OUK_NEU_001_20 - Míra primární centralizace pacientů s CMP

Zobrazit výsledky měření
DEFINICE SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY:

Ukazatel sleduje celostátní a regionální poměr primárního přijetí na pracoviště Centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem /Iktového centra/ nebo do Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče /Komplexní cerebrovaskulární centrum/ vůči přijetí k jakémukoliv poskytovateli akutní lůžkové péče.

Výpočet poměru je prováděn na celostátní a regionální (krajské) úrovni. Pro přiřazení hospitalizačního případu k regionu je rozhodující regionální příslušnost prvního (nikoliv druhého) poskytovatele zdravotní péče.

Diagnózy:
KódNázev
I60*SUBARACHNOIDÁLNÍ KRVÁCENÍ
I61*INTRACEREBRÁLNÍ (NITROMOZKOVÉ) KRVÁCENÍ
I62*JINÉ NEÚRAZOVÉ NITROLEBNÍ KRVÁCENÍ
I63*MOZKOVÝ INFARKT
I64*CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (MRTVICE) NEURČENÁ JAKO KRVÁCENÍ NEBO INFARKT
G45*PŘECHODNÉ ISCHEMICKÉ MOZKOVÉ ZÁCHVATY A PŘÍBUZNÉ SYNDROMY
Hospitalizační případy s uvedenými kódy dg dle MKN10 na pozici hlavní diagnózy

VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE:

Ukazatel byl vytvořen, projednán, hodnocen a doporučen odborným panelem v období 11/2019–5/2020.

Odborný panel byl složený ze zástupce:
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU:
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenNE2
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE
1 Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)
2 Vhodnost užívání pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven je dána nepřímo tím, že kritéria zařazení poskytovatelů zdravotních služeb do sítě center byla připravena týmem složeným ze zástupců Ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven a odborných společností.

Ukazatel je vhodný k použití všemi subjekty, které řídí (plánují, či uskutečňují) zdravotní politiku na celostátní nebo regionální úrovni, případně tvorbu této politiky mohou ovlivnit.

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY:

Důležitost: Jedná se o důležitý ukazatel. Obecně je žádoucí dosažení vyšší míry centralizace péče.

Vědecká správnost: Vzhledem ke skutečnosti, že existují zahraniční rešerše, které prokazují souvislost s přijetím na lůžko vysoce specializovaného centra a kvalitou následného života, byl ukazatel vyhodnocen jako dostatečně validní pro doporučené formy využívání.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, jsou k dispozici data v potřebné kvalitě.

Užitečnost: Sledování hodnot tohoto ukazatele je užitečné zejména pro účely organizace zdravotní péče o pacienty s CMP.

DATOVÝ ZDROJ:

K - dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA:

Strukturální (objemový) ukazatel

STANDARDIZACE A ROZDĚLENÍ

Rozdělení nemocnic podle typu na:

TypPopis
KCCCentrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče
ICCentrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem
STDZařízení bez statutu iktového centra

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE:

ČR, kraj, okres

VÝPOČETNÍ VZOREC:

x/y*100 [%;0]
x = počet osob primárně přijatých na pracoviště Centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem (IC) nebo do Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče (KCC)

y = počet osob přijatých k jakémukoli poskytovateli akutní lůžkové péče

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ:

Vyšší míra centralizace znamená lepší výsledek. Doporučené cílové hodnoty míry centralizace nejsou v tuto chvíli stanoveny (z doporučených postupů nevyplývá, že všichni pacienti s CMP mají nebo musí být primárně přijati do centra vysoce specializované péče).
Dolní práh nebyl stanoven.

LIMITY VÝPOVĚDNÍ HODNOTY:
Slabinou tohoto ukazatele je, že neumožňuje přesně porovnat přístup pacientů ke stejné zdravotní péči v rámci jednotlivých regionů, podle bydliště pacientů tamtéž. Ukazatel nepracuje s místem bydliště pacienta. Srovnání přístupu k péči v regionech je tedy z hlediska bydliště pacientů jen orientační.
Výpovědní hodnotu ukazatele do určité míry omezuje také skutečnost, že pacient přijatý do zařízení, které provozuje centrum specializované péče pro CMP, nemusel být ve všech případech přijat na lůžko, provozované v rámci centra. Omezení odbornosti v definici ukazatele na neurologii, neurochirurgii a ARO by na druhou stranu vedlo k nezapočítání pacientů přijatých na mezioborový JIP (jehož smluvní odborností je interna).
REŠERŠE:

Hodnocení výstupu rešerší:
Hospitalizace na lůžku iktového centra vede k dlouhodobě lepším výsledkům zdravotní péče při srovnávání podílu pacientů, kteří jsou po léčbě CMP nezávislí, oproti hospitalizaci mimo specializovaná centra. Doporučení k přijetí pacientů s CMP na lůžko iktového centra je součástí platných doporučení odborných společností (ESO, AHA/ASA).

[1] Langhorne P, Stroke Unit Trialists Collaboration. How do stroke units improve patient outcomes? A collaborative systematic review of the randomized trials. Stroke. 1997 Nov;28(11):2139-44.

[2] Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, Adeoye OM, Bambakidis NC, Becker K, et. al. on behalf of the American Heart Association: Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: 2019 Update to the 2018 Guidelines for the Early Management of Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council. Stroke. 2019;50:e344– e418.

[3] Hemphill JC, Greenberg SM, Anderson CS, Becker K, Bendok BR, Cushman M, et.al.; American Heart Association Stroke Council; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; Council on Clinical Cardiology. Guidelines for the Management of Spontaneous Intracerebral Hemorrhage: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2015 Jul;46(7):2032-60.

[4] Kobayashi A, Czlonkowska A, Ford GA, Fonseca AC, Luijckx GJ, Korv J, et. al. European Academy of Neurology and European Stroke Organization consensus statement and practical guidance for pre-hospital management of stroke. Eur J Neurol. 2018 Mar;25(3):425-433.


VÝSLEDKY MĚŘENÍ:
Přehled celé ČR:

Tabulka "Přehled celé ČR" ukazuje počty primárních přijetí do centra/mimo centrum pro CMP v jednotlivých krajích.

Rok
Kraj
Počet případů v centru
Počet případů mimo centrum
Poměr primárního přijetí do centra [%]
2017
Celá ČR
23 289
8 631
72,96 %
Hlavní město Praha
3 225
359
89,98 %
Jihočeský kraj
1 356
803
62,81 %
Jihomoravský kraj
3 057
570
84,28 %
Karlovarský kraj
864
27
96,97 %
Kraj Vysočina
784
775
50,29 %
Královéhradecký kraj
1 258
219
85,17 %
Liberecký kraj
834
332
71,53 %
Moravskoslezský kraj
3 159
1 207
72,35 %
Olomoucký kraj
1 428
674
67,94 %
Pardubický kraj
973
371
72,40 %
Plzeňský kraj
848
854
49,82 %
Středočeský kraj
1 821
1 112
62,09 %
Ústecký kraj
2 285
528
81,23 %
Zlínský kraj
1 397
800
63,59 %

Poměr primárního přijetí do centra:

Graf "Poměr primárního přijetí do centra" zobrazuje grafickou distribuci v jednotlivých letech a krajích.© Kancelář zdravotného pojištění z.s.