VUK_CHI_002_21 - 90denní mortalita po resekci karcinomu tlustého střeva

Zobrazit výsledky měření
SHRNUTÍ (ABSTRAKT)

Na základě analýzy 90denní standardizované mortality pacientů po resekci karcinomu tlustého střeva z administrativních dat českých zdravotních pojišťoven z 01/2017-09/2019 bylo zjištěno, že mezi velkoobjemovými a maloobjemovými pracovišti existují spíše menší rozdíly. Z důvodu posouzení korektnosti výsledků jsou výstupy sledovány odděleně u pacientů v plánovaném a pacientů v akutním režimu. U velkoobjemových pracovišť (více než 30 výkonů/rok) byla zjištěna standardizovaná mortalita 19,47 % (u akutních výkonů) a 7,04 % (u plánovaných výkonů), zatímco u maloobjemových pracovišť (méně než 30 výkonů/rok) byla zjištěna standardizovaná mortalita 22,78 % (u akutních výkonů) a 8,10 % (u plánovaných výkonů).

Při rozdělení pracovišť do menších skupin dle počtu výkonů/rok jsou rozdíly již výraznější. Konkrétně u akutních případů: 18,04 % (více než 50 výkonů/rok); 21,27 % (30-50 výkonů/rok); 22,41 % (15-30 výkonů/rok); 23,89 % (méně než 15 výkonů/rok). Rozdíly podle velikosti pracovišť u plánovaných výkonů: 6,57 % (více než 50 výkonů/rok); 7,83 % (30-50 výkonů/rok); 7,81 % (15-30 výkonů/rok); 9,16 % (méně než 15 výkonů/rok).

Ukazatel umožňuje také srovnání mezi méně a více úspěšnými pracovišti. U některých pracovišť standardizovaná mortalita významně překračuje referenční mortalitu 20,57 % (u akutních operací), resp. 7,34 % (u plánovaných operací), zejména pak u poskytovatelů s menším objemem výkonů (do 30 případů ročně), čímž se nabízí otázka stanovení prahové hodnoty ročního počtu provedených výkonů pro kvalitní poskytování této péče. Alarmující jsou tyto rozdíly u plánovaných operací.

Odchylky ve standardizované mortalitě od výše uvedených referenčních hodnot byly zjištěny také u největších sledovaných zařízení nad 50 výkonů/rok. Standardizovaná mortalita akutních případů se zde pohybovala v rozmezí 6,51 % - 39,02 %, u plánovaných operací v rozmezí 0,69 % - 10,95 %.

Na základě zjištěných výsledků závěry ukazatele nejspíše nedávají podnět k vyšší centralizaci této péče, zejména u plánovaných operací.

Kontextově byly zkoumány také chirurgické komplikace a ostatní komplikace v rámci dané hospitalizace. Při posouzení obou těchto typů komplikací se neprojevily rovněž žádné zásadní rozdíly ve výsledcích mezi jednotlivými typy pracovišť. Chirurgické komplikace byly zjištěny v případě velkoobjemových pracovišť (nad 30 výkonů/rok) u 52,37 % akutních případů, zatímco u maloobjemových pracovišť (do 30 výkonů/rok) u 56,57 % akutních případů. Ostatní komplikace byly zjištěny v případě velkoobjemových pracovišť u 16,80 % akutních případů, zatímco u maloobjemových pracovišť u 19,23 % akutních případů. V případě plánovaných operací byly chirurgické komplikace zjištěny u velkoobjemových pracovišť u 27,38 % případů a u maloobjemových pracovišť u 27,00 % případů. Současně byly v případě plánovaných operací zjištěny ostatní komplikace u velkoobjemových pracovišť u 8,43 % případů a u maloobjemových pracovišť u 11,79 % případů. Existují však významné rozdíly mezi jednotlivými pracovišti, které by bylo vhodné hlouběji prozkoumat.

Hledáním rozdílů mezi úspěšnějšími a méně úspěšnými pracovišti na základě tohoto indikátoru bude možno dosáhnout stavu, kdy se tyto rozdíly méně úspěšných pracovišť od referenční hodnoty významně zmenší, a i samotná referenční hodnota národní standardizované mortality se tak může významně snížit.

V zahraničních publikacích se uvádí, že laparoskopické operace jsou pro pacienty lepší, v ČR je však podíl těchto operací stále nižší ve srovnání se zahraničím. U plánovaných operací je podíl laparoskopických výkonů u velkoobjemových pracovišť (nad 50 výkonů/rok) 19,47 %, u akutních operací je tento podíl 6,73 %. V zahraničí se podíl těchto operací pohybuje běžně okolo 50 %. Tomuto podílu se blíží paradoxně nejvíce plánované operace v zařízeních s objemem 30-50 výkonů ročně (35,12 %).

