OUK_PLD_002_19 - Podíl preskripce fluorochinolonových antibiotik z celkové preskripce antibiotik u praktických lékařů pro dospělé

Zobrazit výsledky měření
SHRNUTÍ (ABSTRAKT)

Fluorochinolony byly v minulých letech indikovány u řady respiračních, močových i jiných infekčních onemocnění zpravidla jako léky druhé volby. Vzhledem k výskytu závažných nežádoucích účinků bylo evropskými i americkými lékovými agenturami (EMA, FDA) v roce 2018 provedeno výrazné zúžení jejich indikací (viz odstavec „Definice slovní a klinické definiční prvky“). Kromě toho na fluorochinolony snadno vzniká mikrobiální rezistence. Proto by měly být fluorochinolony v běžné praxi předepisovány výjimečně, horní práh kvality jejich preskripce činí 3 % z celkové preskripce ATB.

Z výstupu podílu preskripce fluorochinolonů z celkové preskripce ATB v celé ČR ve sledovaných letech 2017 až 2021 je zprvu zřejmý žádoucí pokles tohoto indexu z 6,47 % v roce 2017 na 4,53 % v roce 2019 a poté mírný vzestup na 5,61 % v roce 2020 a na 5,45 % v roce 2021. Tento vzestup však není zapříčiněn častější preskripcí fluorochinolonů, nýbrž poklesem celkové preskripce ostatních ATB, jak dokladují absolutní počty receptů vystavených na fluorochinolony: rok 2017 - 163 tisíc, rok 2018 - 143 tisíc, rok 2019 - 107 tisíc, 2020 - 95 tisíc a 2021 - 91 tisíc. Z toho je patrné, že trend poklesu preskripce fluorochinolonů je příznivý, avšak ani v jednom sledovaném roce se procento jejich preskripce k žádoucí hodnotě 3 % ani nepřiblížilo.

Z regionálního pohledu nebyl snížen podíl preskripce fluorochinolonů pod prahovou hodnotu indexu 3 % za celé sledované období v žádném ze sledovaných krajů, avšak v roce 2019 se této hranici přiblížily Pardubický kraj - 3,30 %, Liberecký kraj - 3,33 % a Zlínský kraj - 3,41 %. Poté pokles preskripce fluorochinolonů pokračoval: v Pardubickém kraji rok 2019 – 4177 receptů, rok 2021 - 3602 receptů, v Libereckém kraji rok 2019 - 3157 receptů, rok 2021 - 2460 receptů a ve Zlínském kraji rok 2019 - 4882 receptů a rok 2021 - 4535 receptů. Podíl preskripce fluorochinolonů i v těchto krajích mírně narostl, což není důsledkem vyšší preskripce fluorochinolonů, ale důsledkem výraznějšího poklesu celkového objemu ostatních ATB (zejména nechráněného fenoxymethylpenicilinu).

Nejvyšších hodnot (a tedy nejméně kvalitní preskripce fluorochinolonů) bylo dosaženo v Ústeckém kraji: rok 2017 – 8,48 %, rok 2018 – 7,37 %, rok 2019 – 6,09 %, rok 2020 – 7,91 % a rok 2021 – 7,91 %. Druhé nejvyšší hodnoty byly zjištěny v Karlovarském kraji: rok 2017 – 8,45 %, rok 2018 – 7,45 %, rok 2019 – 6,20 %, rok 2020 – 6,72 % a rok 2021 – 6,41 %. Na třetím místě Královéhradecký kraj: rok 2017 – 8,12 %, rok 2018 – 6,83 %, rok 2019 – 5,28 %, rok 2020 – 7,28 % a rok 2021 – 6,55 %.

Pokles hodnot preskripce fluorochinolonů: Celkový objem preskripce fluorochinolonů poklesl v letech 2017 až 2021 nejvíce v Libereckém kraji, a to na 45 % původních hodnot, v Kraji Vysočina na 47 % původních hodnot a v Hlavním městě Praha na 49 % původních hodnot. Nejméně poklesl objem preskripce fluorochinonolů v Jihočeském kraji, a to na 74 % původních hodnot, v Olomouckém kraji na 68 % původních hodnot a v Pardubickém kraji na 62 % původních hodnot.

Závěr:
Preskripce fluorochinolonů v ČR klesá, tento pokles je však ve většině krajů pomalý, což je zřejmě způsobeno malou informovaností řady lékařů o zúžení indikací těchto ATB, jimž lze doporučit prostudování aktuálních doporučených postupů, nejlépe těch vypracovaných po roce 2018.

Odkazy na doporučené postupy:
Společnost všeobecného lékařství: https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf
Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP, 2022, respektive SZÚ: www.antibiotickarezistence.cz/taxonomy/doporuceni/

DEFINICE SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY:

Ukazatel sleduje podíl preskripce níže definovaných fluorochinolonových léčivých přípravků předepsaných na recept na celkové preskripci antibiotik u praktických lékařů pro dospělé.

Fluorochinolony v ČR nepatří mezi nejčastěji předepisovaná antibiotika, ale vzhledem k závěrům Evropské lékové agentury došlo k výraznému zúžení jejich indikací a jejich spotřeba by tedy v ambulantní praxi měla být výrazně snížena. Nově nemají být tyto léky užívány k léčbě mírných nebo středně závažných infekcí kromě situací, kdy nemohou být použita jiná, běžně doporučovaná antibiotika.

Doklad:recept uplatněný k úhradě zdravotní pojišťovnou. Údaje o lécích obsahují pouze antibiotika předepsaná na recept a uhrazená zdravotními pojišťovnami.

Léčivé přípravky předepsané na recept: s následujícími ATC skupinami (viz Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění SÚKL):
Diagnózy: všechny

VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE:

Ukazatel byl vytvořen, projednán, hodnocen a doporučen odborným panelem v období 10/2019–5/2020.

