OUK_CHI_008_19 - Počet případů resekčních výkonů na prsu pro maligní onemocnění

Zobrazit výsledky měření
DEFINICE SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY:

Počet případů hospitalizace s provedeným definovaným výkonem a diagnózou na daném pracovišti nemocnice za dané období. Z definice jsou vyloučeny hospitalizace následné péče.

Výkony:
KódNázev
51233EXCIZE TUMORU MAMMY NEBO ODBĚR TKÁNĚ PRO BIOPSII
51235PARCIÁLNÍ NEBO KLÍNOVITÁ RESEKCE MAMMY S BIOPSIÍ NEBO BEZ NEBO MASTEKTOMIE JEDNODUCHÁ
51237KLÍNOVITÁ RESEKCE MAMMY S RADIKÁLNÍM ODSTRANĚNÍM AXILLÁRNÍCH UZLIN NEBO MASTEKTOMIE RADIKÁLNÍ
61449ABLACE PRSU SE ZACHOVÁNÍM DVORCE (SUBKUTÁNNÍ MASTEKTOMIE)
Diagnózy:
C50, C500-C509 (bez ohledu, zda se jedná o HDG nebo VDG)
VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE:

Ukazatel byl zrevidován a aktualizován odborným panelem v období 12/2019 – 1/2020.
Odborný panel byl složený ze zástupce:


ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU:
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání*
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenANO
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE
* Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY:

Důležitost: Karcinom prsu je závažné onemocnění s relativně vysokou incidencí, závažnými zdravotními důsledky a vysokými náklady na léčbu.

Vědecká správnost: Jelikož existuje v ČR variabilita v počtu případů resekčních výkonů na prsu pro maligní onemocnění u jednotlivých nemocnic, je vhodné tento počet kontinuálně sledovat. Na základě odborných rešerší existují doklady o vztahu objem-nemocnice versus výsledky a jsou přesvědčivé pro onkochirurgickou oblast.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, data a číselníky jsou spolehlivě vykazované v celonárodně ustálené metodice a datovém rozhraní, a to zejména díky tomu, že je definice založena jen na výkonech a nikoliv na diagnózách.

Užitečnost: Sledování hodnot tohoto ukazatele vypovídá o objemu případů na jednotlivých pracovištích, odráží erudici pracovišť i pracovních týmů, a tím i předpoklad kvality operační i pooperační péče. Ukazatel byl vyhodnocen jako dostatečně validní pro doporučené formy používání, a to na základě literárních zdrojů a na základě expertního názoru členů odborného panelu. Ukazatel je jednoduchý a dobře naplňuje požadavek na posouzení erudice a zkušenosti pracoviště s prováděním těchto výkonů.

DATOVÝ ZDROJ:

K - dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA:

Strukturální (objemový) ukazatel

STANDARDIZACE

Rozdělení nemocnic podle typu na:

TypPopis
Afakultní a velké krajské nemocnice
Bkrajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí
Coblastní nemocnice s nižší komplexností péče
Dostatní ZZ s úzkým zaměřením
SZZ vysoce specializované péče
Rozdělení nemocnic dle odbornosti na chirurgii a gynekologii. Vyloučena následná péče z definice. Ukazatel není více standardizován a nevyžaduje další standardizaci.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE:

Nemocnice

VÝPOČETNÍ VZOREC:

y = n [-;0]
n - Počet případů hospitalizace s provedeným výkonem dle definice v dané nemocnici a odbornosti a období s vyloučením hospitalizací následné péče.

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ:

Expertní panel se shodl i při vzetí v úvahu výstupů zahraničních rešerší, že přiměřenou hraniční hodnotou je pro tento ukazatel provedení 50 operací za rok pro jednotlivou odbornost. Při interpretaci lze využít tuto referenční hodnotu s tím, že pokud je hodnota nemocnice významně nižší než hodnota referenční, lze považovat výsledek za nepříznivý.

