OUK_CHI_002_19 - Počet operačních výkonů na konečníku pro zhoubný novotvar rekta a anu

Zobrazit výsledky měření
DEFINICE SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY:

Ukazatel je definován s cílem stanovit přípustný minimální počet výkonů pro zachování erudice pracoviště v souladu s mezinárodními zvyklostmi. Včasné rozpoznání přípustného minimálního limitu počtu výkonů pro zhoubný novotvar rekta a anu umožňuje nemocnicím lepší zvládání pooperačních komplikací.

Hlavní diagnóza: případu (HDG) Výkony:
KódNázev
51357JEJUNOSTOMIE, ILEOSTOMIE NEBO KOLOSTOMIE, ANTEPOZICE TLUSTÉHO STŘEVA
51359RESEKCE A ANASTOMÓZA TLUSTÉHO STŘEVA NEBO REKTOSIGMATU BŘIŠNÍM PŘÍSTUPEM, KOLOMYOTOMIE
51361KOLEKTOMIE SUBTOTÁLNÍ S ILEOSTOMIÍ A UZÁVĚREM REKTA NEBO S ILEOREKTÁLNÍ ANASTOMÓZOU
51363KOLEKTOMIE TOTÁLNÍ S ILEÁLNÍM POUCHEM A ILEOANÁLNÍ ANASTOMÓZOU. PANPROKTOKOLEKTOMIE
51411OPERACE KONEČNÍKU TRANSANÁLNÍ ENDOSKOPICKOU MIKROCHIRURGICKOU METODOU
51415ABDOMINOPERINEÁLNÍ, VAGINÁLNÍ, SAKRÁLNÍ AMPUTACE REKTA
51765ROBOTICKY ASISTOVANÁ RESEKCE KONEČNÍKU
51810PÁNEVNÍ EXENTERACE
51997(VZP) ROBOTICKÁ RESEKCE KARCINOMU REKTA
90880(DRG) NÍZKÁ PŘEDNÍ RESEKCE REKTA LAPAROSKOPICKY
90787JEJUNOSTOMIE LAPAROSKOPICKY
90822KOLOSTOMIE LAPAROSKOPICKY
91770(DRG) NÍZKÁ RESEKCE REKTA
91893KOMPOZITNÍ EXENTERACE PÁNEVNÍCH ORGÁNŮ
91892SUPRAELEVÁTOROVÁ EXENTERACE PÁNEVNÍCH ORGÁNŮ
91890ZADNÍ EXENTERACE PÁNEVNÍCH ORGÁNŮ

VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE:

Ukazatel byl vytvořen, projednán, hodnocen a doporučen odborným panelem v období 07/2019 – 8/2020
Odborný panel byl složený ze zástupců:


ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU:
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenNE2
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE

1Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli).
2Možnost užití pro smluvní zdravotní politiku je podmíněna stanovením vybraných kritérií pro PZS ve spolupráci ZP a OS.

Cílem je, aby zdravotní pojišťovny zahrnuly aktivně ukazatel do své smluvní politiky v dohledné budoucnosti. Z tohoto důvodu zástupci panelu navrhují navázat výsledkovými ukazateli.

Ukazatel je vhodný k použití všemi subjekty, které řídí (plánují či uskutečňují) zdravotní politiku státu nebo regionů, případně tvorbu této politiky mohou ovlivnit.POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY:

Důležitost:Jedná se o důležitý ukazatel. Resekční výkony na tlustém střevě, rektu a anu, jsou středně časté výkony vyžadující značnou zkušenost i technickou zběhlost. Její nedostatek může vést ke komplikacím, jako jsou sepse, rozpad anastomózy nebo úmrtí. Větší, resp. nadprahový počet výkonů vede k lepšímu provedení operačních výkonů a k celkově lepší péči o pacienty. Lépe prováděné postupy jsou spojeny s nižší krátkodobou mortalitou. Důležitost je doložena zahraničními rešeršemi, které jednoznačně prokazují závislost výsledku na objemu.