Odborný panel byl složený ze zástupce:
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU ZE DNE 22.5.2020:
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenNE2
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE

1 Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)
2 Využití pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven není primárním cílem ukazatele. Možnost využití pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven je dána nepřímo tím, že zástupci plátců jsou členy organizační složky Centrální koordinační skupiny Národního antibiotického programu.

Ukazatel je vhodný k použití všemi subjekty, které řídí (plánují, či uskutečňují) zdravotní politiku na celostátní nebo regionální úrovni, případně tvorbu této politiky mohou ovlivnit, zejména pak v oblasti horizontálních programů a strategií za účelem prevence nadužívání antibiotik a edukace poskytovatelů.

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY:

Důležitost: Strategickým cílem je zabránit nárůstu antibiotické rezistence bakteriálních kmenů zlepšením racionální preskripce v primární péči. Antibiotická rezistence je považována za jedno z nejvážnějších zdravotních rizik. Pro tento účel je žádoucí poskytnout nejen každému praktickému lékaři pro dospělé přehled o vlastní preskripci ve srovnání s celkem. Důležitost ukazatele je podpořena rešeršemi a spočívá primárně v zajištění podkladů pro edukativní a preventivní působení na odbornou veřejnost.

Vědecká správnost: Existují zahraniční rešerše, které jasně prokazují, že nadbytečné předepisování fluorochinolonů zvyšuje rezistenci bakterií vůči antibiotikům, která vede k postupnému snižování preskripce těchto antibiotik urology.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, jsou k dispozici data v potřebné kvalitě (kódy léčivých přípravků jsou uvedeny na receptu). Předpokladem je skutečnost, že v měřeném období nedošlo k zásadnějšímu lokálnímu výkyvu předepisování antibiotik v důsledku mimořádné epidemiologické situace. Tento předpoklad je nutné průběžně v rámci dalšího rozvoje a doplňování ukazatele sledovat.

Užitečnost: Ukazatel je užitečný pro praktické lékaře pro dospělé, kterým poskytne důležitou informaci o jejich chování v rámci celku v účelné farmakoterapii a vede tak k pečlivějšímu dodržování doporučených postupů a k větší racionalizaci terapie. V důsledku této edukace lze očekávat zadržování vzniku rezistence mikrobů na antibiotika, ke které nesprávná nebo nadměrná indikace antibiotik vede.
Ukazatel je rovněž užitečný pro plátce, kterým poskytne informaci o přístupu jejich smluvních partnerů k otázce předepisování fluorochinolonových antibiotik.

DATOVÝ ZDROJ:

K - dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA:

Strukturální (objemový) ukazatel

STANDARDIZACE A ROZDĚLENÍ

U tohoto typu ukazatele se neprovádí.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE:

ČR, kraj, okres, IČP ordinace praktického lékaře pro dospělé

VÝPOČETNÍ VZOREC:

x/y*100 [%;0]
x = počet receptů s kódem definujícím léčivý přípravek z kategorie fluorochinolon s ATC J01MA*

y = počet receptů s kódem definujícím léčivý přípravek z kategorie všech antibiotik (J01*)

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ:
Subjekt Typ hodnoty Doporučená hodnota ukazatele
IČP odbornosti praktický lékař pro dospělé (001)
- identifikace ordinace PLD
Dolní práh kvality není stanoven
Horní práh kvality 3,00%

Čím nižší je hodnota tohoto ukazatele, tím je možno považovat preskripci za kvalitnější.

DOPORUČENÍ Z HLEDISKA DALŠÍHO VÝVOJE NEBO DOPLNĚNÍ UKAZATELE:

Pro vývoj a údržbu ukazatele je třeba sledovat změny v Seznamu léčiv a PZLÚ hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

REŠERŠE:
[1] Konsensus používání antibiotik III. Chinolony. Nýč O, Urbášková P, Marešová V a kol. Konsensus používání antibiotik III. Chinolony. Prakt Lék 2006; 86(10):570-574

[2] Karen I, Kolek V, Roháčová H, et al: Antibiotická terapie respiračních, močových a kožních infekcí v ordinaci všeobecného praktického lékaře. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2018, https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf,vstup 16.8.2019

[3] Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni

VÝSLEDKY MĚŘENÍ:
Přehled celé ČR:

Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje poměr receptů s předepsaným fluorochinolonovým léčivým přípravkem a celkovému počtu receptů s předepsaným antibiotikem. Horní práh je definován na 3% viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.

Kraj
Počet ATB celkem
Počet fluorochinolonových ATB
Podíl preskripce
Hlavní město Praha
240 532
7 820
3,25%
Jihočeský kraj
135 543
6 762
4,99%
Jihomoravský kraj
276 339
11 640
4,21%
Karlovarský kraj
46 332
2 443
5,27%
Kraj Vysočina
106 367
4 037
3,80%
Královéhradecký kraj
127 973
6 492
5,07%
Liberecký kraj
85 289
2 290
2,68%
Moravskoslezský kraj
285 002
13 159
4,62%
Olomoucký kraj
140 640
5 455
3,88%
Pardubický kraj
113 050
3 979
3,52%
Plzeňský kraj
98 735
3 219
3,26%
Středočeský kraj
234 225
9 592
4,10%
Ústecký kraj
153 073
9 694
6,33%
Zlínský kraj
144 112
4 867
3,38%
Celá ČR
2 187 212
91 449
4,18%

Přehled okresů:

Graf "Přehled okresů" zobrazuje grafickou distribuci v jednotlivých letech a okresech.Pro zobrazení dat konkrétního poskytovatele musíte být přihlášeni.

© Kancelář zdravotného pojištění z.s.