Portál ukazatelů kvality zdravotních služeb hrazených ze zdravotního pojištění


Motto: „Co se dá měřit, dá se i řídit a zlepšovat.“

Hlavním cílem portálu ukazatelů kvality zdravotních služeb je zpřístupnit výsledky měření a sledování ukazatelů hlavním cílovým uživatelům. Dáváme touto cestou pojišťovnám, ale i poskytovatelům, státním orgánům, lékařům a odborným společnostem potřebná zdravotnická data pro jejich lepší rozhodování a zlepšování kvality. Jsme přesvědčeni, že při správné volbě ukazatelů a rozumné spolupráci mezi zúčastněnými lze měřením a srovnáváním kvality péče výrazně zlepšit a zefektivnit léčbu pacientů v ČR.

Aby každý jedinec zjistil, jak je ve svém snažení efektivní a úspěšný, potřebuje se srovnat s ostatními, případně s referenční hodnotou. Na základě tohoto srovnání se může následně zlepšovat.

Sledování kvality nasmlouvaných služeb je jedním z předpokladů pro korektní naplnění úkolů zdravotních pojišťoven. Tento cíl nelze omezit na jednu pojišťovnu. I proto spolu zdravotní pojišťovny sdružené v Kanceláři zdravotního pojištění (KZP) začaly od roku 2019 na vytváření indikátorů úzce spolupracovat. KZP restartem této agendy navázala na dřívější projekty Národního referenčního centra a v nich nabyté metodické zkušenosti.

Nový náhled na sledování ukazatelů kvality péče dokládají trendy ve zdravotnictví dalších vyspělých států. Stále více se upřednostňuje přístup value-based health care a real world evidence (analýzy dat přímo z praxe) ve srovnání s mnohdy překonanými závěry kontrolovaných studií a virtuálními premisami.

V anglickém NHS používají pro ukazatele kvality termín „smoke indicators“. Takto bychom chtěli vnímat i námi vytvořené indikátory. Horší hodnota určitě ještě nemusí znamenat problém, ale místo, které může doutnat a vyžaduje si bližší pozornost.

Jednotlivé ukazatele (strukturální, procesní i výsledkové) důsledně projednáváme v rámci expertních panelů, složených z odborníků KZP, zdravotních pojišťoven, ale i zástupců dané klinické odbornosti. Při schválení ukazatele klademe důraz především na jeho vědeckou správnost, dostatečnost dat a jeho praktickou využitelnost. Výstupy přitom opíráme o zahraniční či národní studie a analýzy, případně o doporučení odborné společnosti.

Primárně předpokládáme, že ukazatele využijí poskytovatelé pro svou interní potřebu. Na tomto portálu proto umožňujeme poskytovatelům seznámit se s výstupy svého zdravotnického zařízení a porovnat je s ostatními srovnatelnými poskytovateli (v anonymizované podobě). Naopak zdravotním pojišťovnám slouží výstupy jako jeden z podkladů pro přípravu smluvní politiky, včetně možnosti bonifikace na základě exaktních výsledků poskytovatele.

Jde nám o partnerskou a kolegiální diskuzi nad rozdíly v poskytování zdravotních služeb a z toho plynoucími možnostmi jejich zlepšení. Cílem není “penalizace”, ale vzájemná spolupráce na zlepšování kvality.

V budoucnu bychom také chtěli v rámci a mezích svobodného přístupu k informacím přispět zveřejněním vybraných údajů (například počtu výkonů) ke zlepšení orientace laické veřejnosti v nabídce zdravotních služeb v ČR. Jsme přesvědčeni, že v rozumné míře může zveřejnění vést ke zlepšení kvality péče.


Katalog ukazatelů kvality zdravotních služeb průběžně doplňujeme souborem projednaných, doporučených a zdravotními pojišťovnami používaných ukazatelů. Tento katalog průběžně doplňujeme a revidujeme tak, jak jsou vytvářeny, revidovány, případně doplňovány jednotlivé indikátory.

Katalog obsahuje základní popis definic, výběru dat a doporučených způsobů využití dohodnutých v rámci příslušných expertních panelů v souladu s metodikou Kanceláře zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven.

Katalog ukazatelů zdravotních služeb je možné stáhnout v PDF verzi ZDE.
Základní informace o ukazatelích kvality naleznete v Obecné metodice ukazatelů kvality a také v Metodice hodnocení a revize ukazatelů kvality

Zdrojové rešerše k zahraničním ukazatelům kvality udávají přehled odkazů k zahraničním sadám ukazatelů pro vybrané země.

