OUK_PLD_007_19 - Podíl preskripce sulfonamidů a trimethoprimu z celkové preskripce antibiotik u praktických lékařů pro dospělé

Zobrazit výsledky měření
SHRNUTÍ (ABSTRAKT)

Sulfonamidy a trimethoprim, z nichž lékaři předepisují z více než 98 % kombinaci sulfamethoxazol a trimethoprim (např. COTRIMOXAZOL, BISEPTOL, SUMETROLIM): Tyto léky jsou u nových doporučených postupů uváděny jako léky prvé volby pouze u pyelonefritridy u mužů a jako léky alternativní u nekomplikované pyelonerfitidy negravidních žen a u akutní epididymitidy. Trimethoprim samotný je alternativním lékem u bakteriurie v graviditě a u nekomplikované cystitidy. Podávání kombinace sulfonamidu a trimethoprinu bylo dříve oblíbeno u řady respiračních onemocnění. Jeho užívání je však omezeno nejen narůstající rezistencí mikrobů, ale i nežádoucími účinky, mezi které patři různé alergické reakce včetně Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermolýzy, poškození jater, ledvin i kostní dřeně.

U všeobecných praktických lékařů pro dospělé se za kvalitní preskripci sulfonamidů a trimethoprimu považuje jejich podíl pod 7 % na celkové preskripci ATB. Z výstupu podílu preskripce cefalosporinů z celkové preskripce ATB v ČR ve sledovaných letech 2017 až 2021 byl splněn tento ukazatel ve všech letech kromě roku 2020. V roce 2017 činil jeho podíl na celkové preskripci ATB 6,93 %, v roce 2018 činil 6,72 % a v roce 2019 činil 6,66 %, v roce 2020 vystoupal na 7,50 % a v roce 2021 mírně poklesl na 6,93 %.

Z regionálního pohledu u 11 krajů alespoň jednou ve sledovaném období došlo k překročení prahu kvality, kterým je hodnota 7 %. Nejvyšších hodnot (a tedy nejméně kvalitní preskripce sulfonamidů a trimethoprimu) bylo dosaženo v Libereckém kraji: rok 2017 – 9,83 %, rok 2018 – 9,09 %, rok 2019 – 9,33 %, rok 2020 – 10,93 % a rok 2021 – 10,49 %. Druhé nejvyšší hodnoty byly zjištěny ve Zlínském kraji: rok 2017 – 8,19 %, rok 2018 – 8,20 %, rok 2019 – 8,44 %, rok 2020 – 9,04 % a rok 2021 – 8,01 %. Na třetím místě stojí Karlovarský kraj: rok 2017 – 8,37 %, rok 2018 – 8,75 %, rok 2019 – 8,82 %, rok 2020 – 8,39 % a rok 2021 – 7,01 %.

Nejnižších hodnot preskripce sulfonamidů a trimethoprimu bylo dosaženo v Ústeckém kraji: rok 2017 – 6,59 %, rok 2018 – 6,20 %, rok 2019 – 5,55 %, rok 2020 – 5,62 % a rok 2021 – 4,87 %. Druhé nejnižší hodnoty byly zjištěny v Pardubickém kraji: rok 2017 – 6,31 %, rok 2018 – 5,75 %, rok 2019 – 5,49 %, rok 2020 – 6,51 % a rok 2021 – 6,31 %. Na třetím místě stojí Moravskoslezský kraj: rok 2017 – 7,34 %, rok 2018 – 6,98 %, rok 2019 – 6,49 %, rok 2020 – 6,88 % a rok 2021 – 5,68 %.

Závěr:
Preskripce sulfonamidů a trimethoprimu v ČR v průběhu roků 2017-2021 byla víceméně stabilní, ale mezi jednotlivými kraji existují značné rozdíly. Pozoruhodné je, že v některých krajích byl s nástupem epidemie COVID-19 spojen se vzestupem preskripce sulfonamidů s trimethoprimem, v jiných naopak s jeho poklesem. Proto pro řadu lékařů bude vhodné si opětovné prostudovat aktuální doporučené postupy s ohledem na indikace těchto antibiotik.

Odkazy na doporučené postupy:
Společnost všeobecného lékařství: https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf
Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP, 2022, respektive SZÚ: www.antibiotickarezistence.cz/taxonomy/doporuceni/

DEFINICE SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY:

Ukazatel sleduje podíl preskripce níže definovaných antibiotik ze skupiny sulfonamidů a trimethoprimu na celkové preskripci antibiotik u praktických lékařů pro dospělé.

Jedná se o doplňkový ukazatel.

Série doplňkových ukazatelů byla vytvořena s cílem zabránit falešnému dojmu, že je sledována pouze nadměrná preskripce chráněných aminopenicilinů a aby proto nebyla nahrazena nevhodným způsobem, například upřednostněním jiné skupiny antibiotik.

Doklad:recept uplatněný k úhradě zdravotní pojišťovnou. Údaje o lécích obsahují pouze antibiotika předepsaná na recept a uhrazená zdravotními pojišťovnami.

Léčivé přípravky předepsané na recept: s následujícími ATC skupinami (viz Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění SÚKL):
Diagnózy: všechny

VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE:

Ukazatel byl vytvořen, projednán, hodnocen a doporučen odborným panelem v období 10/2019–5/2020.

Odborný panel byl složený ze zástupce:
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU ZE DNE 22.5.2020:
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenNE2
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE

1 Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)
2 Využití pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven není primárním cílem ukazatele. Možnost využití pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven je dána nepřímo tím, že zástupci plátců jsou členy organizační složky Centrální koordinační skupiny Národního antibiotického programu.

