OUK_CHI_004_19 - Počet případů resekce pankreatu

Zobrazit výsledky měření
DEFINICE SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY:

Počet případů hospitalizace s provedeným výkonem resekce pankreatu v dané nemocnici a období. Z definice vyloučeny hospitalizace následné péče.

Výkony:
KódNázev
51321LEVOSTRANNÁ PANKREATEKTOMIE SE SPLENEKTOMIÍ
51323HEMIPANKREAODUODENEKTOMIE (WHIPPLE)
51327TOTÁLNÍ PANKREATODUODENEKTOMIE

VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE:

Ukazatel byl zrevidován a aktualizován odborným panelem v období 7/2019 – 12/2019.
Odborný panel byl složený ze zástupce:


ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU:
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání*
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenANO
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE
* Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY:

Důležitost: Podstatná část resekcí pankreatu je prováděna pro Ca pankreatu, tento ukazatel však není omezen diagnózami, a hodnotí tedy výsledky chirurgické péče bez vztahu k základnímu onemocnění. Výsledky léčby nemocných se zhoubným onemocněním slinivky břišní jsou stále nejisté, protože se jedná o obtížně léčitelné onemocnění. Radikální chirurgická resekce je základním předpokladem pro ovlivnění dlouhodobého přežití nemocných, nicméně pouze u malé části nemocných (10–15 %) lze provést radikální resekční výkon. Adjuvantní onkologická léčba pozitivně ovlivňuje přežívání nemocných. Ostatní indikace resekcí pankreatu mohou být rovněž závažná onemocnění s přímým vlivem na výsledek.

Vědecká správnost: Ukazatel byl vyhodnocen jako dostatečně validní pro doporučené formy používání, a to na základě literárních zdrojů a na základě expertního názoru členů odborného panelu.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, data a číselníky jsou spolehlivě vykazované v celonárodně ustálené metodice a datovém rozhraní.

Užitečnost: Sledování hodnot tohoto ukazatele vypovídá o objemu případů na jednotlivých pracovištích, odráží erudici pracovišť i pracovních týmů, a tím i předpoklad kvality operační i pooperační péče. Ukazatel byl vyhodnocen jako dostatečně validní pro doporučené formy používání, a to na základě literárních zdrojů a na základě expertního názoru členů odborného panelu. Ukazatel je jednoduchý a dobře naplňuje požadavek na posouzení erudice a zkušenosti pracoviště s prováděním těchto výkonů.

DATOVÝ ZDROJ:

K - dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA:

Strukturální (objemový) ukazatel

STANDARDIZACE

Rozdělení nemocnic podle typu na:

TypPopis
Afakultní a velké krajské nemocnice
Bkrajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí
Coblastní nemocnice s nižší komplexností péče
Dostatní ZZ s úzkým zaměřením
SZZ vysoce specializované péče
Vyloučena následná péče z definice. Ukazatel není více standardizován a nevyžaduje další standardizaci.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE:

Nemocnice

VÝPOČETNÍ VZOREC:

y = n [-;0]
n - Počet případů hospitalizace s provedeným výkonem resekce pankreatu v dané nemocnici a období s vyloučením hospitalizací následné péče.

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ:

Expertní panel se shodl i při vzetí v úvahu výstupů zahraničních rešerší, že přiměřenou hraniční hodnotou je pro tento ukazatel provedení 17 operací za rok. Při interpretaci lze využít tuto referenční hodnotu s tím, že pokud je hodnota nemocnice významně nižší než hodnota referenční, lze považovat výsledek za nepříznivý.

REŠERŠE:

Hodnocení výstupu rešerší:


[1] Birkmeyer, J. D., Siewers, A. E., Finlayson, E. V. A., Stukel, T. A., Lucas, F. L., Batista, I., … Wennberg, D. E. (2002b). Hospital Volume and Surgical Mortality in the United States. New England Journal of Medicine, 346(15), 1128–1137.
https://doi.org/10.1056/NEJMsa012337
[2] Nimptsch, U., & Mansky, T. (2017ac). Hospital volume and mortality for 25 types of inpatient treatment in German hospitals: Observational study using complete national data from 2009 to 2014. BMJ Open, 7(9).
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-016184


VÝSLEDKY MĚŘENÍ:
Přehled celé ČR:

Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje minimální, maximální a průměrný počet operací resekce pankreatu v jednotlivých typech nemocnic. Minimální doporučená hodnota je 17 operací viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.

Přehled celé ČR:
Rok
Typ zdravotnického zařízení
Minimum
Maximum
Průměr
2019
A - Fakultní a velké krajské nemocnice
3
83
27,72
B - Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí
1
23
6,25
S - ZZ vysoce specializované péče
21
23
22,00

Rozdělení případů:

Grafy "Rozdělení případů" ukazuje anonymní distribuci případů přes jednotlivé nemocnice s rozdělením dle jednotlivých typů s vyznačenou doporučenou prahovou hodnotou 17 operací viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Pro zobrazení dat konkrétního poskytovatele musíte být přihlášeni.

© Kancelář zdravotného pojištění z.s.