Mezi velkoobjemovými a maloobjemovými pracovišti neexistují žádné zásadní rozdíly v průměrné délce hospitalizace. U velkoobjemových pracovišť (více než 30 výkonů/rok) byla zjištěna průměrná délka hospitalizace 20,14/13,72 (akutní/plánované operace) dní, zatímco u maloobjemových pracovišť (méně než 30 výkonů/rok) byla zjištěna průměrná délka hospitalizace 20,98/14,84 (akutní/plánované operace) dní.

Nejmenší sledované nemocnice (méně než 15 případů ročně) mají více paliativních zákroků (17,88 % u akutních případů), současně mají ale vyšší mortalitu. Z tohoto rozdílu vyplývá nutnost zohlednění radikality výkonů, která se může projevit v recidivě výkonů po 3 sledovaných měsících.

V průběhu zpracování ukazatele byly diskutovány následující nejčastější otázky:

Tyto otázky jsou zodpovězeny v samostatné sekci.

DEFINICE - SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY

Ukazatel je koncipován jako výsledkový, který porovnává mortalitu v intervalu do 90 dnů od přijetí a/nebo výskyt definovaných komplikací v hospitalizaci u pacientů, kterým byl proveden primární resekční nebo paliativní výkon pro karcinom tlustého střeva.

Výsledek je sledován u dvou skupin pacientů (elektivní/plánované vs. akutní výkony). První skupinou jsou hospitalizační případy pacientů, kdy byla operace provedena v plánovaném režimu (elektivní výkony) na základě předchozí endoskopické diagnostiky tumoru. Druhou skupinu představují případy, kdy byl proveden výkon pro akutní stav.

V rámci měření ukazatel porovnává kontextově výsledek jednotlivých PZS s ohledem na poměrné zastoupení otevřených a laparoskopických operací.

Z pohledu sledování onkologického stadia nádoru mohou být k výkonu na tlustém střevu přijati pacienti ve stádiu T1-T4. Vzhledem k tomu, že aktuálně nelze propojit data Národního onkologického registru, který tyto informace eviduje, s anonymizovanými daty ZP nelze v této verzi ukazatele sledovat stadium ani grading tumoru.

Tento ukazatel kvality poskytnutých zdravotních služeb byl navržen Výborem České chirurgické společnosti ČLS JEP.

Za hospitalizační případ je považována souvislá doba hospitalizace na lůžku akutní péče u jednoho poskytovatele zdravotních služeb bez ohledu na odbornost pracoviště. Hospitalizační případy jsou upřesněny následujícími definičními prvky:

Hlavní diagnóza (HDG): Vedlejší diagnóza (VDG) pro komplikace (pro účel tohoto ukazatele je rozdělena do 2 skupin):
a) Chirurgické komplikace:
b) Ostatní komplikace:

VÝKONY
I. Primární výkony:

Paliativní výkony (pokud je vykázán jako samostatný výkon v hospitalizaci): Resekční výkony:

II. Sekundární výkony pro komplikace (pro účel tohoto ukazatele rozděleno do 2 skupin):

a) Chirurgické komplikace:
b) Ostatní komplikace: c) Úmrtí při hospitalizaci (pro účel sledování hospitalizační úmrtnosti)
Kód ukončení hospitalizace dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů:
III. Výkony pro identifikaci předcházející diagnostiku endoskopickou metodou v intervalu 3 měsíce před přijetím. Kód identifikuje provedení operačního výkonu v plánovaném režimu: Výkony jsou sledovány na dokladech typu 01 a 06 pro vykazování ambulantní péče v intervalu 3 měsíců před hospitalizací od začátku neoadjuvantní terapeutické série.
Exclusion kritéria (výluky):
Další výluky nejsou vzhledem ke sledování elektivních i akutních operací uplatňovány.
TECHNICKÉ INFORMACE K UKAZATELI
VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE

Ukazatel byl vytvořen a aktualizován odborným panelem v období 11/2020–06/2021

Odborný panel byl složený ze zástupců:
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU ZE DNE 24.6.2021
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenANO
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE2
1 Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)
2 Objemové výstupy jednotlivých poskytovatelů je možné zveřejnit.

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY

Důležitost: Kolorektální chirurgie představuje jednu z úzce specializovaných oblastí. Výsledek, za který je považována nejen mortalita, ale také kvalita života pacienta v dlouhodobém horizontu po operaci karcinomu tlustého střeva, závisí na erudici operatéra, související perioperační péči zajištěné na pracovišti s odpovídajícím technickým a personálním vybavením včetně pracovišť komplementu. Komplikace se vyskytují častěji než mortalita v přímé souvislosti s operačním výkonem.

