OUK_PLD_003_19 - Podíl preskripce makrolidových antibiotik z celkové preskripce antibiotik u praktických lékařů pro dospělé

Zobrazit výsledky měření
SHRNUTÍ (ABSTRAKT)

Makrolidová antibiotika (ATB) jsou hojně předepisována u řady respiračních, močových i jiných infekčních onemocnění, i když by ve většině případů měla být léky až druhé nebo další volby, což potvrzují i platné doporučené postupy (viz níže). Z celorepublikových dat SÚKL je zřejmé, že v ČR byly makrolidy nejvíce předepisovanou skupinou ATB až do roku 2018. Spotřeba makrolidů v letech 2008 až 2015 stoupala z 3,32 na 3,86 denních dávek na 1000 obyvatel a den (DDD/TID) a pak klesala až na 2,38 DDD/TID v roce 2021. Tento příznivý trend přispěl ke stanovení velmi benevolentního stropu pro kvalitu preskripce makrolidů, který pro všeobecné praktické lékaře činí 30 % z jejich celkové preskripce. Některé makrolidy mají i určitá negativa: Klarithromycin, který je z makrolidů nejčastěji předepisován, je silným inhibitorem CYP3A4 a středně silným inhibitorem P-glykoproteinu i jiných transportérů a tedy zvyšuje plazmatické koncentrace i účinek řady léků (včetně přímých orálních antikoagulancií a většiny statinů). Kromě toho klarithromycin a azithromycin (druhý nejčastěji předepisovaný makrolid) zvyšují náchylnost ke vzniku komorové arytmie torsade de pointes.

Z výstupu podílu preskripce makrolidů z celkové preskripce ATB v ČR ve sledovaných letech 2017 až 2021 je zprvu patrný nevelký pokles tohoto indexu z 26,23 % v roce 2017 na 25,42 % v roce 2020 a poté nevelký vzestup na 27,71 % v roce 2021. V absolutních číslech se jedná o pokles z 661 tisíc receptů v roce 2017 na 430 tisíc receptů v roce 2020 a vzestup na 460 tisíc receptů na makrolidy v roce 2021.

Z regionálního pohledu u většiny krajů v celém sledovaném období hodnoty indexu nepřesáhly práh kvality, kterým je hodnota 30 %. Nejvyšších hodnot bylo dosaženo v Karlovarském kraji: rok 2017 – 25,93 %, rok 2018 – 27,11 %, rok 2019 – 27,19 %, rok 2020 – 26,98 % a rok 2021 – 34,92 %. Druhé nejvyšší hodnoty byly zjištěny v Plzeňském kraji: rok 2017 – 30,09 %, rok 2018 – 31,21 %, rok 2019 – 30,13 %, rok 2020 – 27,54 % a rok 2021 – 31,77 %. Jedná se o jediný kraj, ve kterém se hodnoty makrolidů až na jednu výjimku pohybovaly mimo oblast kvality preskripce. Na třetím místě stojí Zlínský kraj: rok 2017 – 27,07 %, rok 2018 – 27,25 %, rok 2019 – 27,50 %, rok 2020 – 27,44 % a rok 2021 – 30,94 %.

Nejnižších hodnot bylo dosaženo v kraji Královéhradeckém: rok 2017 – 23,53 %, rok 2018 – 23,48 %, rok 2019 – 23,73 %, rok 2020 – 21,94 % a rok 2021 – 25,03 %. Druhé nejnižší hodnoty byly zjištěny v Libereckém kraji: rok 2017 – 23,51 %, rok 2018 – 24,62 %, rok 2019 – 23,79 %, rok 2020 – 22,16 % a rok 2021 – 22,12 %. Na třetím místě stojí Středočeský kraj: rok 2017 – 24,29 %, rok 2018 – 24,73 %, rok 2019 – 24,24 %, rok 2020 – 23,01 % a rok 2021 – 24,93 %.

Závěr:
Preskripce makrolidových ATB je v ČR víceméně stabilní, v roce 2021 však byl překročen práh kvality ve čtyřech krajích, což signalizuje, že se makrolidovými ATB budeme muset zabývat i do budoucnosti. Jednotliví lékaři by měli pečlivě prostudovat doporučené postupy a zaměřit se na indikace makrolidů i v případě, že práh kvality nepřekročili.

Odkazy na doporučené postupy:
Společnost všeobecného lékařství: https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf
Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP, 2022, respektive SZÚ: www.antibiotickarezistence.cz/taxonomy/doporuceni/

DEFINICE SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY:

Makrolidová antibiotika jsou podávána především jako lék první volby u nespecifických onemocnění horních i dolních dýchacích cest, z nichž řada je virového původu (např. nekomplikovaná bronchitis). Makrolidy jsou nejpředepisovanější skupinou antibiotik v ČR (a to jak ve smyslu počtu balení, tak i ve smyslu indikací u unicitních pacientů).

Tento ukazatel proto sleduje podíl preskripce níže definovaných makrolidových léčivých přípravků předepsaných na recept na celkové preskripci antibiotik.

Doklad:recept uplatněný k úhradě zdravotní pojišťovnou. Údaje o lécích obsahují pouze antibiotika předepsaná na recept a uhrazená zdravotními pojišťovnami.

Léčivé přípravky předepsané na recept: s následujícími ATC skupinami (viz Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění SÚKL):
Diagnózy: všechny

VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE:

Ukazatel byl vytvořen, projednán, hodnocen a doporučen odborným panelem v období 10/2019–5/2020.

