VUK_RAO_001_20 - Míra výskytu gastrointestinální a urogenitální toxicity po radikální radioterapii Ca prostaty

Zobrazit výsledky měření
SHRNUTÍ (ABSTRAKT)

Na základě analýzy míry výskytu dvouleté gastrointestinální (GIT) a urogenitální toxicity (UG) z administrativních dat českých zdravotních pojišťoven z let 2015-2020 (10 555 sledovaných léčebných případů pacientů) bylo zjištěno, že mezi jednotlivými pracovišti existují významné rozdíly ve sledované toxicitě. Z důvodu korektního posouzení výsledků jsou detailně sledovány standardizované výstupy pracovišť po hypofrakcionaci při použití IMRT, normofrakcionaci při použití IMRT a po konformní radioterapii. Ostatní metody nemají dostatečný objem výkonů pro účely detailního sledování na jednotlivá pracoviště. Významné rozdíly jsou v rámci ukazatele pozorovány také při srovnání jednotlivých metod radikálního ozáření.

Národní referenční hodnota dvouleté toxicity po hypofrakcionaci při použití IMRT (při počtu 1830 pacientů) za sledované období činí u GIT 12,5 %, zatímco u UG činí 5,8 %.

Národní referenční hodnota dvouleté toxicity po normofrakcionaci při použití IMRT (při počtu 5589 pacientů) za sledované období činí u GIT 9,2 %, zatímco u UG činí 5,1 %.

Národní referenční hodnota dvouleté toxicity po konformní radioterapii (při počtu 795 pacientů) za sledované období činí u GIT 9,5 %, zatímco u UG činí 6,5 %.

Při detailním pohledu na srovnání konkrétních metod ozáření jsou rozdíly rovněž významné. Národní referenční hodnota GIT činí 9,9 %, u toxicity UG činí národní referenční hodnota 6,0 %.

Panel si je vědom omezení retrospektivní formy projektu a nepřesností s tím souvisejících. V současné době není možno pacienty stratifikovat dle TNM klasifikace, skupiny rizika rekurence ani dle použití hormonální terapie. Taktéž není možno vyloučit provedení radikálního urologického výkonu či radikální radioterapie před rokem 2015 resp. 2012. Panel si rovněž uvědomuje neznalost dávky na frakci, proto hypofrakcionace při použití IMRT nemusí automaticky znamenat radikální terapii. Bias u hypofrakcionace při použití IMRT je proto významně vyšší než u normofrakcionace při použití IMRT.

V průběhu zpracování ukazatele byly diskutovány následující nejčastější otázky:

Tato otázka je zodpovězena v samostatné sekci.

DEFINICE - SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY

S rozvojem moderních radioterapeutických metod je nutné odpovědět si na otázku výskytu nežádoucích účinků na základě odborného statistického zpracování a dát tak odborné veřejnosti informaci potřebnou při indikování radioterapeutické léčby.

Tento ukazatel měří míru výskytu gastrointestinální nebo urogenitální toxicity po radikální radioterapii Ca prostaty během 2letého sledování. Porovnává paralelně jednotlivé metody ozáření a současně jednotlivé poskytovatele. Za toxicitu je považován výskyt nežádoucích účinků radioterapie po 90 dnech od ukončení radioterapeutického cyklu. Všechny sledované metody radikální radioterapie jsou realizovány v délce max. 90 dní. Delší léčba je považována za paliativní péči, a tudíž není zahrnuta do sledování.

Toxicita je identifikována vykázáním definovaného kódu diagnózy pro závažný stav dle MKN 10 a/nebo souvisejícího kódu zdravotního výkonu terapeutické intervence. Počet návštěv, vykázaných kódem klinického vyšetření pro totožný stav, není zohledněn.

Do výběru jsou zahrnuti pouze pacienti s předcházejícím neradikálním operačním výkonem transuretrální resekce prostaty, transvezikální prostatektomie nebo samostatné pánevní lymfadenektomie, případně pacienti bez operačního výkonu.

Ukazatel je koncipován jako výsledkový.

Zdrojem dat pro statistické zpracování jsou administrativní data všech zdravotních pojišťoven. Ukazatel sleduje léčebné případy pacientů s definovanými prvky dle identifikačního čísla zařízení (IČZ), pacienta dle anonymizovaného identifikátoru.

Výsledek, tedy toxicita, je vždy přiřazen poskytovateli, kde proběhla radikální radioterapie.

Délka sledování je konsenzuálně stanovena od roku 2015 do roku 2020. V rámci standardizace rizik byla data za rok 2015 využita pro sledování signifikantních komorbidit a výskytu nádorových duplicit.

