OUK_NEU_006_20 - Podíl hospitalizačních případů s užitím endovaskulární mechanické trombektomie/arterektomie při léčbě ischemické CMP

Zobrazit výsledky měření
DEFINICE SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY:

Ukazatel je definován jako podíl hospitalizačních případů, u kterých byl proveden rekanalizační výkon endovaskulární cestou pro ischemickou CMP vůči všem hospitalizačním případům s primárním přijetím /HDG/ pro ischemickou CMP.

Ukazatel je definován jako doprovodný pomocný statistický, který může být využit pro účely organizace zdravotní péče o pacienty s CMP.

Diagnóza: I63* mozkový infarkt - uzávěr (okluze) a zúžení (stenóza) cerebrálních a precerebrálních tepen (včetně truncus brachiocephalicus) končící mozkovým infarktem.

Výkon: 89321-EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA Z CÉVNÍHO ŘEČIŠTĚ

VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE:

Ukazatel byl vytvořen, projednán, hodnocen a doporučen odborným panelem v období 11/2019–5/2020.

Odborný panel byl složený ze zástupců:
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU:
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenNE2
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE
1 Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)
2 Vhodnost užívání pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven je dána nepřímo tím, že kritéria zařazení poskytovatelů zdravotních služeb do sítě center byla připravena týmem složeným ze zástupců Ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven a odborných společností.

Ukazatel je vhodný k použití všemi subjekty, které řídí (plánují, či uskutečňují) zdravotní politiku na celostátní nebo regionální úrovni, případně tvorbu této politiky mohou ovlivnit.

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY:

Důležitost: Důležitost ukazatele je dána tím, že efekt rekanalizace cévního řečiště při iCMP na výsledný klinický stav pacienta je prokázán studiemi (viz rešerše), z jejichž výsledků vychází v současnosti platná doporučení odborných společností (CVS NS ČLS JEP, ESO, AHA/ASA).

Vědecká správnost: Vzhledem ke skutečnosti, že existují zahraniční rešerše, které prokazují souvislost s podáním trombolýzy na výsledný klinický stav pacienta, byl ukazatel vyhodnocen jako dostatečně validní pro doporučené formy využívání.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, jsou k dispozici data v potřebné kvalitě.

Užitečnost: Sledování hodnot tohoto ukazatele je užitečné zejména pro účely organizace zdravotní péče o pacienty s CMP.

DATOVÝ ZDROJ:

K - dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA:

Strukturální (objemový) ukazatel

STANDARDIZACE A ROZDĚLENÍ

Rozdělení nemocnic podle typu na:

TypPopis
KCCCentrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče
ICCentrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem
a typu pracoviště na:
TypPopis
Afakultní a velké krajské nemocnice
Bkrajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí
Coblastní nemocnice s nižší komplexností péče
Dostatní ZZ s úzkým zaměřením
SZZ vysoce specializované péče

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE:

ČR, kraj, okres

VÝPOČETNÍ VZOREC:

x/y*100 [%;0]
x = počet hospitalizačních případů, u kterých byl proveden rekanalizační výkon endovaskulární cestou pro dg I63*
y = počet všech hospitalizačních případů s primárním přijetím (HDG) pro ischemickou CMP

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ:

Doporučené hodnoty nejsou u tohoto ukazatele stanoveny.

LIMITY VÝPOVĚDNÍ HODNOTY:
REŠERŠE:

Hodnocení výstupu rešerší:
Efekt mechanické trombektomie na výsledný klinický stav pacientů s ischemickou CMP byl poprvé prokázán ve studii MR CLEAN, kdy ve skupině pacientů intervenovaných do šesti hodin od vzniku příznaků bylo o 13,5 % více nezávislých (32,6 % vs 19,1 %) při kontrole po třech měsících. Potvrzení těchto výsledků na širším vzorku pacientů přinesla metaanalýza HERMES, která zahrnovala výsledky celkem pěti studií (MR CLEAN, ESCAPE, REVASCAT, SWIFT PRIME a EXTEND IA). Rozšíření časového okna pro mechanickou trombektomii až na 24 h od vzniku za použití pokročilých zobrazovacích metod (MR difuze, CT perfuze) přinesly studie DAWN a DEFUSE 3. Z výsledků výše uvedených studií vychází v současnosti platná doporučení odborných společností (CVS NS ČLS JEP, ESO, AHA/ASA).