Vědecká správnost: Ukazatel byl vyhodnocen jako dostatečně validní pro doporučené formy používání, a to na základě literárních zdrojů a na základě expertního názoru členů odborného panelu.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, data a číselníky jsou spolehlivě vykazované v celonárodně ustálené metodice a datovém rozhraní. Plánované výkony jsou pro účel tohoto výsledkového ukazatele identifikovány z administrativních dat výkonem endoskopického vyšetření v časovém rozpětí do 3 měsíců před výkonem na tlustém střevu. Dle popsaných podmínek ukazatel měří kontextově výskyt definovaných komplikací a současně i mortalitu kódem výkonu, a/nebo kódem vedlejší diagnózy v intervalu 90 dnů od primárního přijetí.

Užitečnost: Sledování hodnot tohoto ukazatele odráží erudici pracovišť i pracovních týmů, a tím i předpoklad kvality operační i pooperační péče. Ukazatel byl vyhodnocen jako dostatečně validní pro doporučené formy používání, a to na základě literárních zdrojů a na základě expertního názoru členů odborného panelu. Ukazatel sleduje více faktorů a dobře naplňuje požadavek na posouzení erudice a zkušenosti pracoviště s prováděním těchto výkonů.

DATOVÝ ZDROJ

K - dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA

Výsledkový ukazatel

NAVRHOVANÁ PERIODA MĚŘENÍ UKAZATELE

01/2017 až 09/2019 s průběžnou aktualizací o další roky

STANDARDIZACE (ADJUSTACE)

K adjustaci jsou použity pouze ověřené signifikantní prvky, mezi které patří věk a pohlaví pacienta.

Dále byly v rámci standardizace posuzovány následující faktory:

Vliv přítomnosti léčené hypertenze, užívání antikoagulancií, diabetu v osobní anamnéze byl při tvorbě ukazatele posouzen, ovšem ze statistického hlediska se neprokázal jako relevantní pro měřený výsledek.

V adjustaci nebylo možné zohlednit morbiditu pacientů (kvůli rozdílné míře přesnosti vykazovaní vedlejších diagnóz mezi jednotlivými poskytovateli). Z tohoto důvodu byla při srovnání použita také metoda stratifikace výsledků podle typu pracoviště dle níže definovaného rozdělení.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE

Sledovány jsou všechny nemocnice, kde se vyskytl alespoň jeden z výše uvedených výkonů. Seznam zařízení se bude shodovat se seznamem pro objemový ukazatel OUK_CHI_002_19.

Rozdělení nemocnic dle velikosti:

Překlady pacientů mezi zařízeními nejsou zohledňovány. Překladem se rozumí přeložení pacienta k jinému poskytovateli zdravotních služeb, který je vymezen rozdílným, identifikačním číslem zařízení (IČZ). Výsledky jsou přiřazeny pracovišti, které resekční výkon na tlustém střevu provedlo.

VÝPOČETNÍ VZOREC / METODIKA STATISTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UKAZATELE

Výstupem tohoto výsledkového ukazatele jsou hrubé a standardizované mortality a další kontextové výstupy pro všechna chirurgická pracoviště, která v definovaném období provedla aspoň jeden definovaný výkon na tlustém střevu včetně 95% intervalů spolehlivosti vyjadřujících statistickou míru nejistoty při odhadu standardizované mortality daného poskytovatele zdravotních služeb.

VYMEZENÍ POJMŮ POTŘEBNÝCH PRO VÝPOČET STANDARDIZOVANÉ MORTALITY

Referenční národní mortalita – jedná se o podíl počtu pacientů s definovaným výkonem na tlustém střevu pro karcinom zemřelých v ČR do 90 dnů od přijetí za sledované časové období (např. 1 rok) / vůči počtu všech pacientů s definovaným výkonem na tlustém střevu pro karcinom v ČR.

Hrubá mortalita poskytovatele zdravotních služeb (PZS) – jedná se o podíl počtu pacientů s definovaným výkonem na tlustém střevu pro karcinom zemřelých do 90 dnů od přijetí za sledované časové období (např. 1 rok) vůči počtu všech pacientů daného poskytovatele s definovaným výkonem a dg za sledované časové období (např. 1 rok).

Standardizovaná mortalita PZS – jedná se o hrubou mortalitu standardizovanou (adjustovanou) na příslušné adjustační faktory pomocí modelu logistické regrese vytvořeného na datech všech PZS v ČR. Důvodem adjustace je umožnění srovnání mezi pracovišti i v případě nerovnoměrně rozložené skladby pacientů.