REŠERŠE:

Hodnocení výstupu rešerší:


[1] Gourin, C. G., Tufano, R. P., Forastiere, A. A., Koch, W. M., Pawlik, T. M., & Bristow, R. E. (2010h). Volume-based trends in thyroid surgery. Archives of Otolaryngology - Head and Neck Surgery, 136(12), 1191–1198. https://doi.org/10.1001/archoto.2010.212;
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21173367
[2] Lee JA, Kim SY, Park K, Park EC, Park JH. Analysis of Hospital Volume and Factors Influencing Economic Outcomes in Cancer Surgery: Results from a Population-based Study in Korea. Osong Public Health Res Perspect. 2017 Feb;8(1):34-46. https://doi.org/10.24171/j.phrp.2017.8.1.05
https://doi.org/10.24171/j.phrp.2017.8.1.05
[3] Siesling S, Tjan-Heijnen VC, de Roos M, Snel Y, van Dalen T, Wouters MW, et al. Impact of hospital volume on breast cancer outcome: a population- -based study in the Netherlands. Breast Cancer Res Treat. 2014 Aug;147(1):177-84.
https://doi.org/10.1007/s10549-014-3075-7
[4] Vrijens F, Stordeur S, Beirens K, Devriese S, Van Eycken E, Vlayen J. Effect of hospital volume on processes of care and 5-year survival after breast cancer: a population-based study on 25000 women. Breast. 2012 Jun;21(3):261-6.
https://doi.org/10.1016/j.breast.2011.12.002
[5] Gooiker GA, van Gijn W, Post PN, van de Velde CJ, Tollenaar RA, Wouters MW. A systematic review and meta-analysis of the volume-outcome relationship in the surgical treatment of breast cancer. Are breast cancer patients better of with a high volume provider. Eur J Surg Oncol. 2010 Sep;36 Suppl 1:S27-35.
https://doi.org/10.1016/j.ejso.2010.06.024
[6] Yen, T. W. F., Pezzin, L. E., Li, J., Sparapani, R., Laud, P. W., & Nattinger, A. B. (2017ab). Effect of hospital volume on processes of breast cancer care: A National Cancer Data Base study. Cancer, 123(6), 957–966.
https://doi.org/10.1002/cncr.30413


VÝSLEDKY MĚŘENÍ:
Přehled celé ČR:

Tabulky "Přehled Celé ČR" ukazuje minimální, maximální a průměrný počet resekčních výkonů na prsu pro maligní onemocnění v jednotlivých typech nemocnic a odbornostech. Minimální doporučená hodnota je 50 operací viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.

Chirurgie:
Rok
Typ zdravotnického zařízení
Minimum
Maximum
Průměr
2019
A - Fakultní a velké krajské nemocnice
0
454
149,59
B - Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí
1
170
41,56
C - Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče
1
257
41,43
D - Ostatní ZZ s úzkým zaměřením
14
202
81,75
S - ZZ vysoce specializované péče
0
811
300,67

Gynekologie:
Rok
Typ zdravotnického zařízení
Minimum
Maximum
Průměr
2019
A - Fakultní a velké krajské nemocnice
0
94
15,47
B - Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí
0
1
0,04
C - Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče
0
0
0,00
D - Ostatní ZZ s úzkým zaměřením
0
0
0,00
S - ZZ vysoce specializované péče
0
347
115,67

Celkem za všechny odbornosti:
Rok
Typ zdravotnického zařízení
Minimum
Maximum
Průměr
2019
A - Fakultní a velké krajské nemocnice
1
454
175,06
B - Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí
1
170
41,60
C - Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče
1
257
41,43
D - Ostatní ZZ s úzkým zaměřením
14
202
81,75
S - ZZ vysoce specializované péče
91
811
416,33

Rozdělení případů:

Grafy "Rozdělení případů" ukazuje anonymní distribuci případů přes jednotlivé nemocnice a odbornosti s rozdělením dle jednotlivých typů s vyznačenou doporučenou prahovou hodnotou 50 operací viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.

Chirurgie:


Gynekologie:


Celkem za všechny odbornosti:Pro zobrazení dat konkrétního poskytovatele musíte být přihlášeni.

© Kancelář zdravotného pojištění z.s.