Ukazatel je vhodný k použití všemi subjekty, které řídí (plánují, či uskutečňují) zdravotní politiku na celostátní nebo regionální úrovni, případně tvorbu této politiky mohou ovlivnit, zejména pak v oblasti horizontálních programů a strategií za účelem prevence nadužívání antibiotik a edukace poskytovatelů.

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY:

Důležitost: Důležitost ukazatele je podpořena rešeršemi a spočívá primárně v zajištění podkladů pro edukativní a preventivní působení na odbornou veřejnost. Strategickým cílem je zabránit nárůstu antibiotické rezistence bakteriálních kmenů zlepšením racionální preskripce v primární péči. Antibiotická rezistence je považována za jedno z nejvážnějších zdravotních rizik v budoucím vývoji společnosti. Pro tento účel je žádoucí poskytnout nejen každému praktickému lékaři pro dospělé přehled o vlastní preskripci ve srovnání s celkem.

Je důležité sledovat preskripci antibiotik této skupiny, protože narůstá rezistence bakteriálního kmene penumocystis carini na Biseptol. Preparát pak nelze využít při léčbě pneumocystové pneumonie.

Vědecká správnost: Zahraniční rešerše dostatečně podporují názor, že nadbytečné předepisování antibiotik zvyšuje rezistenci bakterií a jasně prokazují, že čím nižší je hodnota tohoto ukazatele, tím více lze považovat preskripci za kvalitnější.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, jsou k dispozici data v potřebné kvalitě (kódy léčivých přípravků jsou uvedeny na receptu). Předpokladem je skutečnost, že v měřeném období nedošlo k zásadnějšímu lokálnímu výkyvu předepisování antibiotik v důsledku mimořádné epidemiologické situace. Tento předpoklad je nutné průběžně v rámci dalšího rozvoje a doplňování ukazatele sledovat.

Užitečnost: Ukazatel je užitečný pro praktické lékaře pro dospělé, kterým poskytne důležitou informaci o jejich chování v rámci celku v účelné farmakoterapii a vede tak k pečlivějšímu dodržování doporučených postupů a k větší racionalizaci terapie. V důsledku této edukace lze očekávat zadržování vzniku rezistence mikrobů na antibiotika, ke které nesprávná nebo nadměrná indikace antibiotik vede.
Ukazatel je rovněž užitečný pro plátce, kterým poskytne informaci o přístupu jejich smluvních partnerů k otázce předepisování antibiotik.

DATOVÝ ZDROJ:

K - dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA:

Strukturální (objemový) ukazatel

STANDARDIZACE A ROZDĚLENÍ

U tohoto typu ukazatele se neprovádí.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE:

ČR, kraj, okres, IČP ordinace praktického lékaře pro dospělé

VÝPOČETNÍ VZOREC:

x/y*100 [%;0]
x = počet receptů s kódem definujícím léčivý přípravek z kategorie sulfonamidů a trimethoprimu s ATC J01E*

y = počet receptů s kódem definujícím léčivý přípravek z kategorie všech antibiotik (J01*)

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ:
Subjekt Typ hodnoty Doporučená hodnota ukazatele
IČP odbornosti praktický lékař pro dospělé (001)
- identifikace ordinace PLD
Dolní práh kvality Není stanoven
Horní práh kvality 7,00%

Čím nižší je hodnota tohoto ukazatele, tím je možno považovat preskripci za kvalitnější.

DOPORUČENÍ Z HLEDISKA DALŠÍHO VÝVOJE NEBO DOPLNĚNÍ UKAZATELE:

Pro vývoj a údržbu ukazatele je třeba sledovat změny v Seznamu léčiv a PZLÚ hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Je vhodné diskutovat o prahové hodnotě z absolutního počtu receptů s předpisem jakéhokoliv antibiotika. Aktuálně je tato hodnota 50 receptů.

REŠERŠE:
[1] Karen I, Kolek V, Roháčová H, et al: Antibiotická terapie respiračních, močových a kožních infekcí v ordinaci všeobecného praktického lékaře. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2018, https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf,vstup 16.8.2019

[2] Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni

VÝSLEDKY MĚŘENÍ:
Přehled celé ČR:

Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje poměr receptů s předepsaným sulfonamidovým a trimethoprimovým antibiotikem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem. Horní práh je definován na 7% viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.

Kraj
Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem
Počet receptů s předepsaným sulfonamidovým či trimethoprinovým antibiotikem
Podíl preskripce
Hlavní město Praha
240 532
15 620
6,49%
Jihočeský kraj
135 543
9 186
6,78%
Jihomoravský kraj
276 339
16 374
5,93%
Karlovarský kraj
46 332
3 438
7,42%
Kraj Vysočina
106 367
6 719
6,32%
Královéhradecký kraj
127 973
8 390
6,56%
Liberecký kraj
85 289
8 060
9,45%
Moravskoslezský kraj
285 002
15 128
5,31%
Olomoucký kraj
140 640
9 652
6,86%
Pardubický kraj
113 050
6 096
5,39%
Plzeňský kraj
98 735
5 855
5,93%
Středočeský kraj
234 225
16 625
7,10%
Ústecký kraj
153 073
6 984
4,56%
Zlínský kraj
144 112
10 579
7,34%
Celá ČR
2 187 212
138 706
6,34%

Přehled okresů:

Graf "Přehled okresů" zobrazuje grafickou distribuci v jednotlivých letech a okresech.Pro zobrazení dat konkrétního poskytovatele musíte být přihlášeni.

© Kancelář zdravotného pojištění z.s.