Tento ukazatel kvality poskytnutých zdravotních služeb byl navržen Výborem Společností radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP (SROBF) a byl projednán ve spolupráci se zástupci České urologické společnosti ČLS JEP (ČUS) a České gastroenterologické společnosti ČLS JEP (ČGS).

Sledované případy jsou upřesněny následujícími definičními prvky:
Diagnózy:
Vykázání kódů diagnóz dle MKN 10 bude sledováno samostatně v rámci celého léčebného případu pacienta na všech typech dokladů 01, 02 a 06 na pozici hlavní a/nebo vedlejší diagnózy (HDG/VDG):

Výkony:

Specifikace radioterapeutického postupu je stanovena pomocí počtu frakcí a počtu ozářených polí.
1. Frakcionace: frakce = denní dávka ozáření

NázevPočet dnů = počet frakcíKódNázev výkonu
STEREOTAKTICKÁ RT5 frakcí43637Lineárním urychlovačem
5 frakcí43652Protonové ozáření mimo kraniospinální osu
43841PROTONOVÉ OZÁŘENÍ PRO CA PROSTATY - ČASNÉ STADIUM
43850Stereotaktická protonová radioterapie nádoru prostaty
P1022Prostata časná
5 frakcí43697Cyberknife
HYPOFRAKCIONACE19-25 frakcí43633Radioterapie pomocí urychlovače částic s použitím techniky IMRT (1 pole)
19-25 frakcí43652Protonové ozáření mimo kraniospinální osu
43851Mírně akcelerovaná radioterapie prostaty protonem v rozsahu 21 frakcí
P1023Prostata lokálně pokročilá
NORMOFRAKCIONACE37-42 frakcí43633Radioterapie pomocí urychlovače částic s použitím techniky IMRT
37-42 frakcí43311Radioterapie lineárním urychlovačem
37-42 frakcí43315Radioterapie lineárním urychlovačem s použitím fixačních pomůcek, bloků, kompensátorů apod.

Kontextově jsou sledovány podíly případů u jednotlivých poskytovatelů podle počtu jednotlivých frakcí.
2. Technika obecně:

NázevPočet/denKódNázev kódu výkonu/popis
KONFORMNÍ RADIOTERAPIE 43315 Radioterapie lineárním urychlovačem s použitím fixačních pomůcek, bloků, kompensátorů apod.
KONVENČNÍ RADIOTERAPIE 43311 Radioterapie lineárním urychlovačem
IMRT při 3-7 polích denně 43633 Radioterapie pomocí urychlovače částic s použitím techniky IMRT
VMAT při 10 polích denně 43633 Radioterapie pomocí urychlovače částic s použitím techniky IMRT
BRACHYTERAPIE 43443 Intersticiální brachyterapie s vysokým dávkovám příkonem (hdr) karcinomu prostaty
BRACHYTERAPIE 43441 Permanentní brachyterapie karcinomu prostaty
CYBERKNIFE 43697 Cyberknife
PROTONY 43652 Protonové ozáření mimo kraniospinální osu
TOMOTERAPIE 43722(VZP) Tomoterapie
IGRT 43641 Radioterapie řízená obrazem (IGRT) s trojrozměrným zobrazením

Exclusion kritéria (výluky):

TECHNICKÉ INFORMACE K UKAZATELI
VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE

Ukazatel byl vytvořen a aktualizován odborným panelem v období 07/2020–07/2022

Odborný panel byl složený ze zástupců:
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU ZE DNE 14.7.2022
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO2
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenNE
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO, pouze vlastní výstupy
ke zveřejnění na poskytovateleNE
1 Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)
2 Pro odbornou společnost (SROBF) je výstup cestou, jak upozornit pracoviště, že jsou jejich výsledky sledovány na centrální úrovni.

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY

Důležitost: Oblast péče radikální radioterapie pacientů s karcinomem prostaty představuje oblast, které se věnuje malý počet poskytovatelů. Výsledek, za který je považována toxicita, což určuje kvalitu života těchto pacientů v dlouhodobém horizontu, závisí na metodě ozáření a pracovišti s odpovídajícím technickým a personálním vybavením.

Vědecká správnost: Ukazatel byl vyhodnocen jako dostatečně validní pro doporučené formy používání, a to na základě literárních zdrojů a na základě expertního názoru členů odborného panelu.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, data a číselníky jsou spolehlivě vykazované v celonárodně ustálené metodice a datovém rozhraní. Specifikem ukazatele jsou některé metody ozáření, které jsou jednotlivými plátci individuálně kódované v balíčcích výkonů. Výsledky přesto umožňují sledovat individuálně jednotlivé diagnózy, výkony i adjustační faktory.