Znázornění a interpretace výsledků ukazatele

Zařízení, která budou mít celý interval spolehlivosti pro standardizovanou mortalitu nad hodnotou národní referenční mortality, budou v grafu označena červený semaforem a budou zasluhovat bližší rozbor na základě dalších kontextových tabulek. Naopak pracoviště, která budou mít celý interval spolehlivosti standardizované mortality pod hodnotou národní referenční mortality, budou označena zeleným semaforem a mohou sloužit jako příklad ke sledování příčin úspěšné péče. Pracoviště, u kterých se bude interval spolehlivosti standardizované mortality překrývat s hodnotou národní referenční mortality, budou mít oranžový semafor – u těchto zařízení nebude statisticky možné posoudit, zda jsou spíše lepší nebo horší. Obdobným způsobem jsou výsledkové ukazatele znázorňovány ve většině zemí s vyspělou agendou měření kvality.

Metodika výpočtu standardizované mortality Rh

Aby hodnota výsledkového ukazatele opravdu odpovídala kvalitě daného poskytovatele, musíme ukazatel očistit od případného nežádoucího vlivu jiné skladby pacientů mezi poskytovateli. Tento proces se nazývá standardizace (adjustace) a jeho výsledkem jsou hodnoty ukazatelů, které by daný poskytovatel dosahoval, pokud by skladba jeho pacientů odpovídala skladbě pacientů v referenční populaci. Referenční populaci zpravidla tvoří všechny zkoumané případy všech zkoumaných nemocnic. Po standardizaci ukazatel tedy vyjadřuje, jak by srovnávaná zařízení byla úspěšná, kdyby léčila všechna úplně stejné pacienty, což je důležité. Popis metodiky jsme pro české prostředí převzali z americké agentury pro měření kvality AHRQ (publikace Quality indicators empirical methods, původní autor Stanford University, 2014).

Standardizovaná mortalita Rh v % je definována následujícím vzorcem:

Pozorovaná míra úmrtnosti Oh v čitateli vzorce vyjadřuje poměr opravdového počtu pacientů dané nemocnice, kteří zemřeli po výkonu na tlustém střevu pro karcinom, k celkovému počtu pacientů dané nemocnice, kteří byli léčeni s definovanou hlavní diagnózou. Proměnná yj nabývá hodnoty 1, pokud úmrtí opravdu nastalo a 0 pokud nenastalo. Proměnná nh vyjadřuje počet pacientů léčených v dané nemocnici.

Očekávaná míra úmrtnosti Eh ve jmenovateli vzorce vyjadřuje, jakou pozorovanou míru úmrtnosti očekáváme při daných charakteristikách pacientů dané nemocnice. Proměnná ŷj vyjadřuje vypočítanou pravděpodobnost, že u pacienta j se svými danými charakteristikami úmrtí nastane. Tato pravděpodobnost je pro každého pacienta na základě jeho charakteristik vypočítána na základě modelu logistické regrese. Model je vytvořen z dat všech sledovaných zařízení a po vytvoření umí pro každého pacienta předpovědět na základě jeho charakteristik pravděpodobnost jeho úmrtí. Součet těchto očekávaných pravděpodobností úmrtí pacientů z daného zařízení vydělený počtem pacientů nh léčených s definovanou dg v daném zařízení určuje očekávanou míru úmrtnosti Eh.

Finálně získáme standardizovanou míru úmrtnosti vynásobením podílu pozorované míry úmrtnosti Oh a očekávané míry úmrtnosti Eh (na základě modelu) s referenční národní mortalitou α.


METODIKA TVORBY LOGISTICKÉHO REGRESNÍHO MODELU PRO ODHAD OČEKÁVANÉ MÍRY ÚMRTNOSTI Eh

Tvorba modelu zažíná určením standardizačních rizikových faktorů (tzv. adjustační faktory), které by mohly ovlivnit výsledek srovnání, a ve kterých se zařízení liší. Pokud není předpokládán vliv faktoru na výsledek nebo je jeho rozložení mezi zařízeními homogenní, není třeba tento faktor do standardizace zařazovat.

Jedná se o vícerozměrný statistický model, kde vysvětlovanou proměnnou y je nějaká binární proměnná s hodnotami 0 a 1 (např. úmrtnost) a vysvětlujícími proměnnými xi jsou jednotlivé potenciální vstupní rizikové faktory. Výstupem logistické regrese je rovnice pro odhad pravděpodobnosti např. úmrtnosti pro konkrétní kombinaci rizikových faktorů daného pacienta. Tvar rovnice je následující:


Za x1,…, xn dosadíme hodnoty jednotlivých proměnných pro konkrétního pacienta. Koeficienty β1, …, βn jsou koeficienty modelu.

