OUK_PLD_009_19 - Podíl preskripce penicilinových antibiotik s úzkým spektrem z celkové preskripce antibiotik u praktických lékařů pro dospělé

Zobrazit výsledky měření
SHRNUTÍ (ABSTRAKT)

Peniciliny s úzkým spektrem jsou citlivé na působení ß-laktamáz, jejich typickým představitelem je fenoxymethylpenicilin (např. OSPEN, PENBENE nebo V-PENICILIN BBP). Tato ATB jsou v nových doporučených postupech uváděna jako léky prvé volby u běžných akutních onemocnění, jako je tonzilitida, faryngitida (bakteriálního původu), otitis media, impetigo a jiné.

U všeobecných praktických lékařů pro dospělé se za kvalitní preskripci penicilinových ATB s úzkým spektrem (dále V-PNC ) považuje jejich podíl nad 11 % na celkové preskripci ATB. Z výstupu podílu preskripce V-PNC z celkové preskripce ATB v ČR ve všech sledovaných letech 2017 až 2021 nebyl tento ukazatel splněn ani jednou. V roce 2017 činil jeho podíl na celkové preskripci ATB 9,03 %, v roce 2018 činil 9,19 % a v roce 2019 činil 9,61 %, v roce 2020 poklesl na 8,33 % a v roce 2021 dále poklesl na 7,14 %.

Z regionálního pohledu byl práh kvality (žádoucím způsobem) překročen pouze u jednoho z krajů, a to v Kraji Vysočina, kde hodnoty indexu činily: rok 2017 – 12,96 %, rok 2018 – 13,48 %, rok 2019 – 14,30 %, rok 2020 – 13,06 % a rok 2021 – 11,72 %. Druhé nejvyšší hodnoty byly zjištěny v Plzeňském kraji: rok 2017 – 13,03 %, rok 2018 – 13,28 %, rok 2019 – 13,27 %, rok 2020 – 11,47 % a rok 2021 – 9,73 %. Na třetím místě stojí Jihočeský kraj: rok 2017 – 11,39 %, rok 2018 –10,65 %, rok 2019 – 11,20 %, rok 2020 – 9,41 % a rok 2021 – 8,13 %. U ostatních krajů nebyl index kvality (žádoucím způsobem) překročen ani jednou.

Nejnižších hodnot preskripce V-PNC bylo dosaženo v Moravskoslezském kraji: rok 2017 – 6,54 %, rok 2018 – 6,80 %, rok 2019 – 6,99 %, rok 2020 – 5,96 % a rok 2021 – 5,14 %. Druhé nejnižší hodnoty byly zjištěny ve Zlínském kraji: rok 2017 – 7,15 %, rok 2018 – 7,77 %, rok 2019 – 7,96 %, rok 2020 – 6,41 % a rok 2021 – 5,45 %. Na třetím místě stojí Olomoucký kraj: rok 2017 – 7,31 %, rok 2018 – 7,39 %, rok 2019 – 7,77 %, rok 2020 – 6,46 % a rok 2021 – 5,74 %.

Závěr:
Preskripce penicilinů s úzkým spektrem v ČR v průběhu roků 2017-2021 byla v prvých třech letech sledovaného období vždy víceméně stabilní, ale nízká. V letech 2020 až 2021 byl podíl úzkospektrých penicilinů ještě snížen, což lze vysvětlit karanténami a domácími výukami dětí v době vln epidemie COVID-19, kdy bylo sníženo šíření všech nakažlivých onemocnění včetně bakteriálních infekcí léčených úzkospektrými peniciliny.

Lékaři, kteří předepisují peniciliny s úzkým spektrem málo, bude přínosné opětovné prostudování aktuálních doporučených postupů se zvýšenou pozorností na indikace těchto penicilinů.

Odkazy na doporučené postupy:
Společnost všeobecného lékařství: https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf
Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP, 2022, respektive SZÚ: www.antibiotickarezistence.cz/taxonomy/doporuceni/

DEFINICE SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY:

Ukazatel sleduje podíl preskripce níže definovaných antibiotik ze skupiny penicilinových antibiotik s úzkým spektrem na celkové preskripci antibiotik u praktických lékařů pro dospělé.

Jedná se o doplňkový ukazatel. Série doplňkových ukazatelů byla vytvořena proto, aby předepisující lékaři neměnili preskripci nevhodným způsobem.

Doklad:recept uplatněný k úhradě zdravotní pojišťovnou. Údaje o lécích obsahují pouze antibiotika předepsaná na recept a uhrazená zdravotními pojišťovnami.

Léčivé přípravky předepsané na recept: s následujícími ATC skupinami (viz Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění SÚKL):
Diagnózy: všechny

VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE:

Ukazatel byl vytvořen, projednán, hodnocen a doporučen odborným panelem v období 10/2019–5/2020.

Odborný panel byl složený ze zástupce:
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU ZE DNE 22.5.2020:
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenNE2
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE

1 Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)
2 Využití pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven není primárním cílem ukazatele. Možnost využití pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven je dána nepřímo tím, že zástupci plátců jsou členy organizační složky Centrální koordinační skupiny Národního antibiotického programu.

Ukazatel je vhodný k použití všemi subjekty, které řídí (plánují, či uskutečňují) zdravotní politiku na celostátní nebo regionální úrovni, případně tvorbu této politiky mohou ovlivnit, zejména pak v oblasti horizontálních programů a strategií za účelem prevence nadužívání antibiotik a edukace poskytovatelů.