Užitečnost: Sledování hodnot tohoto ukazatele odráží erudici jednotlivých pracovišť, díky čemuž se očekává zvýšení kvality radikální radioterapie. Ukazatel byl vyhodnocen jako dostatečně validní pro doporučené formy používání, a to na základě literárních zdrojů a na základě expertního názoru členů odborného panelu. Ukazatel dobře naplňuje požadavek na posouzení erudice a zkušenosti pracoviště s prováděním těchto výkonů.

DATOVÝ ZDROJ

K - dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA

Výsledkový ukazatel

NAVRHOVANÁ PERIODA MĚŘENÍ UKAZATELE

01/2015 až 12/2020 s průběžnou aktualizací o další roky

STANDARDIZACE (ADJUSTACE)

Z důvodu odstranění možného podezření na potenciální vliv nerovnoměrného zastoupení některých komorbidit na výslednou toxicitu je u jednotlivých metod i poskytovatelů sledováno zastoupení diabetes mellitus, hypertenze, dlouhodobé podávání antikoagulancií a duplicitní výskyt jiného maligního nádoru v osobní anamnéze.

Signifikantnost výskytu nádorových duplicit byla posuzována oddělně pro každý kód diagnózy jiné malignity než C61. Celkem bylo takto vyhodnoceno 83 kódů C*. Jako signifikantní pro výsledek se ukázalo v případě GIT toxicity následujících 13 kódů diagnóz:

Z posuzovaných komorbidit byly jako signifikantní pro GIT toxicitu vyhodnoceny hypertenze a antikoagulace, stejně jako věk pacienta.

V případě UG toxicity se jako signifikantní pro výsledek ukázalo následujících 11 kódů diagnóz:

Signifikantními adjustačními faktory UG toxicity jsou kromě věku pacienta z dat vykázaných v předchorobí hypertenze, diabetes mellitus a antikoagulace.

Vliv ostatních faktorů byl při standardizaci dalších výstupů rovněž posouzen, nebyl však vyhodnocen jako statisticky signifikantní.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE

Sledována jsou všechna pracoviště, která provedla definované výkony radikální radioterapie a jejichž výkony nejsou ve výlukách výše.

Výsledek je vždy přiřazen poskytovateli, kde proběhl výkon radikální radioterapie. Každý pacient je do analýzy zařazen unikátně.

VÝPOČETNÍ VZOREC / METODIKA STATISTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UKAZATELE

Výstupem tohoto výsledkového ukazatele jsou hodnoty 2letého standardizovaného kumulativního rizika vzniku GIT nebo UG toxicity u pacientů po ozáření prostaty včetně 95% intervalů spolehlivosti vyjadřujících statistickou míru nejistoty odhadu u dané metody či zařízení. Hodnoty ukazují podíl pacientů po ozáření, u kterých vznikla během sledovaného 2letého období GIT nebo UG toxicita dle definovaných kritérií výše.

Jako toxicita je považována pouze chronická toxicita, která přetrvávala alespoň 90 dní po výkonu. Akutní toxicity, které vznikly po výkonu, ale do 90 dní odezněly, nebyly uvažovány.

Statistické zpracování je provedeno využitím Coxova modelu proporcionálních rizik, který umožnil statistickou adjustaci Kaplan – Meierových křivek (KM křivky) pro vybrané adjustační faktory (věk, diabetes, hypertenze, antikoagulace) a tedy srovnání metod a zařízení i v případě odlišné skladby pacientů. Jako sledovaná událost je považován vznik chronické toxicity. V případě úmrtí pacienta nebo ukončení sledování jsou data cenzorována. Ke statistickému zpracování jsou využity statistický programy SPSS Modeler a jazyk R.

Pro odvození 95% intervalů spolehlivosti pro danou metodu či zařízení bylo použito vzorce (p – 1,96.SE, p + 1,96.SE), kde p je odhad 2 letého standardizovaného kumulativního rizika, SE je směrodatná chyba standardizovaného odhadu získaná z SPSS Modeleru a 1,96 je tabulkový 95 % kvantil normálního rozdělení.

ZNÁZORNĚNÍ A INTERPRETACE VÝSLEDKŮ UKAZATELE

Zařízení či metody, které mají v tabulce celý 95% interval spolehlivosti pro 2leté standardizované kumulativní riziko nad národní referenční hodnotou α, jsou v tabulce označeni červeným semaforem a mohli by zasluhovat bližší rozbor na základě dalších kontextových ukazatelů či zdravotní dokumentace. Naopak zařízení či metody, které mají celý interval spolehlivosti pod národní referenční hodnotou α, jsou označeni zeleným semaforem a mohou sloužit jako příklad ke sledování příčin úspěšné péče. V případě zařízení či metod, u kterých se bude interval spolehlivosti překrývat s národní referenční hodnotou α není statisticky možné posoudit, zda jsou spíše lepší nebo horší. Obdobným způsobem jsou výsledkové ukazatele znázorňovány ve většině zemí s vyspělou agendou měření kvality.

