OUK_PLD_010_19 - Počet předpisů na antibiotika na 1000 návštěv pacientů u lékaře, které byly spojeny s preskripcí jakýchkoli léků na recept pacientům do 65 let věku

Zobrazit výsledky měření
SHRNUTÍ (ABSTRAKT)

Při hodnocení preskripce antibiotik nestačí znát pouze procenta preskripce jednotlivých skupin antibiotik, ale určitým způsobem zhodnotit kvantitu preskripce ATB. Snažíme se tak odlišit lékaře, kteří indikují ATB jen v případě nezbytnosti a lékaře, kteří se nerozpakují předepsat ATB i v případě, že jde pravděpodobně o virové onemocnění. Jmenovatelem ve vzorci byl zvolen počet návštěv lékaře s předpisem jakéhokoli léku, a hodnota byla přepočtena na 1000 návštěv. Protože s přibývajícím věkem přibývá i počet předpisů léků a tedy i návštěv u lékaře, je u starších lidí počet receptů na ATB více „rozředěn“ preskripcí jiných léků více než u lidí mladších. Protože věková struktura se u jednotlivých lékařů může dosti odlišovat, byli pacienti rozděleni podle svého věku do dvou skupin vyhodnocovaných zvlášť, a to pacienti do 65 let věku včetně a pacienti nad 65 let věku.

Z výstupu počtu podílu preskripce ATB z celkového počtu návštěv lékaře u pacientů do 65 let je zřejmé, že v běžném režimu se hodnota indexu pohybuje kolem 150 receptů na ATB na 1000 návštěv. Tato hodnota v době epidemie COVID-19 dosti poklesla: v roce 2017 činila hodnota tohoto indexu na 1000 návštěv 148, v roce 2018 činil 162 a v roce 2019 činil 146, v roce 2020 poklesl tento počet na 117 a v roce 2021 na 113 předpisů ATB na 1000 návštěv pacienta provázených předpisem jakéhokoli léku.

Z regionálního pohledu je zřejmé, že nejčastější preskripce na 1000 návštěv lékaře byla v Hlavním městě Praha, kde hodnoty tohoto indexu činily: rok 2017 – 171, rok 2018 – 186, rok 2019 – 170, rok 2020 – 126 a rok 2021 – 115. Druhé nejvyšší hodnoty byly zjištěny v Jihomoravském kraji: rok 2017 – 160, rok 2018 – 178, rok 2019 – 163, rok 2020 – 133 a rok 2021 – 130. Na třetím místě stojí Pardubický kraj: rok 2017 – 153, rok 2018 – 175, rok 2019 – 156, rok 2020 – 130 a rok 2021 – 129.

Nejnižších hodnot preskripce ATB bylo dosaženo v Karlovarském kraji: rok 2017 – 120, rok 2018 – 131, rok 2019 – 114, rok 2020 – 91 a rok 2021 – 94. Druhé nejnižší hodnoty byly zjištěny v Moravskoslezském kraji: rok 2017 -139, rok 2018 – 146, rok 2019 – 131, rok 2020 – 101 a rok 2021 – 101. Na třetím místě stojí Liberecký kraj: rok 2017 – 131, rok 2018 – 149, rok 2019 – 130, rok 2020 – 109 a rok 2021 – 106.

Závěr:
Index preskripce ATB na 1000 návštěv lékaře byl vytvořen především proto, aby jednotliví lékaři porovnávali své hodnoty s průměrnými hodnotami lékařů stejné odbornosti v regionu, kde ordinují. Obecně ve vyspělých zemích platí, že čím nižší jsou hodnoty preskripce ATB, tím lépe. Z výše uvedených rozdílů mezi regiony lze spekulovat, že na preskripci se podílí i typ regionu (městský versus rurální) a další vlivy, z nichž nejsilnější je epidemie COVID-19, kdy bylo sníženo šíření všech nakažlivých onemocnění včetně bakteriálních infekcí léčených ATB.