Pro výpočet jsou použita administrativní data zdravotních pojišťoven pouze těch pacientů, u nichž jsou dostupné všechny následující údaje:

METODIKA VÝPOČTU 95% INTERVALU SPOLEHLIVOSTI PRO STANDARDIZOVANOU MORTALITU DANÉHO ZAŘÍZENÍ

95% interval spolehlivosti pro standardizovanou mortalitu daného zařízení je vypočítán podle vzorce:

Interval spolehlivosti 95% = , kde


DOPORUČENÉ ROZMEZÍ

Expertní panel se shodl, že tento výsledkový ukazatel potvrzuje doporučení ze předchozí objemového ukazatele OUK_CHI_002_19 a dobře na něj svými výstupy navazuje. Při interpretaci výsledků je třeba se orientovat podle referenčních hodnot mortality pro celou ČR a současně podle kontextových údajů tohoto výsledkového ukazatele. Podrobně je tato interpretace uvedena v abstraktu výše.

Zařízení, která mají celý interval spolehlivosti nad hodnotou průměrného výsledku (v tomto případě populační mortality či pooperačních komplikací), jsou doporučena k dalšímu sledování. Naopak zařízení, která mají celý interval pod hodnotou průměrného populačního výsledku, mohou sloužit jako příklad dobré praxe v daném oboru. Ostatní zařízení nelze z hlediska standardizovaného výsledku statisticky posoudit. Tento výsledkový ukazatel vnímáme stejně jako v anglickém NHS jako tzv. „Smoke indikátor“. Nejde tedy o žebříčky výsledků jednotlivých zařízení, ale o případné upozornění na možný „doutnající“ problém v některém centru, který bude zasluhovat případný podrobnější pohled.

DOPORUČENÍ Z HLEDISKA DALŠÍHO VÝVOJE NEBO DOPLNĚNÍ UKAZATELE:

Z pohledu sledování onkologického stadia nádoru mohou být k výkonu přijati pacienti ve stádiu dle TNM klasifikace T1-T4. Ukazatel tedy aktuálně nesleduje stadium ani grading tumoru. V dalším rozvoji ukazatele od roku 2020 bude možné sledovat stádium tumoru prostřednictvím CZ_DRG markerů z administrativních dat zdravotních pojišťoven v případě, že jejich vykazování PZS bude dostatečně kvalitní.

Kromě 90denní mortality navrhnul odborný panel jako další možnost budoucího rozvoje ukazatele doplnit hlavní ukazatel 90denní mortality po resekčním výkonu karcinomu tlustého střeva o kontextový ukazatel dlouhodobější (např. tříleté či pětileté v případě dostatečně dlouhé časové řady) mortality pacientů.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY K DISKUSI

Řešení problému velkoobjemovými chirurgy:
Častým argumentem proti centralizaci specializovaných výkonů je skutečnost, že místo objemu výkonů na zařízení (tzv „hospital volume“) by se měl posuzovat zejména počet výkonů na chirurga (tzv „surgery volume“). Tedy, že velkoobjemový chirurg může dělat stejný výkon ve více zařízeních. Toto však z českých administrativních dat není možné zjistit. Studie potvrzující vysokou korelaci mezi kvantitou a kvalitou popisují však velice podrobně nejen důležitost erudice daného chirurga, ale zejména celého týmu nemocnice při vzniku následných komplikací po samotném výkonu, kdy už samotný velkoobjemový chirurg není přítomen.

Nemožnost srovnání pracovišť z důvodu jiné skladby pacientů indikovaných k resekci tlustého střeva či jiného typu operací:
Možnost srovnání pracovišť i při případné rozdílné skladbě pacientů je zajištěna principem stratifikace pracovišť a principem standardizace dat. Na základě principu stratifikace jsou v rámci ukazatele srovnávána vždy pouze pracoviště podobné velikosti. Na základě principu standardizace jsou prostřednictvím modelu logistické regrese výsledky srovnání spravedlivě standardizovány (adjustovány) na věk pacientů, jejich pohlaví, ale také na důležité komorbidity. Pokud má tedy některé zařízení v datech vyšší věk pacientů nebo třeba častější výskyt důležitých komorbidit, výsledek toto spravedlivě reflektuje, přestože se tato velká rozdílnost pacientů mezi pracovišti v datech nepotvrdila. V případě ukazatele 90denní standardizované mortality pacientů po resekčním karcinomu tlustého střeva je také u každého pracoviště sledován samostatně výsledek akutních a plánovaných operací, který umožní pro každé pracoviště posoudit relevanci výsledků k referenční hodnotě a usnadní úvahy, zda rozdíly mezi pracovišti jsou způsobeny pouze jinou skladbou pacientů či jiným typem operace, nebo je rozdíly možno zlepšit hledáním rozdílů mezi pracovišti s horšími a lepšími hodnotami uvedeného ukazatele.