Hodnoty 2letých standardizovaných kumulativních rizik jsou odvozeny z adjustovaných Kaplan - Meierových křivek, které jsou součástí výstupů pod jednotlivými tabulkami. Na vodorovné ose KM křivky je vždy znázorněn čas od zákroku. Na svislé ose je znázorněno kumulativní procento toxicit vzniklých do daného sledovaného času. Výhodou grafického znázornění prostřednictvím Kaplan - Meierových křivek je možnost odhadu kumulativního rizika toxicity v různých časech od zákroku, nejen tedy 2-letého kumulativního rizika.

LIMITY UKAZATELE

Panel si je vědom omezení retrospektivní formy projektu a nepřesností s tím souvisejících. V současné době není možno pacienty stratifikovat dle TNM klasifikace, skupiny rizika rekurence ani dle použití hormonální terapie. Taktéž není možno vyloučit provedení radikálního urologického výkonu či radikální radioterapie před rokem 2015 resp. 2012. Panel si rovněž uvědomuje neznalost dávky na frakci, proto hypofrakcionace při použití IMRT nemusí automaticky znamenat radikální terapii. Bias u hypofrakcionace při použití IMRT je proto významně vyšší než u normofrakcionace při použití IMRT.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY K DISKUSI

Jak je zajištěno srovnání pracovišť i v případě odlišné struktury léčených pacientů?
Možnost srovnání pracovišť i při případné rozdílné skladbě pacientů je zajištěna principem stratifikace dle toxicit a metod ozáření a principem standardizace dat. Na základě principu stratifikace jsou v rámci ukazatele srovnávána pracoviště vždy pouze v rámci dané sledované metody ozáření. Na základě principu standardizace jsou prostřednictvím Coxova modelu proporcionálních rizik výsledky srovnání spravedlivě standardizovány (adjustovány) na věk pacientů, ale také na důležité komorbidity. Pokud má tedy některé pracoviště v datech vyšší věk pacientů nebo třeba častější výskyt důležitých komorbidit, výsledek toto spravedlivě reflektuje. V případě tohoto ukazatele je také u každého pracoviště uveden podíl signifikantních nádorových duplicit, který usnadní úvahy, zda poměrně významné rozdíly mezi pracovišti jsou způsobeny pouze jinou skladbou pacientů, nebo je rozdíly možno zlepšit hledáním rozdílů mezi pracovišti s horšími a lepšími hodnotami tohoto ukazatele.

REŠERŠE

[1] Potosky, A.L., Riley, G.F., Lubitz, J.D. et al. Potential for cancer related health services research using a linked Medicare-tumor registry database. Medical Care. Aug 1993; 31: 732–748

[2] Potosky, A.L., Warren, J.L., Reidel, E.R. et al. Measuring complications of cancer treatment using the SEER-medicare data. Med Care. 2002; 40: IV62–IV68

[3] Warren, J. L., C. N. Klabunde, D. Schrag, P. B. Bach, and G. F. Riley. 2002. Overview of the SEER‐Medicare data: content, research applications, and generalizability to the United States elderly population. Med. Care 40(8 Suppl.):IV‐3–IV‐18.

[4] Sujenthiran A, Charman SC, Parry M, et al. Quantifying severe urinary complications after radical prostatectomy: The development and validation of a surgical performance indicator using hospital administrative data. BJU Int 2017;120:219-225.

[5] Nam RK, Cheung P, Herschorn S, et al. Incidence of complications other than urinary incontinence or erectile dysfunction after radical prostatectomy or radiotherapy for prostate cancer: A population-based cohort study. Lancet Oncol 2014;15:223-231.

[6] Sheets NC, Goldin GH, Meyer AM, et al. Intensity-modulated radiation therapy, proton therapy, or conformal radiation therapy and morbidity and disease control in localized prostate cancer. JAMA 2012;307:1611-1620.

[7] Bekelman JE, Mitra N, Efstathiou J, et al. Outcomes after intensity-modulated versus conformal radiotherapy in older men with non-metastatic prostate cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011;81: e325-e334.

[8] Goldin GH, Sheets NC, Meyer A, et al. Comparative effectiveness of intensity-modulated radiotherapy and conventional conformal radiotherapy in the treatment of prostate cancer after radical prostatectomy. JAMA Intern Med 2013;173:1136-1143.

[9] Crandley EF, Hegarty SE, Hyslop T, et al. Treatment-related com- plications of radiation therapy after radical prostatectomy: Compara- tive effectiveness of intensity-modulated versus conformal radiation therapy. Cancer Med 2014;3:397-405.