Odborný panel byl složený ze zástupce:
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU ZE DNE 22.5.2020:
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenNE2
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE

1 Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)
2 Využití pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven není primárním cílem ukazatele. Možnost využití pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven je dána nepřímo tím, že zástupci plátců jsou členy organizační složky Centrální koordinační skupiny Národního antibiotického programu.

Ukazatel je vhodný k použití všemi subjekty, které řídí (plánují, či uskutečňují) zdravotní politiku na celostátní nebo regionální úrovni, případně tvorbu této politiky mohou ovlivnit, zejména pak v oblasti horizontálních programů a strategií za účelem prevence nadužívání antibiotik a edukace poskytovatelů.

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY:

Důležitost: Strategickým cílem je zabránit nárůstu antibiotické rezistence bakteriálních kmenů zlepšením racionální preskripce v primární péči. Antibiotická rezistence je považována za jedno z nejvážnějších zdravotních rizik. Pro tento účel je žádoucí poskytnout nejen každému praktickému lékaři pro dospělé přehled o vlastní preskripci ve srovnání s celkem. Důležitost ukazatele je podpořena rešeršemi a spočívá primárně v zajištění podkladů pro edukativní a preventivní působení na odbornou veřejnost.

Vědecká správnost: Zahraniční rešerše dostatečně podporují správnost navrženého ukazatele.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, jsou k dispozici data v potřebné kvalitě (kódy léčivých přípravků jsou uvedeny na receptu). Předpokladem je skutečnost, že v měřeném období nedošlo k zásadnějšímu lokálnímu výkyvu předepisování antibiotik v důsledku mimořádné epidemiologické situace. Tento předpoklad je nutné průběžně v rámci dalšího rozvoje a doplňování ukazatele sledovat.

Užitečnost: Ukazatel je užitečný pro praktické lékaře pro dospělé, kterým poskytne důležitou informaci o jejich chování v rámci celku v účelné farmakoterapii a vede tak k pečlivějšímu dodržování doporučených postupů a k větší racionalizaci terapie. V důsledku této edukace lze očekávat zadržování vzniku rezistence mikrobů na antibiotika, ke které nesprávná nebo nadměrná indikace antibiotik vede.
Ukazatel je rovněž užitečný pro plátce, kterým poskytne informaci o přístupu jejich smluvních partnerů k otázce předepisování makrolidových antibiotik.

DATOVÝ ZDROJ:

K - dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA:

Strukturální (objemový) ukazatel

STANDARDIZACE A ROZDĚLENÍ

U tohoto typu ukazatele se neprovádí.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE:

ČR, kraj, okres, IČP ordinace praktického lékaře pro dospělé

VÝPOČETNÍ VZOREC:

x/y*100 [%;0]
x = počet receptů s kódem definujícím léčivý přípravek z makrolidových antibiotik s ATC J01FA*

y = počet receptů s kódem definujícím léčivý přípravek z kategorie všech antibiotik (J01*)

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ:
Subjekt Typ hodnoty Doporučená hodnota ukazatele
IČP odbornosti praktický lékař pro dospělé (001)
- identifikace ordinace PLD
Dolní práh kvality není stanoven
Horní práh kvality 30,00%

Čím nižší je hodnota tohoto ukazatele, tím je možno považovat preskripci za kvalitnější.

DOPORUČENÍ Z HLEDISKA DALŠÍHO VÝVOJE NEBO DOPLNĚNÍ UKAZATELE:

Pro vývoj a údržbu ukazatele je třeba sledovat změny v Seznamu léčiv a PZLÚ hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

REŠERŠE:
[1] Konsensus makrolidy 2016. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Subkomise pro antibiotickou politiku (SKAP). Makrolidy. Praktický lékař 2016; 96 (4):166-178.

[2] Karen I, Kolek V, Roháčová H, et al: Antibiotická terapie respiračních, močových a kožních infekcí v ordinaci všeobecného praktického lékaře. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2018, https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf,vstup 16.8.2019

[3] Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni

VÝSLEDKY MĚŘENÍ:
Přehled celé ČR:

Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje poměr receptů s předepsaným makrolidovým antibiotikem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem. Horní práh je definován na 30% viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.

Kraj
Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem
Počet receptů s předepsaným makrolidovým antibiotikem
Podíl preskripce
Hlavní město Praha
240 532
71 633
29,78%
Jihočeský kraj
135 543
33 653
24,83%
Jihomoravský kraj
276 339
83 738
30,30%
Karlovarský kraj
46 332
15 468
33,39%
Kraj Vysočina
106 367
27 915
26,24%
Královéhradecký kraj
127 973
32 750
25,59%
Liberecký kraj
85 289
19 825
23,24%
Moravskoslezský kraj
285 002
85 189
29,89%
Olomoucký kraj
140 640
39 493
28,08%
Pardubický kraj
113 050
32 122
28,41%
Plzeňský kraj
98 735
32 539
32,96%
Středočeský kraj
234 225
61 354
26,19%
Ústecký kraj
153 073
45 799
29,92%
Zlínský kraj
144 112
44 331
30,76%
Celá ČR
2 187 212
625 809
28,61%

Přehled okresů:

Graf "Přehled okresů" zobrazuje grafickou distribuci v jednotlivých letech a okresech.Pro zobrazení dat konkrétního poskytovatele musíte být přihlášeni.

© Kancelář zdravotného pojištění z.s.