DEFINICE SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY:

Ukazatel sleduje počet návštěv v ordinaci praktického lékaře pro dospělé, při kterých byl vystaven recept na antibiotika (pro unikátního pacienta v jeden den a bez ohledu na počet balení a terapeutickou dávku) v přepočtu na 1000 návštěv s předpisem na jakýkoliv léčivý přípravek. Návštěva v ordinaci praktického lékaře pro dospělé je identifikována datem prvního uplatnění receptu v lékárně v rozmezí 7 dnů od data vystavení předpisu.

Léčivé přípravky antibiotika jsou definovány souhrnným kódem pro ANTIBAKTERIÁLNÍ LÉČIVA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACI J01* (první znaky kódu ATC skupiny).

Věk do 65 let je definován jako menší nebo rovno roku dosažení 65 let (<= 65 celých roků).

Počet všech návštěv s preskripcí je stanoven rovněž z uplatněných receptů, protože datum návštěvy nelze z dostupných dat zjistit. V ordinaci praktického lékaře pro dospělé se nevykazuje příslušný kód výkonu z důvodu kapitační platby.

Jedná se o doplňkový ukazatel. Série doplňkových ukazatelů byla vytvořena proto, aby předepisující lékaři neměnili preskripci nevhodným způsobem.

Doklad:recept uplatněný k úhradě zdravotní pojišťovnou. Údaje o lécích obsahují pouze antibiotika předepsaná na recept a uhrazená zdravotními pojišťovnami.

Léčivé přípravky předepsané na recept s kódem J01* ANTIBAKTERIÁLNÍ LÉČIVA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACI

Léčivé přípravky předepsané na recept se všemi kódy ATC

Diagnózy: všechny

VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE:

Ukazatel byl vytvořen, projednán, hodnocen a doporučen odborným panelem v období 10/2019–5/2020.

Odborný panel byl složený ze zástupce:
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU ZE DNE 22.5.2020:
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenNE2
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE

1 Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)
2 Využití pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven není primárním cílem ukazatele. Možnost využití pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven je dána nepřímo tím, že zástupci plátců jsou členy organizační složky Centrální koordinační skupiny Národního antibiotického programu.

Ukazatel je vhodný k použití všemi subjekty, které řídí (plánují, či uskutečňují) zdravotní politiku na celostátní nebo regionální úrovni, případně tvorbu této politiky mohou ovlivnit, zejména pak v oblasti horizontálních programů a strategií za účelem prevence nadužívání antibiotik a edukace poskytovatelů.

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY:

Důležitost: Strategickým cílem je zabránit nárůstu antibiotické rezistence bakteriálních kmenů zlepšením racionální preskripce v primární péči. Antibiotická rezistence je považována za jedno z nejvážnějších zdravotních rizik. Pro tento účel je žádoucí poskytnout nejen každému praktickému lékaři pro dospělé přehled o vlastní preskripci ve srovnání s celkem. Důležitost ukazatele je podpořena rešeršemi a spočívá primárně v zajištění podkladů pro edukativní a preventivní působení na odbornou veřejnost.

Vědecká správnost: Zahraniční rešerše dostatečně podporují názor, že nadbytečné předepisování antibiotik zvyšuje rezistenci bakterií.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, jsou k dispozici data v potřebné kvalitě. Kódy léčivých přípravků jsou standardní součástí receptu. Předpokladem je skutečnost, že v měřeném období nedošlo k zásadnějšímu lokálnímu výkyvu předepisování antibiotik v důsledku mimořádné epidemiologické situace. Tento předpoklad je nutné průběžně v rámci dalšího rozvoje a doplňování ukazatele sledovat.

Užitečnost: ukazatele je užitečný pro praktické lékaře pro dospělé, kterým poskytne důležitou informaci o jejich chování v rámci celku v účelné farmakoterapii a vede tak k pečlivějšímu dodržování doporučených postupů a k větší racionalizaci terapie. V důsledku této edukace lze očekávat zadržování vzniku rezistence mikrobů na antibiotika, ke které nesprávná nebo nadměrná indikace antibiotik vede.
Ukazatel je rovněž užitečný pro plátce, kterým poskytne informaci o přístupu jejich smluvních partnerů k otázce předepisování antibiotik.