[10] DOI: 10.1200/JCO.2017.75.5371 Journal of Clinical Oncology 36, no. 18 (June 20, 2018) 1823-1830. Published online March 21, 2018.

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Přehled standardizovaných výstupů gastrointestinální (GIT) a urogenitální (UG) toxicity:

Následující grafická a tabulková znázornění zobrazují výsledky testování sledovaných GIT a UG toxicit nad reálnými daty u poskytovatelů a metod, u nichž byl k dispozici ve sledovaném období dostatečný objem dat.

Po přihlášení do Portálu (viz menu v záhlaví) budou každému poskytovateli barevně zobrazeny jeho vlastní křivky a hodnoty v tabulce. Hodnoty ostatních poskytovatelů zůstanou i nadále anonymizované.

Přehled kumulativního rizika GIT toxicity podle jednotlivých METOD:

Primárním výstupem této tabulky jsou hodnoty 2letého standardizovaného kumulativního rizika vzniku GIT toxicity (sloupec Kumulativní riziko). Kontextově jsou v tabulkách sledovány počty pacientů a hodnoty 95% intervalu spolehlivosti.

Metody, které mají v tabulce celý 95% interval spolehlivosti pro 2leté standardizované kumulativní riziko nad národní referenční hodnotou, jsou v tabulce označeny červeným semaforem a mohly by zasluhovat bližší rozbor na základě dalších kontextových ukazatelů či zdravotní dokumentace. Naopak metody, které mají celý interval spolehlivosti pod národní referenční hodnotou, jsou označeny zeleným semaforem a mohou sloužit jako příklad ke sledování příčin úspěšné péče. V případě metod, u kterých se interval spolehlivosti překrývá s národní referenční hodnotou, není statisticky možné posoudit, zda jsou spíše lepší nebo horší.

MetodaPočet pacientůKumulativní rizikoDolní hranice intervalu spolehlivostiHorní hranice intervalu spolehlivostiMedián času sledování
1 - REFERENČNÍ HODNOTA10 4579,87%9,19%10,60%2,26
29026,10%4,62%8,06%2,27
379510,14%8,12%12,67%3,45
475517,13%13,39%21,91%1,33
558910,23%7,39%14,17%1,82
61 82712,11%10,39%14,12%1,98
75 5899,06%8,20%10,00%2,46

Primárním výstupem grafického znázornění jsou hodnoty 2letého standardizovaného kumulativního rizika vzniku GIT toxicity, která je v grafech znázorněna přerušovanou přímkou.

Grafické výstupy byly zpracovány formou Kaplan-Meierových křivek. Každá změna úrovně křivky znázorňuje jeden případ toxicity. Každá hodnota na křivce značí jedno ukončené sledování pacienta.

Přehled kumulativního rizika GIT toxicity u KONFORMNÍ RADIOTERAPIE podle jednotlivých POSKYTOVATELŮ:

Primárním výstupem této tabulky jsou hodnoty 2letého standardizovaného kumulativního rizika vzniku GIT toxicity (sloupec Kumulativní riziko). Kontextově jsou v tabulkách sledovány počty pacientů a hodnoty 95% intervalu spolehlivosti.

Poskytovatelé, kteří mají v tabulce celý 95% interval spolehlivosti pro 2leté standardizované kumulativní riziko nad národní referenční hodnotou, jsou v tabulce označeni červeným semaforem a jejich výsledky by mohly zasluhovat bližší rozbor na základě dalších kontextových ukazatelů či zdravotní dokumentace. Naopak poskytovatelé, kteří mají celý interval spolehlivosti pod národní referenční hodnotou, jsou označeni zeleným semaforem a jejich výsledky mohou sloužit jako příklad ke sledování příčin úspěšné péče. V případě poskytovatelů, u kterých se interval spolehlivosti překrývá s národní referenční hodnotou, není statisticky možné posoudit, zda jsou spíše lepší nebo horší.

PoskytovatelPočet pacientůKumulativní rizikoDolní hranice intervalu spolehlivostiHorní hranice intervalu spolehlivostiMedián času sledování
1 - REFERENČNÍ HODNOTA7959,95%7,82%12,66%3,44
214415,71%9,43%26,19%1,72
3283,19%0,45%22,88%5,27
4185,11%0,71%36,71%5,68
51036,70%3,41%13,17%4,00
614616,04%10,44%24,62%4,93
78414,92%8,34%26,69%2,75
82725,83%3,55%9,60%3,50

Primárním výstupem grafického znázornění jsou hodnoty 2letého standardizovaného kumulativního rizika vzniku GIT toxicity, která je v grafech znázorněna přerušovanou přímkou.