[1] A randomized trial of intraarterial treatment for acute ischemic stroke. Berkhemer OA, Fransen PS, Beumer D, van den Berg LA, Lingsma HF, Yoo AJ, et. al. for MR CLEAN Investigators. N Engl J Med. 2015 Jan 1;372(1):11-20.

[2] Goyal M, Demchuk AM, Menon BK, Eesa M, Rempel JL, Thornton J,et. al., for ESCAPE Trial Investigators. Randomized Assessment of Rapid Endovascular Treatment of Ischemic Stroke. N Engl J Med. 2015 Mar 12;372(11):1019-30

[3] Jovin TG, Chamorro A, Cobo E, Miquel MA, Molina CA, Rovira A, et al., for the REVASCAT Trial Investigators. Thrombectomy within 8 Hours after Symptom Onset in Ischemic Stroke. N Engl J Med 2015; 372:2296-2306

[4] Saver JL, Goyal M, Bonafe A, Diener H, Levy EI, et al., for the SWIFT PRIME Investigators. Stent-Retriever Thrombectomy after Intravenous t-PA vs. t-PA Alone in Stroke. N Engl J Med 2015; 372:2285-2295

[5] Campbell BCV, Mitchell PJ, Kleinig TJ, Dewey HM, Churilov L, Yassi N, et.al., for the EXTEND-IA Investigators. Endovascular Therapy for Ischemic Stroke with Perfusion-Imaging Selection. N Engl J Med 2015; 372:1009-1018

[6] Goyal M, Menon BK, van Zwam WH, Dippel DW, Mitchell PJ, Demchuk AM, et. al. Endovascular thrombectomy after large-vessel ischaemic stroke: a meta-analysis of individual patient data from five randomised trials. Lancet. 2016; 387(10029):1723-31

[7] Nogueira RG, Jadhav AP, Haussen DC, Bonafe A, Budzik RF, Bhuva P, et. al., DAWN Trial Investigators. Thrombectomy 6 to 24 Hours after Stroke with a Mismatch between Deficit and Infarct.N Engl J Med. 2018 Jan 4;378(1):11-21.

[8] Albers GW, Marks MP, Kemp S, Christensen S, Tsai JP, Ortega-Gutierrez S, et. al., DEFUSE 3 Investigators. Thrombectomy for Stroke at 6 to 16 Hours with Selection by Perfusion Imaging. N Engl J Med. 2018;378(8):708-718.

[9] Turc G, Bhogal P, Fischer U, Khatri P, Lobotesis K, Mazighi M. European Stroke Organisation (ESO) - European Society for Minimally Invasive Neurological Therapy (ESMINT) Guidelines on Mechanical Thrombectomy in Acute Ischaemic StrokeEndorsed by Stroke Alliance for Europe (SAFE). Eur Stroke J. 2019 Mar;4(1):6-12.

[10] Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, Adeoye OM, Bambakidis NC, Becker K, et. al. on behalf of the American Heart Association: Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: 2019 Update to the 2018 Guidelines for the Early Management of Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council. Stroke. 2019;50:e344– e418

[11] Šaňák D, Mikulík R, Tomek A, Bar M, Herzig R, Neumann J. Doporučení pro mechanickou trombektomii akutního mozkového infarktu – verze 2019. Cesk Slov Neurol N 2019; 82(6): 700-705


VÝSLEDKY MĚŘENÍ:
Přehled celé ČR:

Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje poměr pacientů léčených mechanickou trombektomií v jednotlivých krajích.

ROK
KRAJ
Poměr [%]
2019
Celá ČR
5,2 %
Jihočeský
5,6 %
Jihomoravský
6,7 %
Karlovarský
0,0 %
Královéhradecký
6,3 %
Liberecký
5,8 %
Moravskoslezský
3,6 %
Olomoucký
9,3 %
Pardubický
0,1 %
Plzeňský
6,1 %
Praha
12,2 %
Středočeský
0,0 %
Ústecký
7,9 %
Vysočina
0,0 %
Zlínský
0,0 %

Přehled nemocnic:

Graf "Přehled nemocnic" ukazuje anonymní distribuci podílu léčených pacientů mechanickou trombektomií přes jednotlivé nemocnice s rozdělením dle jednotlivých typů
Pro zobrazení dat konkrétního poskytovatele musíte být přihlášeni.

© Kancelář zdravotného pojištění z.s.