Vědecká správnost: Vzhledem ke skutečnosti, že existují zahraniční rešerše, které prokazují souvislost objemu realizovaných výkonů s výsledným klinickým stavem pacienta, byl ukazatel vyhodnocen jako dostatečně validní pro doporučené formy využívání. Všeobecně se v nich považuje za prokázané, že koncentrací léčení závažných stavů (nádorových) se kvalita péče zvyšuje, což se týká i výkonů v kolorektální oblasti.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, data a číselníky jsou definovány v celonárodně ustálené metodice a datovém rozhraní.

Užitečnost: Sledování hodnot tohoto ukazatele je užitečné zejména pro účely organizace zdravotní péče o pacienty se zhoubným novotvarem rekta a anu. Ukazatel přináší užitečné informace z hlediska dostupnosti kvalifikované péče v nemocnicích s požadovanou erudicí.

DATOVÝ ZDROJ:

K - dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA:

Strukturální (objemový) ukazatel

STANDARDIZACE

U tohoto typu ukazatele se neprovádí.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE:

Nemocnice

Rozdělení dle typu nemocnic:
TypPopis
Afakultní a velké krajské nemocnice
Bkrajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí
Coblastní nemocnice s nižší komplexností péče
Dostatní ZZ s úzkým zaměřením
SZZ vysoce specializované péče

VÝPOČETNÍ VZOREC:

y = n [-;0]
n - Počet případů hospitalizace s provedeným operačním výkonem na konečníku pro zhoubný novotvar rekta a anu v dané nemocnici a období

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ:
SubjektTyp hodnotyDoporučená hodnota ukazatele
NemocniceDolní práh – nepodkročitelný doporučený15
Doporučená prahová hodnota - optimální30

DOPORUČENÍ Z HLEDISKA DALŠÍHO VÝVOJE NEBO DOPLNĚNÍ UKAZATELE:

Na ukazatel je vhodné navázat sledováním počtu a podílu resekcí rekta se zachováním svěrače a definováním souvisejícího výsledkového ukazatele. Ukazatel je předpokladem pro vytvoření následných kvalitativních výsledkových ukazatelů.

REŠERŠE:

[1] Volume and outcome in colorectal cancer surgery W. van Gijn, G.A. Gooiker, M.W.J.M. Wouters, P.N. Post, R.A.E.M. Tollenaar, C.J.H. van de Velde

[2] Establishing quality in colorectal surgery A. M. Almoudaris, S. Clark, C. Vincent and O. Faiz Department of Surgery and Cancer, Imperial College, St Mary’s Hospital, London, UK, Centre for Patient Safety and Service Quality, CPSSQ, Imperial College, London and Department of Colorectal Surgery, St Mark’s Hospital, Harrow, Middlesex, UK

[3] Relationship between surgeon volume and outcomes: a systematic review of systematic reviews Johannes Morche1, Tim Mathes2 and Dawid Pieper

VÝSLEDKY MĚŘENÍ:
Přehled celé ČR:

Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje minimální, maximální a průměrný počet operačních výkonů na konečníku pro zhoubný novotvar rekta a anu v jednotlivých typech nemocnic. Minimální doporučená hodnota je 15 respektive 30 operací viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.

Rok
Typ zdravotnického zařízení
Minimum
Maximum
Průměr
2019
A - Fakultní a velké krajské nemocnice
26
106
61,22
B - Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí
1
89
13,90
C - Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče
1
23
6,44
D - Ostatní ZZ s úzkým zaměřením
1
16
7,00
S - ZZ vysoce specializované péče
17
114
51,33

Rozdělení případů:

Grafy "Rozdělení případů" ukazuje anonymní distribuci případů přes jednotlivé nemocnice s rozdělením dle jednotlivých typů s vyznačenou doporučenou prahovou hodnotou 15 respektive 30 operací viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Pro zobrazení dat konkrétního poskytovatele musíte být přihlášeni.

© Kancelář zdravotného pojištění z.s.