Grafické výstupy byly zpracovány formou Kaplan-Meierových křivek. Každá změna úrovně křivky znázorňuje jeden případ toxicity. Každá hodnota na křivce značí jedno ukončené sledování pacienta.

Přehled kumulativního rizika GIT toxicity u NORMOFRAKCIONACE PŘI POUŽITÍ IMRT podle jednotlivých POSKYTOVATELŮ:

Primárním výstupem této tabulky jsou hodnoty 2letého standardizovaného kumulativního rizika vzniku GIT toxicity (sloupec Kumulativní riziko). Kontextově jsou v tabulkách sledovány počty pacientů a hodnoty 95% intervalu spolehlivosti.

Poskytovatelé, kteří mají v tabulce celý 95% interval spolehlivosti pro 2leté standardizované kumulativní riziko nad národní referenční hodnotou, jsou v tabulce označeni červeným semaforem a jejich výsledky by mohly zasluhovat bližší rozbor na základě dalších kontextových ukazatelů či zdravotní dokumentace. Naopak poskytovatelé, kteří mají celý interval spolehlivosti pod národní referenční hodnotou, jsou označeni zeleným semaforem a jejich výsledky mohou sloužit jako příklad ke sledování příčin úspěšné péče. V případě poskytovatelů, u kterých se interval spolehlivosti překrývá s národní referenční hodnotou, není statisticky možné posoudit, zda jsou spíše lepší nebo horší.

PoskytovatelPočet pacientůKumulativní rizikoDolní hranice intervalu spolehlivostiHorní hranice intervalu spolehlivostiMedián času sledování
1 - REFERENČNÍ HODNOTA5 5899,21%6,60%12,86%2,46
24763,28%1,75%6,17%2,72
328014,24%8,84%22,94%2,28
452510,11%6,53%15,65%2,25
539511,28%7,22%17,62%2,71
650612,24%8,02%18,68%2,64
72813,32%1,48%7,45%2,52
83454,60%2,47%8,55%2,35
95122,18%10,69%46,03%3,99
108494,04%2,50%6,54%2,70
1121716,62%10,20%27,07%2,35
1236411,70%7,45%18,37%2,69
1324012,95%7,53%22,27%1,76
1467514,20%9,67%20,85%2,29
153857,36%4,35%12,44%2,06

Primárním výstupem grafického znázornění jsou hodnoty 2letého standardizovaného kumulativního rizika vzniku GIT toxicity, která je v grafech znázorněna přerušovanou přímkou.

Grafické výstupy byly zpracovány formou Kaplan-Meierových křivek. Každá změna úrovně křivky znázorňuje jeden případ toxicity. Každá hodnota na křivce značí jedno ukončené sledování pacienta.

Přehled kumulativního rizika GIT toxicity u HYPOFRAKCIONACE při použití IMRT podle jednotlivých POSKYTOVATELŮ:

Primárním výstupem této tabulky jsou hodnoty 2letého standardizovaného kumulativního rizika vzniku GIT toxicity (sloupec Kumulativní riziko). Kontextově jsou v tabulkách sledovány počty pacientů a hodnoty 95% intervalu spolehlivosti.

Poskytovatelé, kteří mají v tabulce celý 95% interval spolehlivosti pro 2leté standardizované kumulativní riziko nad národní referenční hodnotou, jsou v tabulce označeni červeným semaforem a jejich výsledky by mohly zasluhovat bližší rozbor na základě dalších kontextových ukazatelů či zdravotní dokumentace. Naopak poskytovatelé, kteří mají celý interval spolehlivosti pod národní referenční hodnotou, jsou označeni zeleným semaforem a jejich výsledky mohou sloužit jako příklad ke sledování příčin úspěšné péče. V případě poskytovatelů, u kterých se interval spolehlivosti překrývá s národní referenční hodnotou, není statisticky možné posoudit, zda jsou spíše lepší nebo horší.

PoskytovatelPočet pacientůKumulativní rizikoDolní hranice intervalu spolehlivostiHorní hranice intervalu spolehlivostiMedián času sledování
1 - REFERENČNÍ HODNOTA1 82712,51%10,68%14,65%2,00
2834,59%1,47%14,35%2,19
35128,75%15,34%53,85%1,66
466614,81%11,74%18,67%2,05
5608,16%3,48%19,15%3,91
6534,98%1,23%20,17%2,47
7456,78%2,12%21,66%4,63
8284,49%0,63%32,12%3,64
937514,17%10,27%19,55%2,15
10260,00%  1,66
1114614,17%8,29%24,22%2,19
121579,03%4,63%17,61%1,76
138711,10%4,34%28,39%0,81
14502,08%0,29%14,82%3,08

Primárním výstupem grafického znázornění jsou hodnoty 2letého standardizovaného kumulativního rizika vzniku GIT toxicity, která je v grafech znázorněna přerušovanou přímkou.