REŠERŠE

[1] Y. Parc, J. Reboul-Marty, J. H. Lefevre, C. Shields, N. Chafai and E. Tiret. Factors influencing mortality and morbidity following colorectal resection in France. Analysis of a national database (2009–2011). doi:10.1111/codi.13099; 2015.

[2] J. Bhoday, A. Martling, J. Straßburg and G. Brown. Session 1: The surgeon as a prognostic factor in colon and rectal cancer? doi:10.1111/codi.14076; 2018.

[3] R. Detering, D. Saraste, M. P. M. de Neree tot Babberich, J. W. T. Dekker, M. W. J. M. Wouters, A. A. W. van Geloven, W. A. Bemelman, P. J. Tanis, A. Martling, M. Westerterp and on behalf of the Swedish ColoRectal Cancer Registry and the Dutch ColoRectal Audit. International evaluation of circumferential resection margins after rectal cancer resection: insights from the Swedish and Dutch audits. doi:10.1111/codi.14903; 2019.

[4] L. H. Iversen, H. Harling, S. Laurberg and P. Wille-Jørgensen on behalf of the Danish Colorectal Cancer Group. Influence of caseload and surgical speciality on outcome following surgery for colorectal cancer: a review of evidence. Part 2: Long-term outcome. doi:10.1111/j.1463-1318.2006.01095.x; 2006.

[5] P. Mroczkowski, R. Kube, H. Ptok, U. Schmidt, S. Hac, F. Köckerling, I. Gastinger and H. Lippert. Low-volume centre vs high-volume: the role of a quality assurance programme in colon cancer surgery. doi:10.1111/j.1463-1318.2011.02680.x; 2011.

VÝSLEDKY MĚŘENÍ:
Referenční hodnoty:
průměrné hodnoty celé ČR za definované období
Plánované operaceAkutní operace
90denní mortalita7,34%20,57%
Nemocniční mortalita3,38%12,43%
Chirurgické komplikace27,27%53,75%
Ostatní komplikace9,39%17,60%

Porovnání nemocnic podle počtu případů:
a) Plánované operace
Počet pacientů za rokPočet pacientůPrůměrný věkPočet zemřelýchHrubá mortalitaStandardizovaná 90denní mortalita95% interval spolehlivostiPočet zemřelých v nemocniciStandardizovaná nemocniční mortalitaChirurgické komplikaceOstatní komplikacePrůměrná délka hospitalizaceLaparoskopicky / OtevřeněResekce / paliaceProcento pacientů s diabetemProcento pacientů s antikoagulacíProcento pacientů s hypertenzí
Více než 50266668,581716,41%6,57%(5,53% ; 7,61%)702,71%28,21%8,12%13,5519,47% / 80,53%95,09% / 4,91%24,72%37,66%9,23%
30 až 50149569,931197,96%7,83%(6,47% ; 9,19%)583,81%25,90%8,98%14,0135,12% / 64,88%96,12% / 3,88%29,73%37,99%7,51%
15 až 30127570,131038,08%7,81%(6,34% ; 9,27%)493,67%27,94%13,26%14,9918,75% / 81,25%95,69% / 4,31%30,61%40,82%7,58%
Méně než 1536569,08339,04%9,16%(6,36% ; 11,96%)195,32%23,69%6,57%14,3410,68% / 89,32%95,34% / 4,66%27,48%41,21%6,39%
Celkem5801 426   196        

b) Akutní operace
Počet pacientů za rokPočet pacientůPrůměrný věkPočet zemřelýchHrubá mortalitaStandardizovaná 90denní mortalita95% interval spolehlivostiPočet zemřelých v nemocniciStandardizovaná nemocniční mortalitaChirurgické komplikaceOstatní komplikacePrůměrná délka hospitalizaceLaparoskopicky / OtevřeněResekce / paliaceProcento pacientů s diabetemProcento pacientů s antikoagulacíProcento pacientů s hypertenzí
Více než 50 80271.2914718.33%18.04%(14.93% ; 21.16%)8510.40%53.29%16.77%20.276,73% / 93,27%89,28% / 10,72%24.29%38.27%6.99%
30 až 5066470.6613820.78%21.27%(17.78% ; 24.76%)8913.78%51.24%16.83%20.0012,65% / 87,35%88,40% / 11,60%27.14%38.37%7.96%
15 až 3054371.2312222.47%22.41%(18.60% ; 26.22%)7613.97%58.83%19.69%21.105,52% / 94,48%87,66% / 12,34%23.21%37.56%7.89%
Méně než 1517971.154324.02%23.89%(17.26% ; 30.51%)2212.19%49.73%17.83%20.623,35% / 96,65%82,12% / 17,88%28.47%33.58%6.57%
Celkem2188 450   272        

