojí Hlavní město Praha: rok 2017 – 74,97 %, rok 2018 – 83,33 %, rok 2019 – 89,16 %, rok 2020 – 91,26 % a rok 2021 – 91,57 %.

Nejnižších hodnot indexu bylo dosaženo v Kraji Vysočina: rok 2017 – 60,21 %, rok 2018 – 72,14 %, rok 2019 – 80,85 %, rok 2020 – 84,45 % a rok 2021 – 85,62 %. Druhé nejnižší hodnoty byly zjištěny v Libereckém kraji: rok 2017 – 63,12 %, rok 2018 – 72,93 %, rok 2019 – 84,04 %, rok 2020 – 86,08 % a rok 2021 – 88,09 %. Na třetím místě stojí Moravskoslezský kraj: rok 2017 – 64,38 %, rok 2018 – 73,01 %, rok 2019 – 81,73 %, rok 2020 – 85,15 % a rok 2021 – 87,38 %.

Závěr:
Míra nevhodné volby chráněného aminopenicilinu v ČR stoupá, což se týká všech krajů ČR. Pokud příslušný lékař ví, že často předepisuje DUOMOX (nehrazený samotný amoxicilin), měl by se řídit dalšími ukazateli kvality, které nezahrnují spotřebu samotného amoxicilinu, například podílem preskripce chráněných amino-PNC z celkové preskripce antibiotik (kód ukazatele OUK_PLD_004_19), podílem preskripce PNC s úzkým spektrem. Teoreticky by podíl preskripce chráněných aminopenicilinů neměl příliš přesahovat poměr preskripce PNC s úzkým spektrem, což se však v ČR málokomu podaří. Proto by bylo vhodné si prostudovat platné doporučené postupy pro indikaci antibiotik (viz níže) a zkusit postupně změnit svou každodenní praxi správným směrem ve smyslu upřednostnit preskripci PNC s úzkým spektrem tam, kde je indikován a snížil preskripci chráněného aminopenicilinu jen tam, kde je ho skutečně zapotřebí.

Odkazy na doporučené postupy:
Společnost všeobecného lékařství: https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf
Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP, 2022, respektive SZÚ: www.antibiotickarezistence.cz/taxonomy/doporuceni/

DEFINICE SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY:

Ukazatel sleduje podíl preskripce chráněných aminopenicilinů z celkové preskripce aminopenicilinů v ordinaci praktických lékařů pro dospělé.

Doklad:recept uplatněný k úhradě zdravotní pojišťovnou. Údaje o lécích obsahují pouze antibiotika předepsaná na recept a uhrazená zdravotními pojišťovnami. Bylo zjištěno, že někteří lékaři ze skupiny samotných aminopenicilinů přednostně předepisují nehrazená antibiotika (např. Duomox). Údaje o preskripci těchto ATB sledovaná databáze neobsahuje a výsledky indexu mohou být tímto postupem tedy zkresleny.

Léčivé přípravky předepsané na recept:
Diagnózy: všechny

VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE:

Ukazatel byl vytvořen, projednán, hodnocen a doporučen odborným panelem v období 10/2019–5/2020.

Odborný panel byl složený ze zástupce:
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU ZE DNE 22.5.2020:
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenNE2
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE

1 Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)
2 Využití pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven není primárním cílem ukazatele. Možnost využití pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven je dána nepřímo tím, že zástupci plátců jsou členy organizační složky Centrální koordinační skupiny Národního antibiotického programu.

Ukazatel je vhodný k použití všemi subjekty, které řídí (plánují, či uskutečňují) zdravotní politiku na celostátní nebo regionální úrovni, případně tvorbu této politiky mohou ovlivnit, zejména pak v oblasti horizontálních programů a strategií za účelem prevence nadužívání antibiotik a edukace poskytovatelů.

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY:

Důležitost: Strategickým cílem je zabránit nárůstu antibiotické rezistence bakteriálních kmenů zlepšením racionální preskripce v primární péči. Antibiotická rezistence je považována za jedno z nejvážnějších zdravotních rizik. Pro tento účel je žádoucí poskytnout nejen každému praktickému lékaři pro dospělé přehled o vlastní preskripci ve srovnání s celkem. Důležitost ukazatele je podpořena rešeršemi a spočívá primárně v zajištění podkladů pro edukativní a preventivní působení na odbornou veřejnost.

Vědecká správnost: Existují zahraniční rešerše, které jasně prokazují, že předepisování chráněných aminopenicilinů zvyšuje rezistenci bakterií vůči antibiotikům.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, jsou k dispozici data v potřebné kvalitě. Předpokladem je skutečnost, že v měřeném období nedošlo k zásadnějšímu lokálnímu výkyvu předepisování antibiotik v důsledku mimořádné epidemiologické situace. Tento předpoklad je nutné průběžně v rámci dalšího rozvoje a doplňování ukazatele sledovat.