Návod k používání portálu ukazatelů kvality naleznete zde

Chirurgie

Kancelář zdravotního pojištění v odbornosti chirurgie navazuje na výstupy, metodiky a procesy, vytvořené a pilotně testované v rámci projektu Národní sada ukazatelů kvality zdravotních služeb.

Od roku 2019 pokračuje revizí některých z původně navržených a současně vytvářením zcela nových ukazatelů, které předkládá v tomto Katalogu. Na přípravě ukazatelů Kancelář ZP spolupracuje s ČCHS ČLS JEP. Cílem je poskytnout zainteresovaným uživatelům jeden z nástrojů k posouzení kvality důležitých ekonomicky i odborně náročných oblastí chirurgie. Většina chirurgických ukazatelů se zaměřuje na objem poskytovaných služeb. Aktuálním cílem je doplnění výsledkových ukazatelů tam, kde je to i při vědomí nedokonalostí datové základny v ČR možné. Ukazatele jsou i z uvedeného důvodu připravovány na základě rešerší zahraničních zdrojů a s ohledem na lokální česká specifika administrativních dat zdravotních pojišťoven.

Přehled ukazatelů:
Kód Název Datum schválení odborným panelem
VUK_CHI_005_21 90denní mortalita po resekci karcinomu jícnu 21.6.2022
VUK_CHI_001_21 90denní mortalita po resekci karcinomu rekta 29.7.2021
VUK_CHI_002_21 90denní mortalita po resekci karcinomu tlustého střeva 24.6.2021
VUK_CHI_003_21 90denní mortalita pacientů po resekčním výkonu na pankreatu 24.6.2021
OUK_CHI_002_19 Počet operačních výkonů na konečníku pro zhoubný novotvar rekta a anu 24.8.2020
OUK_CHI_003_19 Počet případů resekce jícnu 29.10.2019
OUK_CHI_004_19 Počet případů resekce pankreatu 29.10.2019
OUK_CHI_005_19 Počet případů resekce štítné žlázy 29.10.2019
OUK_CHI_008_19 Počet případů resekčních výkonů na prsu pro maligní onemocnění 03.12.2019

Neurologie

V odbornosti Neurologie navázala Kancelář zdravotního pojištění na metodiky a procesy vytvořené a pilotně testované v rámci projektu tvorby kvalitativních ukazatelů zdravotní péče v ČR.

Ve spolupráci s Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP Kancelář ZP v roce 2020 přistoupila k vytvoření a projednání ukazatelů pro sledování kvality péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Jde o významnou oblast nejen z lékařského a pacientského hlediska, ale i z hlediska nákladů zdravotních pojišťoven.

V případě ischemické CMP se jedná o závažné cévní onemocnění mozku, které je jednou z nejčastějších příčin úmrtí či případně dlouhodobé invalidity. Péče o tyto pacienty je proto organizována s cílem dosažení co největší míry centralizace s časným standardizovaným adekvátním terapeutickým postupem. Ukazatele slouží na jedné straně k hodnocení míry centralizace péče, a na druhé pak směřují k hodnocení úspěšnosti léčby v jednotlivých typech zdravotnických zařízení. První zpracované, projednané a doporučené ukazatele byly definovány pro tento účel jako objemové a procesní. Cílem je navázat vytvářením výsledkových ukazatelů s pomocí adjustace dostupných klinických dat a doplnit tak komplexní pohled na měření a sledování kvality v této významné oblasti. V roce 2021 byly navíc výstupy ukazatelů z této oblasti promítnuty ve spolupráci s ČNS ČLS JEP a MZ ČR do centralizace péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou.

Přehled ukazatelů:
Kód Název Datum schválení odborným panelem
VUK_NEU_001_21 Sada ukazatelů kvality péče o pacienty s CMP 22.11.2021
VUK_NEU_001_20 30denní mortalita pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou hospitalizovaných v ČR 25.2.2021
OUK_NEU_001_20 Míra primární centralizace pacientů s CMP 01.06.2020
OUK_NEU_002_20 Míra sekundární centralizace pacientů s CMP Ukazatel byl nahrazen ukazatelem OUK_NEU_001_20 na základě rozhodnutí odborného panelu ze dne 25.2.2021
OUK_NEU_003_20 Míra centralizace pacientů s CMP Ukazatel byl nahrazen ukazatelem OUK_NEU_001_20 na základě rozhodnutí odborného panelu ze dne 25.2.2021
OUK_NEU_004_20 Podíl hospitalizačních případů se systémovou trombolýzou Ukazatel byl nahrazen ukazatelem VUK_NEU_001_21 ze dne 22.11.2021
OUK_NEU_006_20 Podíl hospitalizačních případů s užitím mechanické trombektomie Ukazatel byl nahrazen ukazatelem VUK_NEU_001_21 ze dne 22.11.2021

Kardiologie

Kancelář zdravotního pojištění v oblasti kardiologie navazuje na výstupy, metodiky a procesy, vytvořené a pilotně testované v rámci projektu Národní sada ukazatelů kvality zdravotních služeb.