Porovnání otevřeného a laparoskopického přístupu:
a) Plánované operace
PřístupPočet pacientůPrůměrný věkPočet zemřelýchHrubá mortalitaStandardizovaná 90denní mortalita95% interval spolehlivostiPočet zemřelých v nemocniciStandardizovaná nemocniční mortalitaChirurgické komplikaceOstatní komplikacePrůměrná délka hospitalizaceResekce / paliaceProcento pacientů s diabetemProcento pacientů s antikoagulacíProcento pacientů s hypertenzí
Otevřeně447970,033848,57%8,32%(7,54% ; 9,10%)1773,79%29,92%10,03%14,8794,78% / 5,22%28,43%41,48%8,52%
Laparoskopicky132266,83423,18%3,54%(2,00% ; 5,08%)191,69%18,02%7,10%11,2297,96% / 2,04%24,39%29,54%7,32%
Celkem5801 426   196       

b) Akutní operace
PřístupPočet pacientůPrůměrný věkPočet zemřelýchHrubá mortalitaStandardizovaná 90denní mortalita95% interval spolehlivostiPočet zemřelých v nemocniciStandardizovaná nemocniční mortalitaChirurgické komplikaceOstatní komplikacePrůměrná délka hospitalizaceResekce / paliaceProcento pacientů s diabetemProcento pacientů s antikoagulacíProcento pacientů s hypertenzí
Otevřeně201471,4343921,80%21,47%(19,51% ; 23,44%)26813,08%55,37%18,28%20,6487,79% / 12,21%24,71%37,97%7,48%
Laparoskopicky17466,97116,32%7,67%(0,25% ; 15,10%)42,88%34,55%8,82%17,8690,80% / 9,20%32,41%34,26%7,41%
Celkem2188 450   272       

Grafy 90denní mortality
Hrubé a standardizované mortality včetně intervalů spolehlivosti:
(Pro zobrazení dat konkrétního poskytovatele musíte být přihlášeni)
Přehled počtu případů
Přehled o průměrných počtech případů za rok jednotlivých poskytovatelů naleznete
Doporučené minimální prahové hodnoty jsou uvedeny v navazujícím strukturálním ukazateli OUK_CHI_002_19.