Grafické výstupy byly zpracovány formou Kaplan-Meierových křivek. Každá změna úrovně křivky znázorňuje jeden případ toxicity. Každá hodnota na křivce značí jedno ukončené sledování pacienta.


Přehled kumulativního rizika UG toxicity podle jednotlivých METOD:

Primárním výstupem této tabulky jsou hodnoty 2letého standardizovaného kumulativního rizika vzniku GIT toxicity (sloupec Kumulativní riziko). Kontextově jsou v tabulkách sledovány počty pacientů a hodnoty 95% intervalu spolehlivosti.

Metody, které mají v tabulce celý 95% interval spolehlivosti pro 2leté standardizované kumulativní riziko nad národní referenční hodnotou, jsou v tabulce označeny červeným semaforem a mohly by zasluhovat bližší rozbor na základě dalších kontextových ukazatelů či zdravotní dokumentace. Naopak metody, které mají celý interval spolehlivosti pod národní referenční hodnotou, jsou označeny zeleným semaforem a mohou sloužit jako příklad ke sledování příčin úspěšné péče. V případě metod, u kterých se interval spolehlivosti překrývá s národní referenční hodnotou, není statisticky možné posoudit, zda jsou spíše lepší nebo horší.

MetodaPočet pacientůKumulativní rizikoDolní hranice intervalu spolehlivostiHorní hranice intervalu spolehlivostiMedián času sledování
1 - REFERENČNÍ HODNOTA10 4576,00%5,49%6,57%2,34
29026,92%5,32%9,01%2,75
37956,74%5,19%8,74%3,55
475512,82%9,75%16,84%1,35
55896,77%4,42%10,38%1,84
61 8275,71%4,62%7,06%2,19
75 5895,14%4,53%5,84%2,55

Primárním výstupem grafického znázornění jsou hodnoty 2letého standardizovaného kumulativního rizika vzniku UG toxicity, která je v grafech znázorněna přerušovanou přímkou.

Grafické výstupy byly zpracovány formou Kaplan-Meierových křivek. Každá změna úrovně křivky znázorňuje jeden případ toxicity. Každá hodnota na křivce značí jedno ukončené sledování pacienta.

Přehled kumulativního rizika UG toxicity u KONFORMNÍ RADIOTERAPIE podle jednotlivých POSKYTOVATELŮ:

Primárním výstupem této tabulky jsou hodnoty 2letého standardizovaného kumulativního rizika vzniku UG toxicity (sloupec Kumulativní riziko). Kontextově jsou v tabulkách sledovány počty pacientů a hodnoty 95% intervalu spolehlivosti.

Poskytovatelé, kteří mají v tabulce celý 95% interval spolehlivosti pro 2leté standardizované kumulativní riziko nad národní referenční hodnotou, jsou v tabulce označeni červeným semaforem a jejich výsledky by mohly zasluhovat bližší rozbor na základě dalších kontextových ukazatelů či zdravotní dokumentace. Naopak poskytovatelé, kteří mají celý interval spolehlivosti pod národní referenční hodnotou, jsou označeni zeleným semaforem a jejich výsledky mohou sloužit jako příklad ke sledování příčin úspěšné péče. V případě poskytovatelů, u kterých se interval spolehlivosti překrývá s národní referenční hodnotou, není statisticky možné posoudit, zda jsou spíše lepší nebo horší.

PoskytovatelPočet pacientůKumulativní rizikoDolní hranice intervalu spolehlivostiHorní hranice intervalu spolehlivostiMedián času sledování
1 - REFERENČNÍ HODNOTA7957,29%5,55%9,58%3,55
214410,67%5,89%19,36%1,83
3285,97%1,44%24,63%5,40
4180,00%0,00%0,00%5,60
51034,89%2,26%10,58%4,09
61468,28%4,71%14,57%4,94
7849,25%4,34%19,69%2,46
82726,51%4,04%10,48%3,55

Primárním výstupem grafického znázornění jsou hodnoty 2letého standardizovaného kumulativního rizika vzniku UG toxicity, která je v grafech znázorněna přerušovanou přímkou.

Grafické výstupy byly zpracovány formou Kaplan-Meierových křivek. Každá změna úrovně křivky znázorňuje jeden případ toxicity. Každá hodnota na křivce značí jedno ukončené sledování pacienta.