Kardiologie je obor vnitřního lékařství zabývající se diagnostikou a nechirurgickou terapií onemocnění srdce. Oblast sledované kvality péče aktuálně zahrnuje diagnostiku ischemické choroby srdeční a srdečního selhání. Ischemická choroba srdeční a infarkt myokardu patří mezi významné příčiny úmrtnosti a nemocnosti. I přes pokroky a možnosti současné medicíny je faktem, že cca 30 % lidí postižených akutním infarktem myokardu zemře ještě před přijetím do nemocnice. U těch, kteří se do nemocnice dostanou, dochází v posledních letech k významnému poklesu úmrtnosti na 5–6 %. Ale i ostatní pacienti s AIM mohou mít následně další komplikace, zejména oslabené a méně výkonné srdce (chronické srdeční selhání). Proto je velmi důležité nepodceňovat příznaky infarktu a co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc, neboť čím dříve přijde člověk s infarktem do nemocnice, tím má větší šanci na záchranu svého srdce a života. Naopak, pokud přijde pozdě, nedokážeme mu často příliš pomoci. Při uzávěru věnčité tepny totiž již po 20 minutách začíná odumírat srdeční sval. Jinými slovy: „čas je myokard“. V Česku je zřízena komplexní síť komplexních center vysoce specializované kardiovaskulární péče s další specializací z oblasti transplantační medicíny a specializací na dětské pacienty. Ukazatele kvality péče jsou vyvíjeny ve spolupráci s předními zástupci České kardiologické společnosti (ČKS ČLS JEP).

Přehled ukazatelů:
Kód Název Datum schválení odborným panelem
VUK_KAR_001_21 30denní mortalita pacientů s AIM hospitalizovaných v ČR 16.6.2022

Gynekologie a porodnictví

Tato skupina kvalitativních ukazatelů zahrnuje pouze jediný objemový ukazatel, který se týká klinicky významné oblasti porodnictví a gynekologie. Je definován jako počet vybraných výkonů porodu včetně operativních výkonů s vazbou na jednotlivé poskytovatele zdravotních služeb.

Umožňuje tak posoudit nepřímo erudici porodnického oddělení, a tím i kvalitu péče. Ukazatelem doporučený počet porodů vytváří předpoklad ke sledování kvality péče především identifikací pracovišť s nízkým počtem porodů. Samotný počet porodů bez dalších ukazatelů strukturálních, procesních a výsledkových by byl extrémním zjednodušením problematiky, která by ignorovala fakta, jako je způsob koncentrace rizikových stavů nebo kvalita zajištěné neonatologické péče. Proto tento ukazatel vnímáme jako první krok k vytváření dalších výsledkových ukazatelů.

Přehled ukazatelů:
Kód Název Datum schválení odborným panelem
OUK_GYN_001_19 Počet porodů 17.7.2019

Preskripce antibiotik

Narůstající rezistence mikrobů vůči antibiotikům je celosvětovou hrozbou. Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi Evropy jsou obrovské, a to jak z hlediska rezistence, tak i správné preskripce, která se na rezistenci zásadním způsobem podílí. Lékaři v severských zemích mohou být pro ostatní vzorem, naopak v jižních zemích je spotřeba širokospektrých antibiotik nadměrná. ČR stojí uprostřed na pomyslném rozcestí, nakročeno však má špatným směrem.

Doporučené postupy racionální farmakoterapie antibiotik jsou ve všech evropských zemí podobné, ale v některých, zejména jižních zemích nejsou respektovány. V severských zemích mají lékaři výraznou výhodu, kterou je poskytování zpětné vazby předepisujícím lékařům ve formě rozborů preskripce antibiotik.

Podle tohoto vzoru Kancelář zdravotního pojištění z dat českých zdravotních pojišťoven vytvořila databázi, ze které mohou především jednotliví lékaři čerpat unikátní údaje o své vlastní preskripci hlavních skupin antibiotik a porovnávat tyto údaje s vykázanými hodnotami v daném okrese a v celé ČR. Většina zde uváděných ukazatelů je odvozena od mezinárodně uznávaných ukazatelů „správné“ preskripce antibiotik.

