OUK_NEU_004_20 - Podíl hospitalizačních případů se systémovou trombolýzou při léčbě ischemické cévní mozkové příhody

Zobrazit výsledky měření
DEFINICE SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY:

Ukazatel je definován jako poměr hospitalizačních případů s dg ischemické CMP, kde byla aplikována systémová trombolýza (v čitateli počet případů s HDG nebo VDG I63*) vůči všem pacientům léčeným pro ischemickou CMP na místě HDG, nebo na místě VDG pouze v případě podání alteplázy (počet případů ve jmenovateli).

Diagnóza: I63* mozkový infarkt - uzávěr (okluze) a zúžení (stenóza) cerebrálních a precerebrálních tepen (včetně truncus brachiocephalicus) končící mozkovým infarktem.

Hlavní diagnóza hospitalizačního případu nebo vedlejší diagnóza případů primárně hospitalizovaných pro jinou HDG s podáním alteplázy.

Podání ZULP ATC B01AD02 (altepláza)
VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE:

Ukazatel byl vytvořen, projednán, hodnocen a doporučen odborným panelem v období 11/2019–5/2020.

Odborný panel byl složený ze zástupce:
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU:
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenNE2
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE
1 Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)
2 Vhodnost užívání pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven je dána nepřímo tím, že kritéria zařazení poskytovatelů zdravotních služeb do sítě center byla připravena týmem složeným ze zástupců Ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven a odborných společností.

Ukazatel je vhodný k použití všemi subjekty, které řídí (plánují, či uskutečňují) zdravotní politiku na celostátní nebo regionální úrovni, případně tvorbu této politiky mohou ovlivnit.

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY:

Důležitost: Důležitost ukazatele je dána tím, že efekt intravenózně podané trombolýzy na výsledný klinický stav pacienta je prokázán studiemi (viz rešerše), z jejichž výsledků vychází v současnosti platná doporučení odborných společností (CVS NS ČLS JEP, ESO, AHA/ASA).

Vědecká správnost: Vzhledem ke skutečnosti, že existují zahraniční rešerše, které prokazují souvislost s podáním trombolýzy na výsledný klinický stav pacienta byl ukazatel vyhodnocen jako dostatečně validní pro doporučené formy využívání.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, jsou k dispozici data v potřebné kvalitě.

Užitečnost: Sledování hodnot tohoto ukazatele je užitečné zejména pro účely organizace zdravotní péče o pacienty s CMP.

DATOVÝ ZDROJ:

K - dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA:

Strukturální (objemový) ukazatel

STANDARDIZACE A ROZDĚLENÍ

Rozdělení nemocnic podle typu na:

TypPopis
KCCCentrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče
ICCentrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem
a typu pracoviště na:
TypPopis
Afakultní a velké krajské nemocnice
Bkrajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí
Coblastní nemocnice s nižší komplexností péče
Dostatní ZZ s úzkým zaměřením
SZZ vysoce specializované péče

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE:

ČR, kraj, okres

VÝPOČETNÍ VZOREC:

x/y*100 [%;0]
x = počet případů s vykázaným ZULP ATC skupiny B01AD02, kde HDG nebo VDG je I63*
y = počet případů s HDG I 63* + počet případů s VDG I63* a zároveň vykázaný ZULP z ATC skupiny B01AD02

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ:

Doporučené hodnoty nejsou u tohoto ukazatele stanoveny.

LIMITY VÝPOVĚDNÍ HODNOTY:
REŠERŠE:

Hodnocení výstupu rešerší:
Efekt intravenózně podané trombolýzy (IVT) na výsledný klinický stav pacienta byl poprvé prokázán ve studii NINDS, kdy ve skupině pacientů léčené IVT do 3 h od vzniku příznaků bylo o 13 % více nezávislých (39 % vs 26 %). Prodloužení časového okna pro podání IVT na 4,5 hodin přinesla studie ECASS III za použití běžného CT zobrazení. Další rozšíření časového okna IVT až na 9 h od vzniku za použití pokročilých zobrazovacích metod (MR difuze, CT perfuze) přinesly studie WAKE UP, EXTEND a další. Z výsledků výše uvedených studií vychází v současnosti platná doporučení odborných společností (CVS NS ČLS JEP, ESO, AHA/ASA).

[1] Tissue plasminogen activator for acute ischemic stroke. The national institute of neurological disorders and stroke rt-pa stroke study group. N Engl J Med. 1995;333:1581–1587.

[2] Hacke W, Kaste M, Bluhmki E, Brozman M, Davalos A, Guidetti D, Larrue V, Lees KR, Medeghri Z, Machnig T, Schneider D, von Kummer R, Wahlgren N, Toni D. Thrombolysis with alteplase 3 to 4.5 hours after acute ischemic stroke. N Engl J Med. 2008;359:1317–1329.

[3] Thomalla G, Simonsen CZ, Boutitie F, Andersen G, Berthezene Y, Cheng B, et. al. for WAKE-UP Investigators. MRI-Guided Thrombolysis for Stroke with Unknown Time of Onset. N Engl J Med. 2018 Aug 16;379(7):611-622.

[4] Ma H, Campbell B, Parsons MW, Churilov L, Levi CR, Hsu C, et al., for the EXTEND Investigators: Thrombolysis Guided by Perfusion Imaging up to 9 Hours after Onset of Stroke. N Engl J Med 2019; 380:1795-1803

[5] Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, Adeoye OM, Bambakidis NC, Becker K, et. al. on behalf of the American Heart Association: Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: 2019 Update to the 2018 Guidelines for the Early Management of Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council. Stroke. 2019;50:e344– e418


VÝSLEDKY MĚŘENÍ:
Přehled celé ČR:

Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje poměr pacientů léčených systémovou trombolýzou v jednotlivých krajích.

Rok
Kraj
Poměr léčených systémovou trombolýzou [%]
2019
Celá ČR
18,9 %
Jihočeský
21,5 %
Jihomoravský
19,1 %
Karlovarský
31,5 %
Královéhradecký
11,3 %
Liberecký
19,9 %
Moravskoslezský
18,4 %
Olomoucký
15,6 %
Pardubický
11,0 %
Plzeňský
23,8 %
Praha
24,6 %
Středočeský
17,1 %
Ústecký
25,5 %
Vysočina
12,7 %
Zlínský
11,1 %

Přehled nemocnic:

Graf "Přehled nemocnic" ukazuje anonymní distribuci podílu léčených pacientů systémovou trombolýzou přes jednotlivé nemocnice s rozdělením dle jednotlivých typů
Pro zobrazení dat konkrétního poskytovatele musíte být přihlášeni.

© Kancelář zdravotného pojištění z.s.