Poznámka: Kvalitativní výsledky jednotlivých poskytovatelů mohou být ve sledované struktuře odlišné od objemových výstupů.
Tyto prezentované objemové výstupy nejsou tedy samostatně obrazem kvality poskytované péče ve sledované oblasti.
IČZ
Název
Počet operací za rok
44101000
Fakultní nemocnice Plzeň
Více než 50
5002000
Fakultní nemocnice v Motole
Více než 50
89301000
Fakultní nemocnice Olomouc
Více než 50
4005000
Thomayerova nemocnice
Více než 50
72931000
Masarykův onkologický ústav
Více než 50
6051000
ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha
Více než 50
2004000
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Více než 50
78006000
Středomoravská nemocniční a.s.
Více než 50
61004000
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Více než 50
72100000
Fakultní nemocnice Brno
Více než 50
65001000
Nemocnice Pk, a.s. - Pardubice
Více než 50
88001000
Nemocnice Nový Jičín a.s.
Více než 50
32006000
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Více než 50
10002000
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Více než 50
91009000
Fakultní nemocnice Ostrava
Více než 50
54100000
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Více než 50
64001000
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Více než 50
80001000
Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Více než 50
57001000
Krajská zdravotní, a.s.-Nemoc.Most,o.z.
30 až 50
91001000
Městská nemocnice Ostrava
30 až 50
91950000
Vítkovická nemocnice a.s.
30 až 50
23101000
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
30 až 50
82001000
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
30 až 50
8006000
Nemocnice Na Bulovce
30 až 50
59001000
KZ, a.s. - Masarykova nemocnice, o.z.
30 až 50
60001000
Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
30 až 50
22101000
Oblastní nemocnice Kladno, a.s.,
30 až 50
42008000
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
30 až 50
26001000
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s.
30 až 50
90001000
Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
30 až 50
5004000
Nemocnice Na Homolce
30 až 50
83001000
Nemocnice Znojmo,p.o.
30 až 50
53201000
Nemocnice Jablonec n. N., p.o.
30 až 50
86101000
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
30 až 50
86102000
Nemocnice Třinec, p.o.
30 až 50
87004000
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.
30 až 50
38001000
Nemocnice Strakonice, a.s.
30 až 50
39001000
Nemocnice Tábor, a.s.
30 až 50
75001000
Nemocnice TGM Hodonín, p.o.
30 až 50
76001000
Nemocnice Jihlava, p.o.
30 až 50
21002000
NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice
30 až 50
52110000
Krajská zdravotní,a.s.-Nem.Chomutov,o.z.
30 až 50
84231000
Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o.
30 až 50
72001000
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
30 až 50
4002000
Institut klin.a exper.medicíny v Praze
30 až 50
79001000
Nemocnice Třebíč, p.o.
15 až 30
1002000
Nem.Mil.sester sv.K.Boromej.v Praze
15 až 30
51100000
Krajská zdravotní, a.s.-Nemoc.Děčín,o.z.
15 až 30
87001000
Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj
15 až 30
58101000
Krajská zdravotní,a.s.-Nemocnice Teplice
15 až 30
70001000
Nemocnice Pk, a.s. - Ústí nad Orlicí
15 až 30
77001000
Kroměřížská nemocnice a.s.
15 až 30
93201000
Nemocnice Šumperk a.s.
15 až 30
94101000
Vsetínská nemocnice a.s.
15 až 30
62001000
Nemocnice Pk, a.s. - Chrudim
15 až 30
75002000
Nemocnice Kyjov, p.o.
15 až 30
72037000
Vojenská nemocnice Brno
15 až 30
34001000
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
15 až 30
63101000
Oblastní nemocnice Jičín a.s.
15 až 30
50100000
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,a.s.
15 až 30
30531000
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
15 až 30
20101000
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,a.s
15 až 30
72933000
Úrazová nemocnice v Brně
15 až 30
74001000
Nemocnice Břeclav,p.o.
15 až 30
72048000
Nemocnice Milosrdných bratří,p.o.
15 až 30
22102000
Nemocnice Slaný
15 až 30
48008000
NEMOS SOKOLOV s.r.o.
15 až 30
36101000
Nemocnice Písek, a.s.
15 až 30
69001000
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
15 až 30
1003000
Nemocnice Na Františku
15 až 30
81001000
Nemocnice Vyškov, p.o.
15 až 30
82002000
EUC Klinika Zlín a.s.
15 až 30
94102000
Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.
15 až 30
85600000
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,p.o
15 až 30
35001000
Nemocnice Pelhřimov, p.o.
15 až 30
71113000
Nemocnice Boskovice s.r.o.
15 až 30
44105000
Mulačova nemocnice s. r. o.
15 až 30
68001000
Nemocnice Pk, a.s. - Svitavy
15 až 30
89903000
Vojenská nemocnice Olomouc
Méně než 15
92002000
Nemocnice Hranice a.s.
Méně než 15
67104000
Krajská nemocnice Liberec, a.s. - Turnov
Méně než 15
45001000
Stodská nemocnice, a.s.
Méně než 15
40001000
Domažlická nemocnice, a.s.
Méně než 15
42041000
Karlovarská krajská nemocnice a.s.-Cheb
Méně než 15
67102000
MMN, a.s. - Jilemnice
Méně než 15
43001000
Klatovská nemocnice, a.s.
Méně než 15
25110000
Nemocnice Mělník
Méně než 15
72186000
SurGal Clinic s.r.o.
Méně než 15
68002000
Nemocnice Pk, a.s. - Litomyšl
Méně než 15
33100000
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Méně než 15
31001000
Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o.
Méně než 15
27001000
Nemocnice Nymburk s.r.o.
Méně než 15
55021000
Nemocnice Litoměřice, a.s.
Méně než 15
73003000
Nemocnice Ivančice,p.o.
Méně než 15
84427000
Nemocnice sv. Zdislavy, a. s.
Méně než 15
47101000
Rokycanská nemocnice, a.s.
Méně než 15
37101000
Nemocnice Prachatice, a.s.
Méně než 15
55039000
Podřipská nemocnice s polikl. s.r.o.
Méně než 15
52120000
Nemocnice Kadaň, s.r.o.
Méně než 15
56007000
Nemocnice Žatec, o.p.s.
Méně než 15
24200000
Městská nemocnice Čáslav
Méně než 15
69002000
Městská nemocnice, a.s.
Méně než 15
87003000
Bohumínská městská nemocnice, a.s.
Méně než 15
95202000
Jesenická nemocnice a.s.
Méně než 15
69003000
Nemocnice Vrchlabí, s.r.o.
Méně než 15
51300000
Lužická nem. a polikl., a.s. - nemocnice
Méně než 15
4150000
ČR, VS ČR - VV Praha Pankrác - NsP
Méně než 15
30006000
Nemocnice Na Pleši s.r.o.
Méně než 15
26007000
Klinika Dr. Pírka s. r. o.
Méně než 15
43010000
Nemocnice Sušice
Méně než 15
54200000
NEMOCNICE FRÝDLANT s.r.o
Méně než 15
85200000
Podhorská nemocnice, a. s.
Méně než 15
72046000
Vězeňská služba ČR,Vazební věznice ÚpVZD
Méně než 15© Kancelář zdravotního pojištění z.s.