Pro prvé přiblížení lze lékařům doporučit „Podíl preskripce chráněných aminopenicilinů z celkové preskripce aminopenicilinů…“, neboť řada lékařů předepisuje chráněné aminopeniciliny jako lék prvé volby u běžných respiračních onemocnění, což neodpovídá doporučeným postupům. Podobně nadměrná preskripce makrolidů a fluorochinolonů (ale též cefalosporinů) by lékaře měla motivovat k prostudování příslušných doporučených postupů, které lze stáhnout z webové stránky Společnosti všeobecného lékařství.

Hodnoty prahů kvality byly stanoveny konsenzem a jsou ve srovnání s prahovými hodnotami stanovenými např. ve Švédsku nastaveny na benevolentní úrovni (je třeba připomenout, že i ve Švédsku současného úspěchu dosáhli až po mnoha letech podpory správné preskripce léků). Čím více je hodnota odkloněna směrem k nežádoucím hodnotám, tím je naléhavější, aby praktický lékař začal věnovat svým preskripčním návykům pozornost. Bez prostudování Doporučených postupů (např. https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf) a důkladného zamyšlení by však lékař neměl činit ukvapené závěry.

Přehled ukazatelů pro praktické lékaře pro děti a dorost:
Kód Název Datum schválení odborným panelem
OUK_PLDD_001_21 Kvantitativní index 16.12.2021
OUK_PLDD_002_21 Penicilin-amoxicilinový index 16.12.2021
OUK_PLDD_003_21 AWaRe index 16.12.2021
OUK_PLDD_004_21 Amoxicilin-klavulanátový index 16.12.2021

Radioterapie

Kancelář zdravotního pojištění v oblasti radioterapie navazuje na výstupy, metodiky a procesy, vytvořené a pilotně testované v rámci projektu Národní sada ukazatelů kvality zdravotních služeb.

Incidence zhoubných nádorů prostaty dlouhodobě narůstá a kromě nemelanomových kožních nádorů patří k nejčastěji diagnostikovaným novotvarům. Nedávné pokroky v technologii vedly k nákladnějším způsobům léčby, jako je minimálně invazivní radikální prostatektomie, radiační terapie s modulovanou intenzitou (IMRT), protonová terapie a další. Přijetí těchto technologií vede ke zvýšení výdajů na zdravotní péči. Zavedení nových metod léčby vyzívá k posouzení srovnávací účinnosti lokalizované léčby karcinomu prostaty, což je zvláště relevantní pro radiační terapii, u které IMRT v posledních letech postupně nahradila starší techniku konformní radiační terapie. Přímá reklama pravděpodobně povede také k podstatnému nárůstu počtu zavedení a nasmlouvání nových metod radioterapie. Kvalita péče těchto novějších léčebných postupů je tak logicky třeba prokázat.

Přehled ukazatelů:
Kód Název Datum schválení odborným panelem
VUK_RAO_001_20 Míra výskytu gastrointestinální a urogenitální toxicity po radikální radioterapii Ca prostaty 14.7.2022

Přihlášení

E-mail musí být vyplněn.
Heslo musí být vyplněno.
V případě ztráty hesla nás prosím kontaktujte zde.

Registrace

Návod k používání portálu ukazatelů kvality naleznete zde

Vyberte typ společnosti
Uveďte subjekt, který při práci s tímto webovým portálem zastupujete
Název společnosti musí být vyplněn.
Uveďte Identifikační číslo poskytovatele zdravotních služeb, kterého zastupujete
ICZ musí být vyplněno.
Zadejte e-mail ve formátu jméno@domena.cz
Email musí být vyplněn.
Způsob komunikace musí být vyplněn.
Uveďte ID Vaší datové schránky, kam Vám budou zaslány přístupové údaje.
ID datové schránky musí být vyplněno.
Uveďte Vaši ulici a číslo popisné.
Ulice a číslo popisné musí být vyplněno.
Uveďte Vaše město.
Město musí být vyplněno.
Uveďte poštovní směrovací číslo.
Poštovní směrovací číslo musí být vyplněno.
Bez souhlasu se zpravováním osobních údajů není možné registraci dokončit.
Bez přijmutí podmínek užití není možné registraci dokončit.
Email musí být vyplněn.
Staré heslo musí být vyplněno.
Nové heslo musí být vyplněno.
Nové heslo musí být vyplněno znovu.

© Kancelář zdravotního pojištění z.s.