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY:

Důležitost: Důležitost ukazatele je podpořena rešeršemi a spočívá primárně v zajištění podkladů pro edukativní a preventivní působení na odbornou veřejnost. Strategickým cílem je zabránit nárůstu antibiotické rezistence bakteriálních kmenů zlepšením racionální preskripce v primární péči. Antibiotická rezistence je považována za jedno z nejvážnějších zdravotních rizik v budoucím vývoji společnosti. Pro tento účel je žádoucí poskytnout nejen každému praktickému lékaři pro dospělé přehled o vlastní preskripci ve srovnání s celkem.

Vědecká správnost: Zahraniční rešerše dostatečně podporují názor, že nadbytečné předepisování antibiotik zvyšuje rezistenci bakterií a jasně prokazují, že čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím více lze považovat preskripci za kvalitnější.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, jsou k dispozici data v potřebné kvalitě (kódy léčivých přípravků jsou uvedeny na receptu). Předpokladem je skutečnost, že v měřeném období nedošlo k zásadnějšímu lokálnímu výkyvu předepisování antibiotik v důsledku mimořádné epidemiologické situace. Tento předpoklad je nutné průběžně v rámci dalšího rozvoje a doplňování ukazatele sledovat.

Užitečnost: Ukazatel je užitečný pro praktické lékaře pro dospělé, kterým poskytne důležitou informaci o jejich chování v rámci celku v účelné farmakoterapii a vede tak k pečlivějšímu dodržování doporučených postupů a k větší racionalizaci terapie. V důsledku této edukace lze očekávat zadržování vzniku rezistence mikrobů na antibiotika, ke které nesprávná nebo nadměrná indikace antibiotik vede.
Ukazatel je rovněž užitečný pro plátce, kterým poskytne informaci o přístupu jejich smluvních partnerů k otázce předepisování antibiotik.

DATOVÝ ZDROJ:

K - dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA:

Strukturální (objemový) ukazatel

STANDARDIZACE A ROZDĚLENÍ

U tohoto typu ukazatele se neprovádí.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE:

ČR, kraj, okres, IČP ordinace praktického lékaře pro dospělé

VÝPOČETNÍ VZOREC:

x/y*100 [%;0]
x = počet receptů s kódem definujícím léčivý přípravek z kategorie penicilinových antibiotik s úzkým spektrem s ATC J01CE*

y = počet receptů s kódem definujícím léčivý přípravek z kategorie všech antibiotik (J01*)

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ:
Subjekt Typ hodnoty Doporučená hodnota ukazatele
IČP odbornosti praktický lékař pro dospělé (001)
- identifikace ordinace PLD
Dolní práh kvality 11,00%
Horní práh kvality Není stanoven

Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím je možno považovat preskripci za kvalitnější.

DOPORUČENÍ Z HLEDISKA DALŠÍHO VÝVOJE NEBO DOPLNĚNÍ UKAZATELE:

Pro vývoj a údržbu ukazatele je třeba sledovat změny v Seznamu léčiv a PZLÚ hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Je vhodné diskutovat o prahové hodnotě z absolutního počtu receptů s předpisem jakéhokoliv antibiotika. Aktuálně je tato hodnota 50 receptů.

REŠERŠE:
[1] Č eská l ékařská s polečnost J ana E vangelisty Purkyně, Subkomise pro antibiotickou politiku (SKAP): Konsensus používání antibiotik I. Peniciliny 2017. Dostupné na https://www.cls.cz/dokumenty/atb_konsensus02.pdf, vstup dne 16.8.2019

[2] Karen I, Kolek V, Roháčová H, et al: Antibiotická terapie respiračních, močových a kožních infekcí v ordinaci všeobecného praktického lékaře. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2018, https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf,vstup 16.8.2019

[3] Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni

VÝSLEDKY MĚŘENÍ:
Přehled celé ČR:

Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje poměr receptů s předepsaným penicilinovým antibiotikem s úzkým spektrem a celkovým počtem receptů s předepsaným antibiotikem. Dolní práh je definován na 11% viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.

Kraj
Počet receptů s předepsaným antibiotikem celkem
Počet receptů s předepsaným PNC antibiotikem s úzkým spektrem
Podíl preskripce
Hlavní město Praha
240 532
18 466
7,68%
Jihočeský kraj
135 543
11 360
8,38%
Jihomoravský kraj
276 339
18 766
6,79%
Karlovarský kraj
46 332
3 411
7,36%
Kraj Vysočina
106 367
13 275
12,48%
Královéhradecký kraj
127 973
7 481
5,85%
Liberecký kraj
85 289
6 631
7,77%
Moravskoslezský kraj
285 002
14 863
5,22%
Olomoucký kraj
140 640
7 762
5,52%
Pardubický kraj
113 050
8 487
7,51%
Plzeňský kraj
98 735
10 215
10,35%
Středočeský kraj
234 225
19 551
8,35%
Ústecký kraj
153 073
11 243
7,34%
Zlínský kraj
144 112
8 020
5,57%
Celá ČR
2 187 212
159 531
7,29%

Přehled okresů:

Graf "Přehled okresů" zobrazuje grafickou distribuci v jednotlivých letech a okresech.Pro zobrazení dat konkrétního poskytovatele musíte být přihlášeni.

© Kancelář zdravotného pojištění z.s.