Užitečnost: Sledování hodnot tohoto ukazatele je užitečné zejména pro účely Národního Antibiotického programu a organizace primární zdravotní péče. Ukazatel je rovněž užitečný pro plátce, kterým poskytne informaci o přístupu jejich smluvních partnerů k otázce předepisování chráněných aminopenicilinů. V důsledku této edukace lze očekávat zadržování vzniku rezistence mikrobů na antibiotika, ke které nesprávná nebo nadměrná indikace antibiotik vede.
Ukazatel je rovněž užitečný pro plátce, kterým poskytne informaci o přístupu jejich smluvních partnerů k otázce předepisování antibiotik.

DATOVÝ ZDROJ:

K - dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA:

Strukturální (objemový) ukazatel

STANDARDIZACE A ROZDĚLENÍ

U tohoto typu ukazatele se neprovádí.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE:

ČR, kraj, okres, IČP ordinace praktického lékaře pro dospělé

VÝPOČETNÍ VZOREC:

x/y*100 [%;0]
x = počet receptů s kódem definujícím LP z kategorie chráněný aminopenicilin s ATC J01CR*

y = počet receptů s kódem definujícím LP z kategorie všech aminopenicilinů J01CA01+J01CA04+J01CR*

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ:
Subjekt Typ hodnoty Doporučená hodnota ukazatele
IČP odbornosti praktický lékař pro dospělé (001)
- identifikace ordinace PLD
Dolní práh kvality není stanoven
Horní práh kvality 50%

Čím nižší je hodnota tohoto ukazatele, tím je možno považovat preskripci za kvalitnější.

DOPORUČENÍ Z HLEDISKA DALŠÍHO VÝVOJE NEBO DOPLNĚNÍ UKAZATELE:

Cílové hodnoty v ČR nelze pro prvý rok vyhodnocování ukazatele stanovit tak, aby byly reálně splnitelné. Na základě dosavadních zkušeností byla proto byla navržena cílová hodnota indexu 0,5.

Pro vývoj a údržbu ukazatele je třeba sledovat změny v Seznamu léčiv a PZLÚ hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

REŠERŠE:
[1] Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni

[2] European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Antimicrobial consumption database (ESAC-Net). Dostupné na https://ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-consumption/database/quality-indicators

[3] Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Subkomise pro antibiotickou politiku (SKAP): Konsensus používání antibiotik I. Peniciliny 2017. Dostupné na https://www.cls.cz/dokumenty/atb_konsensus02.pdf, vstup dne 16.8.2019

[4] Karen I, Kolek V, Roháčová H, et al: Antibiotická terapie respiračních, močových a kožních infekcí v ordinaci všeobecného praktického lékaře. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2018, https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf,vstup 16.8.2019

[5] Prokeš M, Kalousek K , Žemličková H, Marešová V, Urbášková P.: Kvalita spotřeby antibiotik v České republice v letech 2008-2017. Practicus 2018; 17(4): 18-24

VÝSLEDKY MĚŘENÍ:
Přehled celé ČR:

Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje poměr receptů s předepsaným chráněným aminopenicilinovým léčivým přípravkem a celkovému počtu receptů s předepsaným aminopenicilinovým léčivým přípravkem. Horní práh je definován na 50% viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.

Kraj
Počet Aminopenicilinů
Počet chráněných Aminopenicilinů
Podíl preskripce
Hlavní město Praha
59 536
49 400
82,98%
Jihočeský kraj
33 281
26 318
79,08%
Jihomoravský kraj
63 497
51 997
81,89%
Karlovarský kraj
10 877
8 158
75,00%
Kraj Vysočina
23 238
17 723
76,27%
Královéhradecký kraj
35 656
30 117
84,47%
Liberecký kraj
22 357
17 343
77,57%
Moravskoslezský kraj
70 108
56 643
80,79%
Olomoucký kraj
36 026
30 773
85,42%
Pardubický kraj
25 212
21 465
85,14%
Plzeňský kraj
22 616
19 948
88,20%
Středočeský kraj
61 407
50 374
82,03%
Ústecký kraj
35 966
29 243
81,31%
Zlínský kraj
36 525
30 374
83,16%
Celá ČR
536 302
439 876
82,02%

Přehled okresů:

Graf "Přehled okresů" zobrazuje grafickou distribuci v jednotlivých letech a okresech.Pro zobrazení dat konkrétního poskytovatele musíte být přihlášeni.

© Kancelář zdravotného pojištění z.s.