DATOVÝ ZDROJ:

K - dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA:

Strukturální (objemový) ukazatel

STANDARDIZACE A ROZDĚLENÍ

U tohoto typu ukazatele se neprovádí.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE:

ČR, kraj, okres, IČP ordinace praktického lékaře pro dospělé

VÝPOČETNÍ VZOREC:

x/y*1000 [-;0]
x = počet návštěv (receptů) s kódem J01* ANTIBAKTERIÁLNÍ LÉČIVA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACI

y = počet všech návštěv (receptů)

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ:
Subjekt Typ hodnoty Doporučená hodnota ukazatele
IČP odbornosti praktický lékař pro dospělé (001)
- identifikace ordinace PLD
Dolní práh kvality Není stanoven
Horní práh kvality Medián celostátních hodnot

Ve všech vyspělých zemích platí, že čím je hodnota nižší, tím je preskripce kvalitnější. Interpretaci je vhodné provést spolu s dalšími dříve navrženými ukazateli, a to především s hodnotou ukazatele počet událostí předpisu V-PNC (penicilinů s úzkým spektrem, ATC: J01CE*) a předpisu chráněných aminopenicilinů (ATC: J01CR*).

DOPORUČENÍ Z HLEDISKA DALŠÍHO VÝVOJE NEBO DOPLNĚNÍ UKAZATELE:

Pro vývoj a údržbu ukazatele je třeba sledovat změny v Seznamu léčiv a PZLÚ hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Je vhodné diskutovat o prahové hodnotě z absolutního počtu receptů s předpisem jakéhokoliv antibiotika. Aktuálně je tato hodnota 50 receptů.

LIMITY VÝPOVĚDNÍ HODNOTY:
Protože dosud nebyly známy výsledky žádného statistického šetření v ČR, jako horní hranice kvality je v prvním roce sledování navržen medián jako „měkký práh“ (medián hodnot preskripcí antibiotik na 1000 pojištěnců). V rámci dalšího rozvoje ukazatele lze postupně předpokládat posun k hodnotám v okolí hranice 1. kvartilu.
REŠERŠE:
[1] European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Antimicrobial consumption database (ESAC-Net). Dostupné na https://ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-consumption/ database/quality-indicators.

[2] Karen I, Kolek V, Roháčová H, et al: Antibiotická terapie respiračních, močových a kožních infekcí v ordinaci všeobecného praktického lékaře. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2018, https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf,vstup 16.8.2019

[3] Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni

[4] Prokeš M, Kalousek K , Žemličková H, Marešová V, Urbášková P.: Kvalita spotřeby antibiotik v České republice v letech 2008-2017. Practicus 2018; 17(4): 18-24

[5] Prokeš M, Němec O: Rozbory preskripce ATB: Je třeba zohlednit věk pacientů? Prezentace, Kongres revizního lékařství, Banská Bystrica 2006

VÝSLEDKY MĚŘENÍ:
Přehled celé ČR:

Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje Počet předpisů na antibiotika na 1000 návštěv paceintů u lékaře, které byly spojeny s preskripcí jakýchkoli léků na recept pacientům do 65 let věku v jednotlivých krajích. Horní práh je definován jako medián celostátních hodnot viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.

Kraj
Počet návštěv s předepsáním ATB
Počet návštěv s předepsáním léku
Počet předpisů ATB na 1000 návštěv
Hlavní město Praha
198 439
1 322 690
150
Jihočeský kraj
107 742
780 940
138
Jihomoravský kraj
224 232
1 406 988
159
Karlovarský kraj
36 449
329 779
111
Kraj Vysočina
95 915
637 286
151
Královéhradecký kraj
97 314
704 942
138
Liberecký kraj
74 911
583 126
128
Moravskoslezský kraj
184 153
1 485 191
124
Olomoucký kraj
98 153
690 239
142
Pardubický kraj
99 532
630 332
158
Plzeňský kraj
83 004
612 761
135
Středočeský kraj
188 504
1 364 190
138
Ústecký kraj
135 865
1 012 991
134
Zlínský kraj
114 870
714 118
161
Celá ČR
1 739 083
12 275 573
142

Přehled okresů:

Graf "Přehled okresů" zobrazuje grafickou distribuci v jednotlivých letech a okresech.Pro zobrazení dat konkrétního poskytovatele musíte být přihlášeni.

© Kancelář zdravotného pojištění z.s.