Přehled kumulativního rizika UG toxicity u NORMOFRAKCIONACE PŘI POUŽITÍ IMRT podle jednotlivých POSKYTOVATELŮ:

Primárním výstupem této tabulky jsou hodnoty 2letého standardizovaného kumulativního rizika vzniku UG toxicity (sloupec Kumulativní riziko). Kontextově jsou v tabulkách sledovány počty pacientů a hodnoty 95% intervalu spolehlivosti.

Poskytovatelé, kteří mají v tabulce celý 95% interval spolehlivosti pro 2leté standardizované kumulativní riziko nad národní referenční hodnotou, jsou v tabulce označeni červeným semaforem a jejich výsledky by mohly zasluhovat bližší rozbor na základě dalších kontextových ukazatelů či zdravotní dokumentace. Naopak poskytovatelé, kteří mají celý interval spolehlivosti pod národní referenční hodnotou, jsou označeni zeleným semaforem a jejich výsledky mohou sloužit jako příklad ke sledování příčin úspěšné péče. V případě poskytovatelů, u kterých se interval spolehlivosti překrývá s národní referenční hodnotou, není statisticky možné posoudit, zda jsou spíše lepší nebo horší.

PoskytovatelPočet pacientůKumulativní rizikoDolní hranice intervalu spolehlivostiHorní hranice intervalu spolehlivostiMedián času sledování
1 - REFERENČNÍ HODNOTA5 5895,22%3,84%7,09%2,55
24763,40%1,97%5,88%2,72
32808,86%5,72%13,72%2,47
45257,02%4,92%10,02%2,29
53954,66%2,92%7,45%2,91
65065,94%4,02%8,78%2,82
72812,95%1,45%5,96%2,56
83456,27%4,08%9,62%2,30
95114,69%7,20%29,94%4,30
108493,30%2,23%4,88%2,70
112173,05%1,36%6,83%2,50
123644,05%2,34%7,01%2,91
132408,26%4,79%14,26%1,91
146756,32%4,59%8,70%2,47
153854,60%2,70%7,83%2,06

Primárním výstupem grafického znázornění jsou hodnoty 2letého standardizovaného kumulativního rizika vzniku UG toxicity, která je v grafech znázorněna přerušovanou přímkou.

Grafické výstupy byly zpracovány formou Kaplan-Meierových křivek. Každá změna úrovně křivky znázorňuje jeden případ toxicity. Každá hodnota na křivce značí jedno ukončené sledování pacienta.

Přehled kumulativního rizika UG toxicity u HYPOFRAKCIONACE při použití IMRT podle jednotlivých POSKYTOVATELŮ:

Primárním výstupem této tabulky jsou hodnoty 2letého standardizovaného kumulativního rizika vzniku UG toxicity (sloupec Kumulativní riziko). Kontextově jsou v tabulkách sledovány počty pacientů a hodnoty 95% intervalu spolehlivosti.

Poskytovatelé, kteří mají v tabulce celý 95% interval spolehlivosti pro 2leté standardizované kumulativní riziko nad národní referenční hodnotou, jsou v tabulce označeni červeným semaforem a jejich výsledky by mohly zasluhovat bližší rozbor na základě dalších kontextových ukazatelů či zdravotní dokumentace. Naopak poskytovatelé, kteří mají celý interval spolehlivosti pod národní referenční hodnotou, jsou označeni zeleným semaforem a jejich výsledky mohou sloužit jako příklad ke sledování příčin úspěšné péče. V případě poskytovatelů, u kterých se interval spolehlivosti překrývá s národní referenční hodnotou, není statisticky možné posoudit, zda jsou spíše lepší nebo horší.

PoskytovatelPočet pacientůKumulativní rizikoDolní hranice intervalu spolehlivostiHorní hranice intervalu spolehlivostiMedián času sledování
1 - REFERENČNÍ HODNOTA1 8275,63%4,65%7,31%2,20
2835,86%2,27%16,42%2,69
35110,68%4,90%25,57%1,74
46664,95%3,61%7,54%2,27
5603,69%0,90%11,47%4,84
6536,40%2,18%21,75%2,30
7453,72%0,87%15,36%4,70
8286,24%1,50%25,68%3,64
93758,09%5,54%12,85%2,25
10268,26%1,17%60,76%1,66
111463,52%1,23%8,94%2,57
121573,77%1,57%9,15%1,86
13876,93%2,12%22,31%0,88
14505,36%1,77%18,44%2,99

Primárním výstupem grafického znázornění jsou hodnoty 2letého standardizovaného kumulativního rizika vzniku UG toxicity, která je v grafech znázorněna přerušovanou přímkou.

Grafické výstupy byly zpracovány formou Kaplan-Meierových křivek. Každá změna úrovně křivky znázorňuje jeden případ toxicity. Každá hodnota na křivce značí jedno ukončené sledování pacienta.


© Kancelář zdravotního pojištění z.s.